ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه منابع استرس دوره دانشجویی در یک نمونه از جمعیت دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه به دلیل پیچیدگی جوامع، عوامل زیادی موجب زمینه سازی استرس به­خصوص زمانی که دانش آموزان از دوران مدرسه به دوران دانشجویی انتقال می­یابند، به جهت قرار گرفتن در یک محیط جدید در برابر استرس آسیب زا هستند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه منابع استرس دوره ­دانشجویی(PSSI)، یعنی پایایی، روایی، تایید ساختارعاملی آن در جمعیت دانشجویی دانشگاه بود. پرسشنامه منابع استرس دوره دانشجویی، یک پرسشنامه خودسنجی43 ماده­ای است و دارای پنج خرده مقیاس: تحصیلی، محیط یادگیری، فرهنگ محیط­دانشگاهی، بین فردی و شخصی است. 345 دانشجو به روش نمونه­گیری در دسترس و طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران کوکران شدند و مقیاس استرس زندگی دانشجویی را تکمیل کردند. به منظور تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی، برای تعیین همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تحلیل داده­ها،  پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پنج مقیاس: تحصیلی، محیط یادگیری، فرهنگ محیط دانشگاهی، ارتباط بین فردی و شخصی به ترتیب 80/0، 82/0، 80/0، 78/0 و 88/0 به‌دست آمد. روایی همگرا از طریق همبستگی PSSI با نمره حاصل از پرسشنامه استرس دوران دانشجویی گادزلا برآورد شد که همبستگی بین نمره کل دو آزمون64/0 به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار است( 05/0>P ). روایی سازه PSSI نیز از طریق تحلیل عاملی تایید بررسی و اصلاح شدمجموع می­توان نتیجه گرفت مقیاس استرس دانشجویی ابزاری روا و پایا برای سنجش استرس دوران دانشجویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the psychometric properties of the Iranian version of the Post- Secondary Student Stressors Index

نویسندگان [English]

  • Majid Yousefi Afrashteh 1
  • Seyedeh Mohadeseh Sadidi Shal 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 M.A. Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, due to the complexity of societies, many factors cause stress. Especially when students move from school to college, they are vulnerable to stress in order to be in a new environment. Therefore, the aim of the present study was to investigate the psychometric properties of the Post- Secondary Student Stressors Index (PSSI), i.e. reliability, validity, confirmation of its factorial structure in the student population of University of Zanjan in the academic year 2020. PSSI is a 43-item self-assessment questionnaire and has five subscales: academic, learning environment, culture-university environment, interpersonal and personal. 345 students were selected by convenience sampling and according to Cochran Cochran's sample size formula and completed the student life stress scale. In order to determine the validity of the construct using the factor analysis method, Cronbach's alpha coefficients were used to determine the internal consistency. In order to analyze the data, reliability through Cronbach's alpha coefficient for five scales: education, learning environment, university environment culture, interpersonal and personal communication, respectively 0.80, 0.82, 0.80, 0.78 and 0.88. was obtained. Convergent validity was estimated through the correlation of PSSI with the score obtained from the Godzella student stress questionnaire, and the correlation between the total score of the two tests was 0.64, which is statistically significant (P<0.05). The construct validity of PSSI was also checked and modified through confirmatory factor analysis. In general, it can be concluded that the student stress scale is a valid and reliable tool for measuring student stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post- Secondary Student Stressors Index
  • Reliability
  • Validity
  • Confirmatory Factor Analysis
امیری، ماندانا. دوران، بهناز. سلیمی، سیدحسین. ضرغامی، ممحمدحسین. غلامی فشارکیف، محمد. (1398). ارتباط عوامل استرسزای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران. مجله طب نظامی.21(4).389-380.
امیری، سهراب. قاسمی نواب، امیر. یعقوبی، ابوالقاسم. (1395). پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسشنامه استرس نوجوانان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی.7(25).116-89.
