رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی انجام شد. جامعه ی آماری در این تحقیق تمام دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز و نمونه ی پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز بودند، که بر اساس نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه سبک های اسنادی کودکان و افسردگی کودکان استفاده شد و ویژگی های روان سنجی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در حد مطلوب ارزیابی گردید روش¬¬های آماری به کار گرفته شده در این پژوهش، همبستگی ساده و رگرسیون چند متغیری بودند که نشان دهنده روابط معنی¬دار بین متغیر های مورد بررسی است. نتایج نشان داد که اسناد رویدادهای منفی به عوامل پایدار، کلی و درونی و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل بیرونی، ناپایدار و جزئی افسردگی را پیش بینی می کنند. همچنین، اسناد رویدادهای منفی به عوامل ناپایدار و جزئی، با عملکرد تحصیلی بالا رابطه داشت و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل پایدار و کلی با عملکرد تحصیلی بالا همراه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز

نویسندگان [English]

  • manijeh shahni
  • nahid jalilzadeh
  • gholamhosen maktabi
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی انجام شد. جامعه ی آماری در این تحقیق تمام دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز و نمونه ی پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر اهواز بودند، که بر اساس نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه سبک های اسنادی کودکان و افسردگی کودکان استفاده شد و ویژگی های روان سنجی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در حد مطلوب ارزیابی گردید روش¬¬های آماری به کار گرفته شده در این پژوهش، همبستگی ساده و رگرسیون چند متغیری بودند که نشان دهنده روابط معنی¬دار بین متغیر های مورد بررسی است. نتایج نشان داد که اسناد رویدادهای منفی به عوامل پایدار، کلی و درونی و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل بیرونی، ناپایدار و جزئی افسردگی را پیش بینی می کنند. همچنین، اسناد رویدادهای منفی به عوامل ناپایدار و جزئی، با عملکرد تحصیلی بالا رابطه داشت و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل پایدار و کلی با عملکرد تحصیلی بالا همراه بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سبک های اسنادی
  • افسردگی
  • عملکرد تحصیلی
  • دانش آموزان