تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس هستة کنترل و باورهای مذهبی انجام شده است. در این راستا، نمونه‌ای متشکل از 447 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (225 دختر و 222 پسر) به شیوة نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پرسش‌نامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی، هستة‌ کنترل و جهت‌گیری مذهبی را تکمیل کردند. در نگاهی کلی، نتایج نشان داد که نمرة کل اهمال‌کاری تحصیلی به وسیلة بُعد (مؤلفة) اخلاقیات از جهت‌گیری مذهبی و هستة کنترل درونی به صورت منفی پیش‌بینی می‌شود. همچنین معلوم شد که هستة کنترل درونی و بُعد اخلاقیات از جهت‌گیری مذهبی پیش‌بینی‌کنندة منفیِ دو بعد اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکلیف و اهمال‌کاری در آماده‌سازی مقاله هستند. اهمال‌کاری در آمادگی برای امتحان، توسط هیچ‌یک از ابعاد جهت‌گیری مذهبی و هستة کنترل درونی پیش‌بینی نمی‌شود. مقایسة دختران و پسران نشان داد که میانگین نمرة‌ اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکالیف و نمرة کل اهمال‌کاری تحصیلی در پسران بیشتر از دختران است؛ در سایر ابعاد اهمال‌کاری، تفاوت معنـی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین مقایسة دانشجویان رشته‌های دارای محتوای مرتبط و نامرتبط با دین آشکار کرد که از نظر اهمال‌کاری کلی و اهمال‌کاری در آماده شدن برای امتحان، اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکالیف و اهمال‌کاری در آماده‌سازی مقاله‌ها، میانگین دانشجویان رشته‌های نامرتبط با دین، بیشتر از دانشجویان رشته‌های مرتبط با دین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل

نویسندگان [English]

  • sara namiyan
  • masood hosen chari
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس هستة کنترل و باورهای مذهبی انجام شده است. در این راستا، نمونه‌ای متشکل از 447 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (225 دختر و 222 پسر) به شیوة نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پرسش‌نامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی، هستة‌ کنترل و جهت‌گیری مذهبی را تکمیل کردند. در نگاهی کلی، نتایج نشان داد که نمرة کل اهمال‌کاری تحصیلی به وسیلة بُعد (مؤلفة) اخلاقیات از جهت‌گیری مذهبی و هستة کنترل درونی به صورت منفی پیش‌بینی می‌شود. همچنین معلوم شد که هستة کنترل درونی و بُعد اخلاقیات از جهت‌گیری مذهبی پیش‌بینی‌کنندة منفیِ دو بعد اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکلیف و اهمال‌کاری در آماده‌سازی مقاله هستند. اهمال‌کاری در آمادگی برای امتحان، توسط هیچ‌یک از ابعاد جهت‌گیری مذهبی و هستة کنترل درونی پیش‌بینی نمی‌شود. مقایسة دختران و پسران نشان داد که میانگین نمرة‌ اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکالیف و نمرة کل اهمال‌کاری تحصیلی در پسران بیشتر از دختران است؛ در سایر ابعاد اهمال‌کاری، تفاوت معنـی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین مقایسة دانشجویان رشته‌های دارای محتوای مرتبط و نامرتبط با دین آشکار کرد که از نظر اهمال‌کاری کلی و اهمال‌کاری در آماده شدن برای امتحان، اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکالیف و اهمال‌کاری در آماده‌سازی مقاله‌ها، میانگین دانشجویان رشته‌های نامرتبط با دین، بیشتر از دانشجویان رشته‌های مرتبط با دین است.