تاثیر اپلیکیشن شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) بر خلاقیت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی،گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر اپلیکیشن شبکه آموزش دانش آموزی بر خلاقیت وانگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه انجام، کمی بود.جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم،پنجم وششم ابتدایی مدرسه دخترانه صدف تهران به تعداد 252 نفر بود.نمونه آماری براساس فرمول کوکران به تعداد 152 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد.ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه های الف) استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر،ب) پرسشنامه خلاقیت تورنس و ج) پرسشنامه محقق ساخته کارایی اپلیکیشن شاد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون رگرسیون ونرم افزار 24 SPSS استفاده شد.نتایج نشان داد برنامه شاد برخلاقیت وانگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی داشته است؛ ضرایب رگرسیونی برنامه شاد برخلاقیت وانگیزش تحصیلی به ترتیب برابر با 0.190 و 0.245 بدست آمد، اما تاثیر این برنامه بر خلاقیت از لحاظ آماری معنادار نبوده است؛مقدار معناداری این ضریب رگرسیونی برابر با 0.051 شده است که از 0.01 بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of student education network application (Shad) on creativity and academic motivation of elementary students

نویسندگان [English]

  • Roshan Ahmadi 1
  • Mohadeseh Esmaeli 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Science and Psychology , Faculty of Human Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran. Iran.
2 Ph.D. Student of curriculum planning, , Department of Educational Science, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University north, Tehran Brench, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of student education network application on creativity and academic motivation of elementary school students. The research method in this research was applied in terms of purpose and in terms of descriptive data collection method was survey type and in terms of how it was done quantitatively. The statistical population of the study included 252 fourth, fifth and sixth grade students of Sadaf Girls’ School in Tehran. The statistical sample of this study was based on Cochran’s formula of 152 students by simple random sampling. Data collection tools in this study were Harter standard motivational questionnaires, Torrance Creativity Questionnaire and researcher-made questionnaire of happy application performance. Regression test and SPSS 24 software were used to analyze the data. The results showed that the shad program had a positive and significant effect on students’ creativity and academic motivation.
Keywords: shad application, creativity, academic motivation, student, elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shad application
  • creativity
  • academic motivation
  • student
  • elementary school