مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

اشتیاق تحصیلی یکی از عواملی است که به نظر می‎رسد در تحقق اهداف آموزشی، موثر باشد، به همین جهت شناخت عوامل موثر و مرتبط با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین سبک‎های اسناد و سرمایه‎های روانشناختی به واسطه تجربه شیفتگی با اشتیاق تحصیلی انجام شد. نوع تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و به روش مدل‎یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پسر و دختر دانشگاه یزد در سال تحصیلی 1399-1398 بودند (14470 نفر)، که تعداد 384 نفر به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‎های سبک‎های اسنادی پترسون، سلیگمن و آبرامسون (1984)، تجربه‎ی شیفتگی جکسون و اکلند (2002)، سرمایه روانشناختی لوتانز، آولیو، آوی و نورمن (2007) و اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس (2004) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار PLS 2 SMART انجام شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه‎های روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم(به واسطه تجربه شیفتگی) به صورت مثبت و معنادار نقش داشت. سبک اسناد مثبت در پیش بینی اشتیاق تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به صورت مثبت و معنادار نقش داشت(05/0> P). همچنین سبک اسناد منفی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثر منفی و معنادار داشت(05/0> P). در نهایت با توجه به نقش سبک‎های اسناد و سرمایه روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی تشکیل کارگاه‎های آموزشی برای ارتقای سرمایه روانشناختی و اصلاح سبک­های اسنادی دانشجویان ضروری به نظر می‎رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation model for predicting academic enthusiasm based on attribution styles and psychological capital with the mediation of infatuation experience in University students

نویسندگان [English]

  • Maryam Bagheri 1
  • kazem barzegar bafrooei 2
  • Mahdiyeh Estabraghi 3
1 Master of Educational Psychology, Department of Psychology and Educational Science, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Science, Yazd University, Yazd, Iran.
3 3. PhD student, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the relationship between attribution styles and psychological capital through the flow with academic engagement. The type of research was descriptive and correlational. The statistical population of the research is male and female students of Yazd University in the academic year 1398-1399 (14470), in which 384 students were selected by convenience sampling. The research instruments included standard questionnaires of attributional styles by Patterson and Seligman (1984), flow by Jackson and Auckland (2002), psychological capital by Luthans, Avolio, Avey, & Norman (2007) academic engagement by Fredericks, Blumenfeld & Paris (2004). Data analysis was performed using SmartPLS2 and software. The results of structural equation modeling showed that psychological capital plays a role in predicting academic engagement. Positive attribution style plays a role in predicting academic engagement. Negative attribution style plays a role in predicting academic engagement. Psychological capital plays a role in predicting academic engagement by mediating the flow. Positive attribution style plays a role in predicting academic engagement by mediating the flow (p<0/05). Negative attritional style plays a role in predicting academic engagement through the mediating role of the flow (p<0/05).
Finally, considering the role of document styles and psychological capital in predicting academic enthusiasm, it seems necessary to establish educational workshops to improve psychological capital and improve students' document styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attributional styles
  • psychological capital
  • flow
  • academic engagement
  • students
افشاری، علی و غفاری، مظفر. (1397). مدل ساختاری بی علاقگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی براساس متغیرهای حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(4)، 51-60.
انصاری صدر، عبدالرحمن و شیرازی، محمود. (1401). رابطه سبک­های مقابله با استرس و اسنادهای علی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 19 (45)، 14-27.
جلیلی، فرخ‌رو؛ عارفی، مژگان؛ قمرانی، امیر؛ منشی، غلامرضا. (1398). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیفتگی تحصیلی در دانشجویان. نشریه آموزش و ارزیابی، 11(41)، 155-172.
دارایی، مهری. (1398). بررسی رابطه باورهای فراشناخت و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. توسعه آموزش جندی شاپور، 10(2)، 115-121.
رادمهر، فرناز و کرمی، جهانگیر. (1401). تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر سبک­های اسنادی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا، 18 (1)، 25-38.
ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ، ﺗﻮرج، ﮔﯿﻼﻧﯽ، ﺑﯿﮋن، زﻣﺎﻧﯽ، رﺿﺎ. (1385). راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد ﺑﺎ رﺧﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس زای زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. مجله علمی_پژوهشی(وزارت علوم)، 14(18)، 33-46.
شعبانی، زهرا و عابدین، مریم. (1399).  پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحان و سبک‌های اسنادی. پویش در آموزش علوم انسانی، 5(19)، 51-66.
شیخ الاسلامی، علی.، دادجویی، رباب.، و سیداسماعیلی قمی، نسترن. (1399). نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(40)، 20-33.
شیخ الاسلامی، علی.، کریمیان‌پور، غفار.، و کیانی، عارفه. (1398). پیش‌‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایه‌ی روان‌شناختی و انطباق‏‌پذیری مسیر شغلی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(44)، 89-103
شیخ الاسلامی، علی. و کریمیان­پور، غفار. (1397). پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 95-111.
صدوقی. (1398). رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: نقش واسطه‌ای اشتیاق تحصیلی. مجله علوم پزشکی راز، 26(1)، 3-10.
فقیهی، فریبا، مرزیه، افسانه، جناآبادی، حسین. (1397). رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 15(29)، 177-208.
مالمیر، صوفیا، بیان فر، فاطمه. (1398). رابطه سرمایه روانشناختی با شادمانی و شیفتگی در دانش آموزان دختر. مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، 2(18)، 101-112.
ﻣﻌﺘﻤﺪی ﺷﺎرک، فرزانه و اﻓﺮوز، غلامعلی. (1382). راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش و عادی. ﻣﺠﻠﻪ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(اندیشه و رفتار)، 13(2)، 173-181.
واله، مونا؛ شکری، امید و اسدزاده، حسن. (1400). اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل معلمان. مجله علوم روانشناختی، 20، 579-596.
 
