تأثیر آموزش موضوع-محور یکپارچه بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مهارت‌های حرفه‌ای با نیازهای ویژه ذهنی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجو، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی، چابهار، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران

3 استادیار، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی، چابهار، ایران

4 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری زاهدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش موضوع-محور یکپارچه بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مهارت‌های حرفه­ای دارای نیازهای ویژه ذهنی شهر چابهار می­باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون (با گروه آزمایش و کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‌آموزان مهارت‌های حرفه­ای (متوسطه اول) شهر چابهار تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-1398 در مدارس کودکان استثنایی شهر چابهار مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی با 20 گویه و آزمون یادگیری کلاسی محقق ساخته بودند. برای تحلیل اطلاعات آماری از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که در سطح معناداری 28/0 آموزش موضوع-محور یکپارچه توانسته است بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر داشته باشد. این امر در زمینه تأثیرگذاری آموزش موضوع-محور یکپارچه بر یادگیری به میزان معناداری 22/0 تأثیر داشته است و در این میان میزان تأثیرگذاری بر شاخص یادگیری با توجه به میزان معناداری بهتر، بیشتر بوده است. می­توان نتیجه گرفت که آموزش موضوع-محور یکپارچه بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مهارت‌های حرفه­ای دارای نیازهای ویژه ذهنی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Integrated Subject-Based Instruction on Learning and Academic Achievement Motivation of Professional-Skills of Students with Special Mental Needs

نویسندگان [English]

  • Ali Mihandost 1
  • Zabiholah Alahi 2
  • Hamidreza Jangizahi 3
  • Majid Kahrazehi 4
3 Assistant Professor, Educational Technology, International University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of integrated subject-based instruction on learning and academic achievement motivation of professional-skills of students with special mental needs in Chabahar. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design (with experimental and control groups). The statistical population of this study consisted of all students of professional skills in Chabahar who were studying in exceptional children's schools in Chabahar in the academic year of 1998-99. The statistical sample consisted of 30 people who were selected through purposive sampling and were divided into two groups of control (15 people) and experimental (15 people). Data collection tools included a 20-item academic achievement motivation questionnaire and a teacher made test. Analysis of covariance was used to analyze statistical data. The results showed that at a significant level of 0.28, integrated subject-based instruction could have an effect on students' academic achievement motivation. This has had a significant effect of 0.22 on the effectiveness of integrated subject-based instruction on learning, and in the meanwhile the effect on the learning index has been more due to the better significance. It can be concluded that integrated subject-based instruction has an effect on the rate of learning and academic achievement motivation of students of professional skills with special mental needs. Keywords: integrated subject-based instruction, learning, academic achievement motivation, special mental needs, professional skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • motivation for academic achievement
  • professional skills
  • special mental needs
  • Subject-based instruction
آقابابایی، علیرضا، آقاحسینی، تقی و قاسمی، فاطمه. (1394). بررسی میزان عملکرد درس حرفه‌آموزی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی از دیدگاه دبیران مدارس استثنایی شهر اصفهان. تعلیم و تربیت استثنایی، 9، 40-34.
اسدی گندمانی، رقیه، نسائیان، عباس، پزشک، شهلا، هاشمی آذر، ژانت، صرامی، غلامرضا و سینا، مرضیه. (1394). تأثیر آموزش ایفای نقش بر مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان کم‏توان‏ذهنی خفیف. روانشناسی افراد استثنایی، 5(18)، 136-155.
اکبری، مهدی و حسین زاده، وحید. (۱۳۹۷). مهارت حرفه‌ای معلمان از نظریه‌های یادگیری در عنصر محتوای برنامه درسی پیش از دبستان شهرستان آمل. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، تهران، گروه آموزشی پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
انصاری جورابی، زهرا و ماهری، ساناز. (۱۳۹۷). بررسی دلالت‌های یادگیری معکوس در برنامه درسی و کلاس درس. اولین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری، هرمزگان - بندر سیریک، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان.
ترک زاده، جعفر، مرزوقی، رحمت اله، محمدی، مهدی، سلیمی، قاسم و کشاورزی، فهیمه. (1395). تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی. پژوهش‌های برنامه درسی، 6(2)، 64-41.
سیف، علی اکبر. (1395). روانشناسی پرورشی نوین. نشر دوران.
عارفی، محمدعلی. (۱۳۹۸). الگوهای نوین در آموزش محتوای ریاضیات در دوره ابتدایی. اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
عبداللهی، شهداد و موید، محمد. (۱۳۹۷). مقدمه­ای بر تدریس و یادگیری مدل محور در آموزش علوم MBTL. همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش‌آموزش محتوا)، اردبیل، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل.
عسگری، علی و دهباشی، اکرم. (1382). بررسی تناسب محتوای کتاب بسته‌های نرم افزاری (2) رشته کامپیوتر، با مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار. مجموعه مقالات سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
فرامرزی، سالار، موثقی، احمد، عابدی، احمد و رضایی دهنوی، صدیقه. (1392). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره پیش حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت‌های زندگی مستقل. فصلنامه افراد استثنایی، 3(12)، 142-127.
کرمی، مهدی، کرمی، زهره و عطاران، محمد. (1391). توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله محور و فن آوری اطلاعات و ارتباطات. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(3)، 151-173.
کریمی، صدیقه و شریف، مصطفی. (1393). چالش‌های آموزش عالی در تدوین محتوای برنامه درسی با رویکرد جامعه یادگیری. رویکردهای نوین آموزشی، 9(1)، 142-107.
لاریجانی، زرین سادات و رازقی، نرگس. (1387). بررسی کاربرد هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 8(1) 52-43.
محمدی، خدایار. (1388). آموزش الکترونیکی و مجازی در ایجاد مهارت در دانش‌آموزان، روزنامه خراسان، شماره 542.
میرزاآقایی، حمید. (1386). تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان. ماهنامه پژوهشی خبری فرهنگستان هنر ایران، شماره 5، 64-69.
 
