اثربخشی آموزش شادی‌بخشی لیوبومیرسکی بر هیجان مثبت یادگیری و خودتنظیمی تحصیلی در بین دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شادی‌بخشی لیوبومیرسکی بر هیجان مثبت یادگیری و خودتنظیمی تحصیلی بر دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر کارشناسی رشته روان‌شناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسش‌نامه‌های هیجان یادگیری پکران و همکاران (2002) و خودتنظیمی تحصیلی رایان و کانل (1989) را طی دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل نمودند. آموزش شادمانی لیوبومیرسکی (2008) طی شش جلسه‌ در گروه‌ آزمایش اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها نشان داد که آموزش شادی‌بخشی لیوبومیرسکی بر افزایش هیجان مثبت یادگیری و خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان دختر دوره کارشناسی تاثیر معنی‌داری داشته است (001/0P<). با توجه به اینکه آموزش شادی‌بخشی لیوبومیرسکی بر هیجان مثبت یادگیری و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد، از این رو، استفاده از این مداخله به منظور بهبود متغیرهای مورد بحث در دانشگاه‌ها یا سایر مراکز آموزشی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Lyubomirsky Happiness Training on Positive Learning Emotions and Academic Self-Regulation among Female Students of Isfahan University

نویسندگان [English]

  • morteza moradi doliskani 1
  • maryam Safari shirazi 2
  • Fatemeh Akbari 3
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of Lyubomirsky happiness training on positive Learning emotions and academic self-regulation among students of Isfahan University. The study was quasi-experimental (pretest-posttest with a control group). The statistical population of the study was all female undergraduate students of Psychology at the Isfahan University in the academic year 2020-2021, who 30 people were selected using convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (15 people for each group). Both groups completed the Pekrun et al. Learning Emotions Questionnaire (2002) and the Ryan and Connell Academic Self-Regulation Questionnaire (1989) in two stages: pretest and posttest. Lyubomirsky Happiness Training (2008) was conducted during six-session in the experimental group. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of variance) in SPSS. Findings showed that Lyubomirsky happiness training had a significant effect on increasing the positive learning emotions and academic self-regulation in female undergraduate students of the Isfahan University (P <0.001). Since Lyubomirsky happiness training has a positive effect on students' positive learning emotions and academic self-regulation, therefore it is recommended to use this intervention to improve the variables discussed in universities or other educational institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness Training
  • Learning Emotions
  • Academic Self-Regulation
  • Students
اسحاقی، لیلا؛ و نیک‌راهان، غلامرضا. (۱۳۹۷). اثربخشی آموزش شادمانی لیوبومیرسکی بر سلامت روان، رضایت از زندگی، امید به زندگی و شادی در زنان خانه سالمندان شهرضا. نشریه سالمندشناسی، 2(4). 45-54.
دلاور، علی. (1399). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ اول. تهران: رشد.
دوست محمدی، مهدیه؛ طالع پسند، سیاوش؛ و رحیمیان بوگر، اسحق. (1399). آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 17(2)، 101-115.
شهابی، سمیرا؛ جدیدی، هوشنگ؛ و یار احمدی، یحیی. (1400). تدوین مدل علّی هیجان‌های تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی و ارزش تکلیف. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 18(42)، 156-178.
عزیزی خالخیلی، طاهر و کریمی، حمید. (1398). بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری). ‌پژوهش‌نامه آموزش عالی، 12(48)،111-135.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله؛ کاووسیان، جواد و نیکدل، فریبرز. (1388). رواسازی پرسشنامه هیجان­های تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 32(8)، 30-7.
محمدپور فخرآبادی، فاطمه. (1401). بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و خود پنداره دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، واحد یزد.
نیک راهان، غلامرضا و  قاسمی، طاهره. (1398) تعیین اثربخشی آموزش برنامه شادی لیوبو میرسکی بر شادکامی، امید، سلامت عمومی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر رشته تربیت کودک مقطع متوسطه. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 12 (46)، 29-45.
وزیری، مریم. (1397). اثر بخشی مثبت اندیشی بر تعلل ورزی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور اصفهان واحد مبارکه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور مبارکه.
هاشمی و طاهری. (1398). تأثیر آموزش شادی لیوبومیرسکی بر استرس شغلی، تاب آوری و فرسودگی شغلی کارکنان یگان ویژه استان چهارمحال وبختیاری. نشریه علمی پلیس ویژه، 13(9)، 80-100.