Carmona_Halty, M; Salanova, M; Lorenz, S & Schaufeli, W. (2021). Linking positive emotions and academic performance: the mediated role of academic psychological capital and academic engagement. Current psychology, 40(6), 2938_2947.
Casuso-Holgado, M. J., Cuesta-Vargas, A. I., Moreno-Morales, N., Labajos-Manzanares, M. T., Barón-López, F. J., & Vega-Cuesta, M. (2013). The association between academic engagement and achievement in health sciences students. BMC Medical Education, 13(1), 33.‏
Chavarría Carranza, C. Y. (2019). Causal Attribution Styles. Importance for Research and Professional Intervention during Adolescence. Revista Costarricense de Psicología, 38(1), 1- 16.
Colombo, L., & Zito, M. (2014). Demands, resources and the three dimensions of Flow at Work. A study among professional nurses. Open Journal of nursing, 4(4), 255-264.
Horstmanshof, L., & Zimitat, C. (2007). Future time orientation predicts academic engagement among first‐year university students. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 703-718.
Ifeoma, E & Unachukwa, G. (2020). Achievement motivation and academic optimism as correlates of academic engagement among postgaraduate students in Nnamadi Azikiwe University (Nau), Awka. Social science and education research, 7(1). 242.
Kawalya, C., Munene, J. C., Ntayi, J., Kagaari, J., Mafabi, S., & Kasekende, F. (2019). Psychological capital and happiness at the workplace: The mediating role of flow experience. Cogent Business & Management6(1), 1-13.‏
 Luo, S. n & Wang, G. (2019). The effect of teacher_student relationship on learning engagement: the chain mediating effect of attribution style and self_efficacy. Advances in psychology, 9(6), 1094_11101.
Mustafa, S. M. S., Elias, H., Noah, S. M., & Roslan, S. (2010). A proposed model of motivational influences on academic achievement with flow as the mediator. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7(2), 2-9.‏
Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Graber Pigeon, N. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Özhan, Ş. Ç, & Kocadere, S. A. (2020). The effects of flow, emotional engagement, and motivation on success in a gamified online learning environment. Journal of Educational Computing Research, 57(8), 6-31.
Pietarinen J, Soini T, Pyhältö K. (2014). Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67(2), 40-51.
Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulated learning. In Self-regulated learning and academic achievement (pp. 83-110). Springer, New York, NY.‏
Seeyerz. A.(1991). Self-evaltive and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects goal systems. Journal of perspective and social Psychology, 45(5), 1017-1028.
Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410.‏
Serrano, C., Murgui, S., & Andreu, Y. (2022). Improving the prediction and understanding of academic success: The role of personality facets and academic engagement. Revista de Psicodidáctica (English ed.)27(1), 21-28.‏
Siu, O; Bakker, A; & Jiang; X. (2013). Psychological Capital Among University Students: Relationships with Study Engagement and Intrinsic Motivation. Journal of Happiness Studies, 15(4), 979-994.
Wang, J., Bu, L., Li, Y., Song, J., & Li, N. (2021). The mediating effect of academic engagement between psychological capital and academic burnout among nursing students during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Nurse Education Today102, 104938.‏
Wang, Z. M. (1992). Managerial psychological strategies for Sino-foreign joint ventures. Journal of Managerial Psychology, 7(3), 10-16.‏