Anitah, S. (2009). Teknologi Pembelajaran. Surakarta: Learning Resource Centre Faculty of Teacher Training and Education UNS.
Anitah, S., & Suryani, N. (2018). Inquiry-based Integrated Thematic Instruction on Character Education of Primary School Students. International Journal of Education & Literacy Studies, 6(2), 69-78.
Anitah, S., & Suryani, N. (2018). Implementation of thematic instructional model in elementary school. International Journal of Educational Research Review, 3(4), 23-31.
Carulla, L. S., Reed, G. M., Vaez-Azizi, L. M., Cooper, S. A., Leal, R. M., Bertelli, M., & Girimaji, S. C. (2011). Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD-11. World Psychiatry, 10(3), 175.
Fathimah, N. M. (2014). Theme-based Teaching in teaching English vocabulary to young learners. Journal of English and Education, 2(2), 49-55.
Gülseçen, S., Kubat, A. (2016). Teaching ICT to teacher candidates using PBL: A qualitative and quantitative evaluation. Educational Technology & Society, 9(2), 96-106.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
Majid, A., & Rochman, C. (2014). Pendekatan ilmiah dalam implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Man-Assahary, S., Barlian, E., Nurdin, S., & Zulmuqim, M. (2017). the development of thematic learning model to improve students’ character in an integrated learning of religion education and environment towards students in adiwiyata school. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 4(6), 1-15.
Rahmati Aran, M., & Dehghanizade, J. (2019). The Effect of Selected Motor Exercise Course on the Balance and Coordination of the Mentally Retarded Children. International Journal of Motor Control and Learning, 2(2), 11-19.
Rejokirono, R., & Dewi, S. R. (2018, August). Skills Learning Model for Children with Mild Mental Retardation: Best Practice in Vocational Education Management of Mild Mentally Impaired Student. In Proceeding International Seminar on Education.
Savery, J. R. (2018). Overview of problem-based Learning: Defnitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9-20.
So, H. J., & Kim, B. (2012). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 25(1), 101-116.
Subarna, M. T. N., Masud, N. A., Mensah, J., Hasan, M., & Tania, J. S. (2022). Teaching Strategies for Students with Disabilities in Regular Classes. Creative Education13(6), 1843-1861.
Suchyadi, Y., Ambarsari, Y., & Sukmanasa, E. (2018). Analysis of Social Interaction of Mentally Retarded Children. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies), 2(2), 17-21.
.Wolfinger, D. M., & Stockard, J. W. (1997). Elementary methods: An integrated curriculum. Longman Publishing Group