خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقیاس تنظیم رفتاری هیجانی یک مقیاس خود گزارش دهی از راهبردهای رفتاری است که افراد برای تنظیم هیجانات خود در پاسخ به وقایع استرس‌زا استفاده می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش­آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی بود و جامعه آماری (13000=N) پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر دوره­ی دوم متوسطه (پایه­های اول تا سوم) مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-99 تشکیل دادند. تعداد 239 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب و به صورت انفرادی به مقیاس تنظیم رفتاری هیجان (فرم کوتاه) کراجی و گارنفسکی (2019) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از ضریب همسانی درونی، روایی هم‌زمان، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS 25 و LISREL.8.8 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 5 عامل (حواس‌پرتی جویی، گوشه‌گیری، اقدام فعالانه، جلب حمایت اجتماعی و نادیده‌گیری) با مقادیر ویژه­ی بیشتر از یک را آشکار کرد. شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل 5 عاملی این مقیاس را تائید کرد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط منفی بین مؤلفه­های تنظیم رفتاری هیجان (حواس‌پرتی جویی، اقدام فعالانه، جلب حمایت اجتماعی) و ارتباط مثبت بین مؤلفه­های تنظیم رفتاری هیجان (گوشه‌گیری و نادیده‌گیری) با افسردگی، اضطراب و استرس معنادار می‌باشد (001/0p<). ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل تنظیم رفتاری منفی هیجان برابر 76/0 و برای نمره کل تنظیم رفتاری مثبت هیجان برابر 80/0 می‌باشد و برای مؤلفه‌های (حواس‌پرتی جویی، گوشه‌گیری، اقدام فعالانه، جلب حمایت اجتماعی و نادیده‌گیری) در دامنه 60/0 تا 68/0 می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه فارسی مقیاس تنظیم رفتاری هیجانی پایایی و روایی مطلوبی در جمعیت ایرانی دارد و مقیاس خودسنجی مناسبی برای موقعیت‌های بالینی و پژوهشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Short Form of Emotion Behavior Regulation Scale in Students

نویسندگان [English]

  • Shirin Ahmadi 1
  • Sajjad Basharpoor 2
  • Fazeleh Heidari 3
1 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor of Psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The Emotional Behavior Regulation Questionnaire is a self-report scale of behavioral strategies that individuals use to regulate their emotions in response to stressful events. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the short form of emotion behavioral regulation scale in students. The research method was descriptive and the statistical population (N = 13000) of the present study consisted of all the male students of the second year of secondary school (first to third grades) of public schools in Ardabil city in the academic year 2018-2019. A total of 239 of these individuals were selected from the above statistical population by multi-stage random sampling and individually responded to the Emotion Behavior Regulation Scale (short form) Kraaij& Garnefski (2019) and the Depression, Anxiety and Stress Lovibond&Lovibond (1995) Scale. For data analysis, internal consistency coefficient, simultaneous validity, exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were analyzed using SPSS 25 and 8.8 LISREL software. The results of internal consistency coefficient showed that this scale has good reliability. The results of exploratory factor analysis revealed 5 factors with specific values greater than one. The fit indices of the confirmatory factor analysis model also confirmed the 5-factor (Seeking Distraction, Withdrawal, Actively Approaching, Seeking Social Support and Ignoring) model of this questionnaire. The results of the correlation coefficient showed that the negative relationship between the emotional regulation components (Seeking Distraction, Actively Approaching, Seeking Social Support) and the positive relationship between the emotional regulation components (Withdrawal and ignoring) with depression, anxiety and stress are significant (P<0/001). Cronbach's alpha coefficient for the total score of negative emotion behavioral regulation is 0.76 and for the total score of positive emotion behavioral regulation is 0.80 and for the components is in the range of 0.60 to 0.68. The results of this study showed that the Persian version of the Emotional Behavior Regulation Scale has good reliability and validity in the Iranian population and is a suitable self-assessment scale for clinical and research situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Behavior Regulation
  • Psychometrics
  • Factor Analysis
سلیمانی، اسماعیل؛ شیخ الاسلامی، علی، و موسوی، مهناز. (1395). اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط). فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 12 (42)، 128-103.
شیخ‌الاسلامی، علی، سید اسماعیلی قمی، نسترن. (1400). اثربخشی آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 18(43)، 16-1.
 
