اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق رادبیلی، اردبیل، ایران.

2 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22111/jeps.2022.7039

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه­ریزی-سازماندهی دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش را تمامی دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری شهر اردبیل در سال 1400 تشکیل دادند که از بین آنها با روش نمونه­گیری در دسترس 40 دانش‌آموز انتخاب شده و در گروه­های آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، 8 جلسه در معرض مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون برج لندن (1982) استفاده شد. داده­ها از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ موجب بهبود عملکرد برنامه­ریزی-سازماندهی در دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص گروه آزمایش شده است (05/0>P). بنابراین، می­توان از این نوع مداخله برای ارتقاء عملکرد برنامه‌ریزی-سازمان‌دهی دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of captain log computer-based intervention on planning-organizing performance of students with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Ali Sheykholreslami 1
  • Nastaran Seyedesmaili Ghomi 2
  • Sepideh Bashir Gonbadi 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Counselling, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of Captain Log's computer-based intervention on planning-organizing performance of students with special learning disabilities. The research method was experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all students with special learning disabilities who referred to the center for Learning Disabilities in Ardabil in 2021, from which 40 people were selected by available sampling method and in experimental (n= 20) and control (n= 20) groups were replaced. The experimental group was exposed to Captain Log's computer-based intervention for 8 sessions. The London Tower test (1982) was used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that Captain Log's computer-based intervention improved the ability to plan-organize in students with special learning disabilities (P<0.05). Therefore, this type of intervention can be used to improve the planning-organizing performance of students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Captain Log Computer-based Intervention
  • Planning-Organizing Performance
  • Special Learning Disability
امینیان، فرشته و موسوی نسب، سیدحسین. (1393). مقایسه کارکردهای اجرایی دانش­آمزان دارای اختلال خواندن با دانش­آموزان عادی، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 16(3)، 60-53.
جعفری سرو جهانی، زهرا؛ امیری مجد، مجتبی و جعفری، اصغر. (1394). تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری. توانمندسازی کودکان استثنایی، 6(2)، 43-38.
دهقانی یوسف، حکمتیان فرد، صادق و پاسالاری مرضیه. (1397). مقایسه امیدتحصیلی, سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی. روانشناسی افراد استثنایی، 8(31)، 236-215.
رویت­وند غیاثوند، نسترن و امیری­مجد، مجتبی. (1397). اثربخشی نرم­افزار شناختی کاپیتان‌لاگ بر حافظه فعال دانش­آموزان دارای ناتوانی­های یادگیری. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9(3). 15-5.
شیخ الاسلامی، علی و سیداسماعیلی قمی، نسترن. (1400). اثربخشی آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 18(43)، 16-1.
شیخ الاسلامی، علی؛ بشیرگنبدی، سپیده و سیداسماعیلی قمی، نسترن (1399). اثربخشی آموزش مهارت­های خودآموزی کلامی بر اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش­آموزان کمرو. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(37)، 104-83.
صدری دمیرچی، اسماعیل؛ محمدی، نسیم و بشیرگنبدی، سپیده. (1400). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر عملکرد توجه مداوم، برنامه‌ریزی-سازماندهی و عملکرد پیوسته در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 11(1)، 63-48.
Baum GL, Ciric R, Roalf DR, Betzel RF, Moore TM, Shinohara RT, Kahn AE, Vandekar SN, Rupert PE, Quarmley M, Cook PA. (2017). Modular segregation of structural brain networks supports the development of executive function in youth. Current Biology. 27(11): 1561-72
Begeer, S., Wierda, M., Scheeren, A. M., Teunisse, J. P., Koot, H. M., & Geurts, H. M. (2014). Verbal fluency in children with autism spectrum disorders: Clustering and switching strategies. Autism. 18(8), 1014-1018
Berkeley, S., & Larsen, A. (2018). Fostering self-regulation of students with learning disabilities: Insights from 30 years of reading comprehension intervention research. Learning Disabilities Research & Practice (Wiley-Blackwell), 33(2), 75-86. Retrieved from https://doi org.goucher.idm.oclc.org/10.1111/1drp.12
Bonavita, S., Sacco, R., Della Corte, M., Esposito, S., Sparaco, M., d’Ambrosio, A., & Cirillo, S. (2016). Computer-aided cognitive rehabilitation improves cognitive performances and induces brain functional connectivity changes in relapsing remitting multiple sclerosis patients: an exploratory study. Journal of Neurology. 262(1), 91-100.
