اثربخشی برنامه آگاهی واج شناختی چندرسانه‌ای بر مهارت خواندن دانش‌آموزان با عملکرد هوشی مرزی پایه اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 آموزگار استثنایی،سازمان آموزش و پرورش استثنایی

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه آگاهی واج‌‌شناختی چندرسانه‌ای بر مهارت خواندن دانش‌آموزان با عملکرد هوشی مرزی پایه اول ابتدایی بود. در این پژوهش که به روش تک‌آزمودنی و به شیوه‌ی خط پایه اجرا شد، جامعه-ی آماری شامل دانش‌آموزان با عملکرد هوشی مرزی پایه اول ابتدایی در شهر تهران بود که از میان آنان، دو دانش‌آموز دختر با عملکرد هوشی مرزی به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. یکی از این دانش‌آموزان دارای مشکلاتی در خواندن بود و دیگری مشکلی در خواندن نداشت. سپس، برنامه‌ی آگاهی واج‌شناختی طی 12 جلسه 45 دقیقه‌ای به آنان ارائه شد. همچنین، آزمودنی‌ها در سه مرحله، با آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تحلیل دیداری داده‌ها و شاخص اندازه اثر نشان داد که عملکرد هر دو آزمودنی در خرده‌مقیاس‌های مهارت‌ خواندن در مرحله مداخله نسبت به مرحله خط پایه افزایش معناداری داشته است. بنابراین، به نظر می‌رسد برنامه آگاهی واج‌شناختی چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت خواندن دانش‌آموزان با عملکرد هوشی مرزی پایه اول ابتدایی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Multimedia Phonological Awareness Program on The Reading Skill of students with borderline intellectual functioning in The First Grade

نویسندگان [English]

