بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطة ویژگی های هیجانی و خود آگاهی و کنترل تکانه، به عنوان ویژگی¬های روانی با استعداد اعتیاد انجام گرفته تا با استناد به یافته های آن، پیشنهادات مناسب برای پیشگیری ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است و جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش آموزان پسر دوره¬ی متوسطه شهر زاهدان بوده که تعداد 100 نفر دانش آموز پسر به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهشی، مقیاس های خود آگاهی هیجانی و کنترل تکانه از هوش هیجانی (بار- آن) و مقیاس استعداد اعتیاد (A.P.S) می باشد. اطلاعات گردآوری شده برای بررسی رابطه بین متغیرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که بین خودآگاهی هیجانی و استعدد اعتیاد رابطه منفی معنادار 391/0- و بین کنترل تکانه و استعداد اعتیاد رابطه منفی معنادار 582/0- وجود دارد. یکی از روش های ایجاد مقاومت در بین دانش آموزان و مدارس و نوجوانان در مقابل سوء استفاده از مواد مخدر، تقویت عوامل هوش هیجانی، به خصوص خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه

نویسنده [English]

  • hasan jenaabadi
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی رابطة ویژگی های هیجانی و خود آگاهی و کنترل تکانه، به عنوان ویژگی¬های روانی با استعداد اعتیاد انجام گرفته تا با استناد به یافته های آن، پیشنهادات مناسب برای پیشگیری ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است و جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش آموزان پسر دوره¬ی متوسطه شهر زاهدان بوده که تعداد 100 نفر دانش آموز پسر به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهشی، مقیاس های خود آگاهی هیجانی و کنترل تکانه از هوش هیجانی (بار- آن) و مقیاس استعداد اعتیاد (A.P.S) می باشد. اطلاعات گردآوری شده برای بررسی رابطه بین متغیرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که بین خودآگاهی هیجانی و استعدد اعتیاد رابطه منفی معنادار 391/0- و بین کنترل تکانه و استعداد اعتیاد رابطه منفی معنادار 582/0- وجود دارد. یکی از روش های ایجاد مقاومت در بین دانش آموزان و مدارس و نوجوانان در مقابل سوء استفاده از مواد مخدر، تقویت عوامل هوش هیجانی، به خصوص خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خودآگاهی هیجانی
  • کنترل تکانه
  • هوش هیجانی
  • استعداد اعتیاد