Boyd, B. A.; McBee, M.; Holtzclaw, T.; Baranek, G. and Bodfish, J. W. (2009). “Relationship among repetitive behaviors, sensory features and executive function in high functioning autism”. Autism spectrum Disorders, 3(4): 959-966.
Bulthe, J., Prinsen. J., Vanderauwera, J., Duyck, S., Daniels, N., & et al. (2019). Multi-method brain imaging reveals impaired representations of number as well as altered connectivity in adults with dyscalculia. NeuroImage, 190(1), 289-302.
Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, Malec JF, Kalmar K, Fraas M. (2011). Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 92:519–30
Coltman, S. K., Cashaback, J. G., & Gribble, P. L. (2019). Both fast and slow learning processes contribute to savings following sensorimotor adaptation. Journal of neurophysiology, 121(4), 1575-1583.
Dias, N. M., Pereira, A. P. P., & Seabra, A. G. (2022). Executive Functions in the Prediction of Academic Performance in Elementary Education. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 38 (1). 110-123.
Fteiha, M. A. (2017). Effectiveness of assistive technology in enhancing language skills for children with autism. International Journal of Developmental Disabilities. 63(1), 36-44.
Gall, M., Gall, J., & Borg, R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). New York, NY: Pearson Education
Geary, D. C. (2010). “Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, neuropsychological, and genetic components”. Learning and Individual Differences, 20(2): 130-133.
Hill, E. L. (2004). “Evaluating the theory of executive dysfunction in autism”. Developmental Review, 24:1-40.
Injoque-Ricle, I., & Burin, D. I. (2011). Working memory and planning in children: Validation of the Tower of London Task. Neuropsicología Latinoamericana, 3(2), 31-38.
Landerl, K., & Willburger, E. (2010). Temporal processing, attention, and learning disorders. Learning and Individual Differences, 20, 393–401.
Lezak, M. D., Howieson, D. B. & Loring, D. W. (Eds.). (2004). Neuropsychological Assessment (4th ed.). New York: Oxford University Press.
Naglieri, J. A., & Rojahn, J. (2004). Construct validity of the PASS theory and CAS: Correlations with achievement. Journal of Educational Psychology, 96 (1), 174-181.
Naglieri, J. A., Das, J. P., & Goldstein, S. (2014a). Cognitive assessment system (2nd ed.). Austin: Pro-Ed Publishing Company.
Naglieri, J. A., Taddei, S., & Williams, K. M. (2013). Multigroup confirmatory factor analysis of U. S. and Italian children’s performance on the PASS theory of intelligence as measured by the Cognitive Assessment System. Psychological Assessment, 25 (1), 157-166.
Pendrill, A. M. (2022). Teacher interventions and student strategies for circular motion problems: a matrix representation. Physics Education, 57(3), 035003.
Perelmutter, B., McGregor, K. K., & Gordon, K. R. (2017). Assistive technology interventions for adolescents and adults with learning disabilities: An evidence-based systematic review and meta-analysis. Computers & Education, 114(3), 139-163.
Power, J. D., Cohen, A. L., Nelson, S. M., Wig, G. S., Barnes, K. A., Church, J. A., ... & Petersen, S. E. (2011). Functional network organization of the human brain. Neuron, 72(4), 665-678.
Taddei, S., Contena, B., Caria, M., Venturini, E., & Venditti, F. (2011). Evaluation of children with attention deficit hyperactivity disorder and specific learning disability on the WISC and Cognitive Assessment System (CAS). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 574-582.
Taddei, S., Venditti, F., & Cartocci, S. (2009). Processi cognitivie disturbi dell’apprendimento: il contributo diagnostico del Cognitive Assessment System [Cognitive processes and learning disabilities: the diagnostic contribution of the Cognitive Assessment System]. Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 76 (3), 46-58.
Van Houdt CA, Aarnoudse-Moens CS, van Wassenaer-Leemhuis AG, Laarman AR, Koopman- Esseboom C, van Kaam AH, Oosterlaan J. (2019). Effects of executive function training on attentional, behavioral and emotional functioning and self-perceived competence in very preterm children: a randomized controlled trial. Frontiers in Psychology. 10(3): 2100-09.
Wang, X., Georgiou, G. K., Das, J. P., & Li, Q (2012). Cognitive Processing Skills and Developmental Dyslexia in Chinese. Journal of Learning Disabilities. 45 (6) 526- 537.