خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی است. برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه ازشیوه ی پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. نمره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق برابر با معدل امتحانات نیمسال اول در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش آموزان اول دبیرستان شهر بندرعباس است که در سال تحصیلی 1388-1387 مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان داده که خودکارآمدی عمومی دختران بیشتر از پسران است. اما بین خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت اندکی وجود داشت که معنی داری نیست. همچنین یافته ها نشان داده است که بین خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

نویسندگان [English]

  • hosen zenalipur
  • aghbal zarei
  • zohreh zandiniya
چکیده [English]

هدف اصلی این مطالعه بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی است. برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه ازشیوه ی پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. نمره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق برابر با معدل امتحانات نیمسال اول در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش آموزان اول دبیرستان شهر بندرعباس است که در سال تحصیلی 1388-1387 مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان داده که خودکارآمدی عمومی دختران بیشتر از پسران است. اما بین خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت اندکی وجود داشت که معنی داری نیست. همچنین یافته ها نشان داده است که بین خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خودکارآمدی عمومی
  • خودکارآمدی تحصیلی
  • عملکرد تحصیلی