رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ باورهای خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان شهر زاهدان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ دانشآموزان مقطع متوسطۀ شهر زاهدان تشکیل می‌داد. حجم نمونۀ ازتعداد 320 نفر تشکیل می‌شد که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامۀ باورهای خودکارآمدی عمومی، مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس و پرسشنامۀ ادراک خویشتن پاسخ دادند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین باور خودکارآمدی و اضطراب امتحان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معنی‌داری بین سه مؤلفۀ ادراک خویشتن شامل ادراک انفعالی، بازیگرانه و پرخاشگرانه، و اضطراب امتحان برقرار است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز بیانگر آن بود که از بین متغیرهای مورد بررسی، مؤلفۀ انفعال به تنهایی 25/0 و به همـراه مؤلفۀ بازیگری 29/0 واریـانس اضطـراب امتحـان را پیشبینـی می‌کند.‌‌ علاوه بر این نتایج نشان داد باور خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر بیشتر از باور خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر بود و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر بیشتر از اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی

نویسندگان [English]

  • zahra nikmanesh
  • somayah yari
چکیده [English]

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ باورهای خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان شهر زاهدان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ دانشآموزان مقطع متوسطۀ شهر زاهدان تشکیل می‌داد. حجم نمونۀ ازتعداد 320 نفر تشکیل می‌شد که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامۀ باورهای خودکارآمدی عمومی، مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس و پرسشنامۀ ادراک خویشتن پاسخ دادند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین باور خودکارآمدی و اضطراب امتحان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معنی‌داری بین سه مؤلفۀ ادراک خویشتن شامل ادراک انفعالی، بازیگرانه و پرخاشگرانه، و اضطراب امتحان برقرار است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز بیانگر آن بود که از بین متغیرهای مورد بررسی، مؤلفۀ انفعال به تنهایی 25/0 و به همـراه مؤلفۀ بازیگری 29/0 واریـانس اضطـراب امتحـان را پیشبینـی می‌کند.‌‌ علاوه بر این نتایج نشان داد باور خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر بیشتر از باور خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر بود و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر بیشتر از اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • باورخودکارآمدی
  • ادراک خویشتن
  • اضطراب امتحان
  • دانش‌آموزان دبیرستانی