References
Alam, A. (2022). Positive psychology goes to school: conceptualizing students’ happiness in 21st century schools while ‘minding the mind!’are we there yet? Evidence-backed, school-based positive psychology interventions. ECS Transactions107(1), 11199.‏
Armenta, C. N., Fritz, M. M., & Lyubomirsky, S. (2017). Functions of positive emotions: Gratitude as a motivator of self-improvement and positive change. Emotion Review9(3), 183-190.
Bağçeci, B., & Kanadli, S. (2014). The study of adapting self-regulation questionnaire into Turkish. Journal of Education and Human Development3(3), 271-281.
Bandura, A. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.‏
Bao, L., & Xu, T. (2021). Management path of health education in colleges and universities based on positive psychology theory. Psychiatria Danubina33(suppl 5), 118-0.
Brakus, J. J., Chen, W., Schmitt, B., & Zarantonello, L. (2022). Experiences and happiness: The role of gender. Psychology & Marketing39(8), 1646-1659.‏
Dörrenbächer-Ulrich, L., Weißenfels, M., Russer, L., & Perels, F. (2021). Multimethod assessment of self-regulated learning in college students: different methods for different components? Instructional Science49(1), 137-163.
Edossa, A. K., Schroeders, U., Weinert, S., Artelt, C. (2018). The development of emotional and behavioral self-regulation and their effects on academic achievement in childhood. International Journal of Behavioral Development42(2), 192-202.
Hayat, A. A., Salehi, A., & Kojuri, J. (2018). Medical student’s academic performance: The role of academic emotions and motivation. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism6(4), 168.
Iri, Y., Fakhri, M. K., & Hassanzadeh, R. (2019). Modeling the Structural Relationship of Happiness Based on Psychological Well-Being with Self-efficacy Intermediation and Academic Self-regulation in University Students. International Clinical Neuroscience Journal6(3), 104.
Kaiser, V., Reppold, C. T., Hutz, C. S., & Almeida, L. S. (2020). Contributions of positive psychology in self-regulated learning: A study with brazilian undergraduate students. Frontiers in Psychology, 2980.
Kryza-Lacombe, M., Tanzini, E., & O’Neill, S. (2019). Hedonic and eudaimonic motives: Associations with academic achievement and negative emotional states among urban college students. Journal of Happiness studies20(5), 1323-1341.
Lyubomirsky, S. (2008). The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want. Penguin.
McConnell, M., & Eva, K. W. (2022). Emotions and learning: cognitive theoretical and methodological approaches to studying the influence of emotions on learning. Researching medical education, 279-290.‏
Miller, M., Kiverstein, J., & Rietveld, E. (2022). The predictive dynamics of happiness and well-being. Emotion Review14(1), 15-30.‏
Montgomery, M. (2022). Reversing the gender gap in happiness. Journal of Economic Behavior & Organization196, 65-78.‏
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational psychologist37(2), 91-105.
Pressman, S. D., Jenkins, B. N., & Moskowitz, J. T. (2019). Positive affect and health: what do we know and where next should we go? Annual Review of Psychology70, 627-650.
Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: examining reasons for acting in two domains. Journal of personality and social psychology57(5), 749.
Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.). (2023). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Taylor & Francis.‏
Seligman, M. E. (2019). Positive psychology: A personal history. Annual review of clinical psychology15, 1-23.
Seligman, M. E. P., & Adler, A. (2018). Positive education. Global happiness policy report, 52-73.
Shamir-Inbal, T., & Blau, I. (2022). Micro-learning in designing professional development for ICT teacher leaders: The role of self-regulation and perceived learning. Professional Development in Education, 48(5), 734-750.
Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2021). Revisiting the sustainable happiness model and pie chart: can happiness be successfully pursued? The journal of positive psychology16(2), 145-154.
Spice, L. M. (2021). The effect of induced happiness levels on academic performance.‏
Walsh, L. C., Boehm, J. K., & Lyubomirsky, S. (2018). Does happiness promote career success? Revisiting the evidence. Journal of Career Assessment26(2), 199-219.
Wang, Y., Derakhshan, A., & Zhang, L. J. (2021). Researching and practicing positive psychology in second/foreign language learning and teaching: the past, current status and future directions. Frontiers in Psychology12.
Yan, Z. (2020). Self-assessment in the process of self-regulated learning and its relationship with academic achievement. Assessment & Evaluation in Higher Education45(2), 224-238.
Zheng, J., Huang, L., Li, S., Lajoie, S. P., Chen, Y., & Hmelo-Silver, C. E. (2021). Self-regulation and emotion matter: A case study of instructor interactions with a learning analytics dashboard. Computers & Education161, 104061.
Zimmerman, B. J. (2023). Dimensions of academic self-regulation: A conceptual framework for education. In Self-regulation of learning and performance (pp. 3-21). Routledge.‏