زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

برنامه‌ریزی استراتژیک، یکی از رویکردهایی است که درسال های اخیرازسوی بسیاری از رهبران ومدیر‌‌ان سازما‌‌ن ها به عنوان سیاستی نوین برای کاهش مسایل مبتلا به سازمان‌ها وارتقای کیفیت نتایج و عملکرد سازمانی مطرح شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک در هر سازمان، از جمله سازمان‌های آموزشی، به عوامل بسیاری بستگی دارد. در این پژوهش تفکر استراتژیک، دانش مدیران و برنامه‌ریزان و مشارکت و توافق یاران برنامه‌ریزی، به عنوان عوامل زمینه ساز و موثر برتحقق برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، تمامی مدیران، برنامه‌ریزان و کار‌شناسان ادارات آموزش وپرورش استان اصفهان، به تعداد 1593 نفر می‌باشد. در انتخاب نمونه‌ از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است و از بین مدیران، برنامه‌ریزان وکارشناسان تعداد220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه مقدماتی مورد سنجش قرارگرفته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن 96/0 برآورد گردیده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل ازپژوهش نشان داد که پاسخگویان همه مولفه‌های مورد نظر در این تحقیق را، در تحقق برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثر می‌‌دانند؛ و به ترتیب مؤلفه‌های تفکر استراتژیک، دانش و مشارکت و توافق را در تحقق برنامه‌ریزی استراتژیک حائز اهمیت دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان)

نویسندگان [English]

  • sayad mostafa sharif
  • akram aghasi