References
Aldao, A. Nolen-Hoeksema, S. & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30,217 –237.
Baker, R. A. Andrew, M. J. Schrader, G. & Knight, J. L. (2001). Preoperative depression and mortality in coronary artery bypass surgery: preliminary findings. ANZ journal of surgery, 71(3), 139-142.
Balzarotti, S. (2021). The emotion regulation questionnaire: factor structure and measurement invariance in an Italian sample of community dwelling adults. Current Psychology40(10), 4918-4929.
Cludius, B., Mennin, D., & Ehring, T. (2020). Emotion regulation as a transdiagnostic process. Emotion, 20(1), 37–42. https://doi.org/10.1037/ emo0000646
Compas, B. E. Connor-Smith, J. K. Saltzman, H. Thomsen, A. H. & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress, and potential in theory and research. Psychological bulletin, 127(1), 87.
Compas, B. E. Jaser, S. S. Bettis, A. H. Watson, K. H. Gruhn, M. A. Dunbar, J. P. ...Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhoodand adolescence: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin, 143,939 –991.
Crawford JR, Henry JD. The depression anxiety stress scale. Br J Psychol. 2003;42(2):111-31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12828802
Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping (pp. 150-153). New York: Springer Publishing Company.
Gross, J. J., Sheppes, G., & Urry, H. L. (2011). Emotion generation and emotion regulation: a distinction weshouldmake (carefully). Cogn.Emot. 25, 765–781. doi: 10.1080/02699931.2011.555753
Garnefski, N. Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
Garnefski, N. Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotionregulation and emotional problems. Personality and Individual Diff erences, 30,1311–1327.
Garnefski, N. Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271-299.
Jermann, F. Billieux, J. Larøi, F. d'Argembeau, A. Bondolfi, G. Zermatten, A. & Van der Linden, M. (2009). Mindful Attention Awareness Scale (MAAS): Psychometric properties of the French translation and exploration of its relations with emotion regulation strategies. Psychological assessment, 21(4), 506.
Joormann, J. & Stanton, C. H. (2016). Examining emotion regulation in depression: A review and future directions. Behaviour Research and Therapy, 86,35 – 49.
Kato, T. (2015). Frequently used coping scales: A meta-analysis. Stress Health, 31,315 –323.
Kraaij, V. & Garnefski, N. (2015). Cognitive, behavioral and goal adjustment coping and depressive symptoms in young people with diabetes: A search for intervention targets for coping skills training. Journal of clinical psychology in medical settings, 22(1), 45-53.
Kraaij, V. & Garnefski, N. (2019). The behavioral emotion regulation questionnaire: development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the cognitive emotion regulation questionnaire. Personality and Individual Differences, 137, 56-61.
Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy, 33(3), 335-343.
Maleki, A., Asghari, M.J., & Salari, R. (2005).Credit terms of scale, depression, anxiety Vastrs DASS-21 in the Iranian population. J Iran Psychol. 1(4):9-12. Available from: http://www2.psy.unsw.edu.au/groups/dass/Persian/Sahebi_article_IJP.pdf [Persian]
Mesquita, B., Boiger, M., & De Leersnyder, J. (2017). Doing emotions: The role of culture in everyday emotions. European Review of Social Psychology, 28(1), 95–133. https://doi.org/10.1080/10463283.2017.1329107
Silvers, J. A. (2022). Adolescence as a pivotal period for emotion regulation development. Current opinion in psychology44, 258-263.
Sloan, E. Hall, K. Moulding, R. Bryce, S. Mildred, H. & Staiger, P. K. (2017). Emregulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression,
Tuna, E. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of the Behavioral Emotion Regulation Questionnaire (BERQ). The Journal of General Psychology, 1-17.
Zhao, Y. Li, P. Wang, X. Kong, L. Wu, Y. & Liu, X. (2020). The Chinese Version of the Behavioral Emotion Regulation Questionnaire: Psychometric Properties Among University Students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 16, 1889.