بخشی پور، عباس. بیرامی، منصور. محمودعلیلو، مجید. هاشمی، تورج. اسماعیل پور، خلیل. (1388). بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی در دانشجویان دانشگاه تبریر. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.4(14).
سالاری مقدم، سعید. رنجبر، علیرضا. فتحی آشتیانی، علی. (1396). اعتباریابی و پایایی سنجی نسخفه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب. مجله روانشناسی بالینی.9(36).
شکری، امید. کرمی نوری، رضا. فراهانی، محمدتقی. مرادی، علیرضا. (1389). آزمون ساختارعاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصیلی. مجله علوم رفتاری. 4(4).283-277.
کاوسی، علی. علیزاده مهدی محله، زهرا. رضاپور، زینب. موحدی، علی. معینی قمچینی، وحید. محمدی، غلامرضا. (1395). بررسی سطح استرس و شیوه های مقابله با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1395. مجله علمی پژوهان. 16(1).41-33.
References
Avdija, A. S. (2018). Original Paper College Stress: Testing the Unidimensionality of a Standardized Stress Measuring Inventory Designed to Assess Stress among College Students. Journal of Children and Teenagers, 1(2), 68-83.
Baena-Extremera, A., del Mar Ortiz-Camacho, M., Marfil-Sánchez, A. M., & Granero-Gallegos, A. (2021). Improvement of attention and stress levels in students through a Mindfulness intervention program. Revista de Psicodidáctica (English ed.).
Böke, B. N., Mills, D. J., Mettler, J., & Heath, N. L. (2019). Stress and coping patterns of university students. Journal of College Student Development, 60(1), 85-103.
Dogan, E. (2020). Investigation of the Effects of Sports Education on University Students' Stress Coping Strategies. Asian Journal of Education and Training, 6(3), 474-478.
Erol, Dogan (2020). Investigation of the Effects of Sports Education on University Students' Stress Coping Strategies. Asian Journal of Education and Training.4(3).474-478.
İhtiyaroğlu, N, Tulunay Ateş, Ö. (2018). Analyzing the relationship between the students’ stress-coping styles and school attachment. Asian Journal of Education and Training, 4(4), 371-379.
 İhtiyaroğlu, N. (2018). Analysis of Relationship between Teachers’ Coping Styles with Stress and the Level of Organizational Commitment, International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 192-206.
Linden, B., Stuart, H. (2019). Psychometric assessment of the post-secondary student stressors index (PSSI). BMC public health, 19(1), 1-12.
Maykrantz, S. A., & Houghton, J. D. (2020). Self-leadership and stress among college students: Examining the moderating role of coping skills. Journal of American College Health, 68(1), 89-96.
Murphy, R. J., Gray, S. A., Sterling, G., Reeves, K., & DuCette, J. (2009). A comparative study of professional student stress. Journal of dental education, 73(3), 328-337.
Sakitri,G. (2019). The relationship among student stress, Type A personality, and academic performance in a business school in Indonesia.journal of education for busines.95 (3).169-179.
Saleh, D., Camart, N., & Romo, L. (2017). Predictors of stress in college students. Frontiers in psychology, 8, 19.
Simonelli-Muñoz, A. J., Balanza, S., Rivera-Caravaca, J. M., Vera-Catalán, T., Lorente, A. M., & Gallego-Gómez, J. I. (2018). Reliability and validity of the student stress inventory-stress manifestations questionnaire and its association with personal and academic factors in university students. Nurse education today, 64, 156-160.
Stevens, Ch. Schneider, E. Bederman-Miller, P. Arcangelo, K. (2019). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Stress among Students at a Small, Private College. Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Stress among Students at a Small, Private College12 (4).93-102.
Thawabieh, A. M., & Qaisy, L. M. (2012). Assessing stress among university students. American International Journal of Contemporary Research, 2(2), 110-116.
 Van ,S. Thien , V. Do Tat , Th. Tran, L. Duc, H. (2019). The Stress Problems and the   Needs for Stress Counseling of High School Students in Vietnam.8 (4)1053-1061.