راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. نمونه پژوهش شامل70 نفر از مدیران دوره متوسطه،150 نفر از دبیران مدارس متوسطه و300 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده¬اند. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته مدیران، دبیران و دانش آموزان استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین معنا داربودن میانگین کل نظرات هر سه گروه پاسخگو در خصوص شش دسته راهکارهای آموزشی، مدیریتی، ساختاری، اداری، انگیزشی و تفریحی در به کار گیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان در حد بالاتر از متوسط (خیلی زیاد و زیاد) بوده است. میانگین کل اظهارات گروه دانش آموزان در تمامی شش دسته راهکارهای مورد بررسی از گروه مدیران و دبیران کمتر بوده است. همچنین تفاوت معنا دار بین اظهارات سه گروه پاسخگو در خصوص تاثیر راهکارهای مذکور برحسب متغیر های جنس و میزان تحصیلات، جنس و رشته تحصیلی و جنس، رشته و پایه تحصیلی. تفاوت معناداری بین نتایج در شش دسته راهکار مورد بررسی از دید سه گروه پاسخگویان بوده است. رتبه‌بندی راهکارهای پاسخگویان به ترتیب میزان تاثیر شامل راهکارهای انگیزشی، تفریحی، مدیریتی، آموزشی، ساختاری و اداری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

نویسندگان [English]

  • mahdi sobhanineghad
  • kuorosh fathi
چکیده [English]

در پژوهش حاضر راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. نمونه پژوهش شامل70 نفر از مدیران دوره متوسطه،150 نفر از دبیران مدارس متوسطه و300 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده¬اند. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته مدیران، دبیران و دانش آموزان استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین معنا داربودن میانگین کل نظرات هر سه گروه پاسخگو در خصوص شش دسته راهکارهای آموزشی، مدیریتی، ساختاری، اداری، انگیزشی و تفریحی در به کار گیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان در حد بالاتر از متوسط (خیلی زیاد و زیاد) بوده است. میانگین کل اظهارات گروه دانش آموزان در تمامی شش دسته راهکارهای مورد بررسی از گروه مدیران و دبیران کمتر بوده است. همچنین تفاوت معنا دار بین اظهارات سه گروه پاسخگو در خصوص تاثیر راهکارهای مذکور برحسب متغیر های جنس و میزان تحصیلات، جنس و رشته تحصیلی و جنس، رشته و پایه تحصیلی. تفاوت معناداری بین نتایج در شش دسته راهکار مورد بررسی از دید سه گروه پاسخگویان بوده است. رتبه‌بندی راهکارهای پاسخگویان به ترتیب میزان تاثیر شامل راهکارهای انگیزشی، تفریحی، مدیریتی، آموزشی، ساختاری و اداری می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • مدارس
  • متوسطه
  • راهکار
  • توسعه