  • Samira Saeidi 1
  • Saeid Hassanzade 2
  • Sogand Ghasemzadeh 3
1 Exceptional teacher, Exceptional Education Organization
2 Associate Professor
3 University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effectiveness of the multimedia phonological awareness program on the reading skill of students with borderline intellectual functioning in the first grade. In this research, which was carried out as single-subject research and as baseline approach, the statistical population included students with borderline intellectual functioning of the first grade in Tehran. Among them, two female students with borderline intellectual functioning were selected by purposive sampling. One of these students had reading problems and the other had none. Then, the phonological awareness program was performed for them during 12 sessions of 45 minutes. Additionally, the subjects were evaluated in three stages with the Reading and Dyslexia test (NEMA). The results obtained from the visual analysis of the data and the effect size index indicated that the performance of both subjects in the subscales of the reading skill increased significantly in the intervention stage compared to the baseline stage. Therefore, it seems that the multimedia phonological awareness program is effective in increasing the reading skill of students with borderline intellectual functioning in the first grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia phonological awareness program
  • reading skill
  • borderline intellectual functioning
اولیایی، سمیه؛ تقی پور، کیومرث و محمودی، فیروز. (2021). اثربخشی نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش و یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش‌دبستانی. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 14(55)، 185-205.
جلالیان چالشتری، مرضیه؛ ظریفیان، طلیعه؛ دستجردی کاظمی، مهدی و مولودی، رضا. (1396). تدوین آزمون تصویری آگاهی واج­شناختی حذف واج و تعیین روایی و اعتبار آن در دانش­آموزان فارسی زبان پایه اول تا سوم دبستان. فصلنامه کودکان استثنایی، 16(1)، 65-82.
حریری، پرستو؛ صابری، هایده و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1395). اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج شناسی بر مهارت های روان خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن. روانشناسی افراد استثنایی، 6(23)، 49-81.
سلیمانی، زهرا و دستجردی کاظمی، مهدی. (1389). تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی واج شناختی.‎ مجله روانشناسی، 9(1)، 82-100.
صفائیان تیتکانلو، صدیقه؛ مالکی شاه محمود، تکتم؛ قیومی انارکی، زهرا؛ حارث­آبادی، فاطمه؛ حدادی اول، مجید؛ سلطانی محدثه و همکاران. (1399). مقایسه مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی کودکان کاشت حلزون شده و کودکان طبیعی تک‌زبانه فارسی‌زبان چهار تا شش‌ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(6)، 840-849.
کرمی­نوری، رضا و مرادی، علیرضا. (1387). آزمودن خواندن و نارساخوانی (نما). تهران: جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.
کلانتری، رضا؛ رمضانی، احمد و خدیوی، اسداله. (1398). مطالعه میزان مهارت خواندن دانش­آموزان اول ابتدایی در مناطق دوزبانه و تک­زبانه. فصلنامه علمی-پژوهشی زبان­پژوهس دانشگاه الزهرا، 11(33)، 299-325.
کلانی، سارا؛ اصغری نکاح، سیدمحسن و غنایی چمن­آباد، علی. (1394). اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن. ناتوانی­های یادگیری، 4(4)، 66-84.
نوری، نیما و رقیب­دوست، شهلا. (1400). رابطه ساز‌و‌کارهای شناختی و روند رشد خواندن و نوشتن در کودکان دبستانی با توجه به ماهیت خط فارسی. علم زبان، انتشار آنلاین.
Akkoyunlu, B., & Kocadere, S. A. (2008). A Study on the development process of a multimedia learning environment according to the ADDIE model and... Interactive Educational Multimedia, 17, 1-19.
Alhwaiti, M. (2022). Phonological awareness and rapid automatized naming as predictors of early literacy skills among children with mild to borderline intellectual functioning. Applied Neuropsychology: Child, 1-9.
Almara'beh, H., Amer, E. F., & Sulieman, A. (2015). The effectiveness of multimedia learning tools in education. International Journal, 5(12).
Cunningham, A. E. (1990). Explicit versus implicit instruction in phonemic awareness. Journal of experimental child psychology, 50(3), 429-444.
Fernández-Otoya, F. A., Raposo-Rivas, M., & Halabi-Echeverry, A. X. (2022). A Qualitative Systematic Literature Review on Phonological Awareness in Preschoolers Supported by Information and Communication Technologies. Education Sciences, 12(6), 382.
Isaqjon, T. (2022). Strategies and techniques for improving EFL learners’ reading skills. Involta Scientific Journal, 1(11), 94-99.
Karande, S., Gogtay, N. J., Shaikh, N., Sholapurwala, R., More, T., & Meshram, P. (2023). Self-perceived anxiety symptoms in school students with borderline intellectual functioning: A cross-sectional questionnaire-based study in Mumbai, Maharashtra, India. Journal of Postgraduate Medicine, 69(2), 89.
Lumapenet, H., & Fronda, M. (2022). Multimedia: A Tool in Addressing the Reading Difficulties of Learners. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(1), 2357-2362.
Mack, R., Masullo, M., & Meyer, J. (1997). Educational multimedia: perspective in evolution. School of Computer Science and Information Systems, Pace University.
Martinussen, R., Ferrari, J., Aitken, M., & Willows, D. (2015). Pre-service teachers’ knowledge of phonemic awareness: relationship to perceived knowledge, self-efficacy beliefs, and exposure to a multimedia-enhanced lecture. Annals of dyslexia, 65(3), 142-158.
Mayer, R. E. (2019). How multimedia can improve learning and instruction. In J. Dunlosky & K. A. Rawson (Eds.), The Cambridge handbook of cognition and education (pp. 460–479). Cambridge University Press.
Medina, G. B. K., & Guimaraes, S. R. K. (2021). Reading in developmental dyslexia: the role of phonemic awareness and executive functions. Estudos de Psicologia, 38, e180178.
Mirahadi, S. S., Nitsche, M. A., Pahlavanzadeh, B., Mohamadi, R., Ashayeri, H., & Abolghasemi, J. (2023). Reading and phonological awareness improvement accomplished by transcranial direct current stimulation combined with phonological awareness training: A randomized controlled trial. Applied Neuropsychology: Child, 12(2), 137-149.
Moura, O., Moreno, J., Pereira, M., & Simões, M. R. (2015). Developmental dyslexia and phonological processing in European Portuguese orthography. Dyslexia, 21(1), 60-79.
Nouwens, P. J., Lucas, R., Smulders, N., Embregts, P. J., & van Nieuwenhuizen, C. (2017). Identifying classes of persons with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning: a latent class analysis. BMC psychiatry, 17(1), 1-9.
Pasqualotto, A., Altarelli, I., De Angeli, A., Menestrina, Z., Bavelier, D., & Venuti, P. (2022). Enhancing reading skills through a video game mixing action mechanics and cognitive training. Nature human behaviour, 6(4), 545-554.
René van. W.(2018). Reading as a source of knowledge. Journal of Synthese. 1–20.
Roording‐Ragetlie, S., Spaltman, M., de Groot, E., Klip, H., Buitelaar, J., & Slaats‐Willemse, D. (2022). Working memory training in children with borderline intellectual functioning and neuropsychiatric disorders: a triple‐blind randomised controlled trial. Journal of Intellectual Disability Research, 66(1-2), 178-194.
Stefanelli, S., & Alloway, T. P. (2020). Mathematical skills and working memory profile of children with borderline intellectual functioning. Journal of Intellectual Disabilities, 24(3), 358-366.
Treiman, R., & Zukowski, A. (2013). Levels of phonological awareness. In Phonological processes in literacy (pp. 95-112). Routledge.
van Herwaarden, A., Schuiringa, H., van Nieuwenhuijzen, M., de Castro, B. O., Lochman, J. E., & Matthys, W. (2022). Therapist alliance building behavior and treatment adherence for dutch children with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning and externalizing problem behavior. Research in Developmental Disabilities, 128, 104296.
 Vidal, M.M., Lousada, M., & Vigrio, M. (2020). Music effects on phonological awareness Development in 3-year-old children. Applied Psycholinguistics.