بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه ویرجینای غربی، ایالات متحده آمریکا

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

رفتارهای آسیب رسان به خود در دوره حساس نوجوانی افزایش یافته است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش کیفی بود و بر اساس شیوه پدیدار شناسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش نوجوانان دختر 15- 13 سال شهر شیراز بودند که تجربه آسیب به خود بدون قصد خودکشی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند بود و حجم نمونه با توجه به اشباع داده ها 20 دختر نوجوان 13 تا 15 ساله بودند که خودآسیب زنی بدون قصد خودکشی را تجربه کرده بودند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری، انتخابی) انجام شد که از طریق آنها کدها و مقوله های اصلی مشخص گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر خودآسیب زنی نوجوانان عبارتند از: افکار (نارضایتی از خود، هویت، مذهب)، هیجانات (احساس تنهایی، احساس درک نشدن، تخلیه روانی موقتی، افسردگی، خشم، اضطراب، تنفر، سرکوب احساسات) و رفتارها (راه کنارآمدن، جلب توجه، دستکاری). در میان این عوامل، نقش هیجانات قابل توجه و اساسی بود. به صورت کلی نتایج بدست آمده می تواند به مشاوران در کار با نوجوانانی که به خود صدمه می زنند، کمک کند. همچنین، نتایج می تواند در توسعه و اجرای برنامه های درمانی نوین مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of individual or psychological factors of adolescents self-injury: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Tayedeh Vafaei 1
  • S. Abdolvahab Samavi 2
  • Julia Whisenhunt 3
  • samanh Najarpooriyan 4
1 Department of Counseling, University of Hormozgan
2 Department of Educational Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
3 3Department of Counseling, Higher Education, and Speech-Language Pathology, University of West Georgia
چکیده [English]

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual
  • Psychological
  • Self- injury
  • Adolescents
خانی پور، حمید؛ حکیم شوشتری، میترا؛ برجعلی، احمد؛ گلزاری ، محمود و فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه ای خود بی کفایت پنداری. مجله روانپزشکی و روانشناسان بالینی ایران، 20 (4 )، 348-339.
دهقانی فر، بهاره. (1397). مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های هویت و خودتمایزیافتگی در دختران اقدام کننده به خودزنی و دختران عادی (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران.
صادقی، خدیجه. (1396). بررسی فرایند هیجانی آسیب به خود در بین نوجوانان با تجربه آسیب زنی به خود (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، ایران.
Andover, M. S., & Morris, B. W. (2014). Expanding and clarifying the role of emotion regulation in nonsuicidal self-injury. The Canadian Journal of Psychiatry, 59(11), 569-575.
Borrill, J., Fox, P., Flynn, M., & Roger, D. (2009). Students who self-harm: Coping style, rumination and alexithymia. Counselling Psychology Quarterly, 22(4), 361-372.
Bresin, K., & Schoenleber, M. (2015). Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-injury: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 38, 55-64.
Brown, R. C., & Plener, P. L. (2017). Non-suicidal self-injury in adolescence. Current Psychiatry Reports, 19(3), 1-8.
Carli, V., Jovanovic, N., Podlesek, A., Roy, A., Rihmer, Z., Maggi, S., … Sarchiapone, M. (2010).The role of impulsivity in self-mutilators, suicide ideators and suicide attempters - a study of 1265 male incarcerated individuals. Affect Disorders, 123 (1-3),116-22. DOI: 10.1016/j.jad. 2010.02.119 PMID: 20207420
Chapman, A. L., & Dixon-Gordon, K. L. (2007). Emotional antecedents and consequences of deliberate self-harm and suicide attempts. Suicide and Life-Threatening Behavior, 37(5), 543-552.
Chapman, A. L., Gratz, K. L., & Brown, M. Z. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model. Behaviour Research and Therapy, 44(3), 371-394.
Chun Tie, Y., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. Open Medicine, 7(3), 1-8. https://doi.org/10.1177/2050312118822927
Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
Edmondson, A. J., Brennan, C. A., & House, A. O. (2016). Non-suicidal reasons for self-harm: A systematic review of self-reported accounts. Journal of Affective Disorders, 191, 109-117.
Forrester, R. L., Slater, H., Jomar, K., Mitzman, S., & Taylor, P. J. (2017). Self-esteem and non-suicidal self-injury in adulthood: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 221, 172-183.
Germain, S. A. S., & Hooley, J. M. (2012). Direct and indirect forms of non-suicidal self-injury: Evidence for a distinction. Psychiatry Research, 197(1-2), 78-84.
Gilbert, P., & Choden, S. (2013). Mindful compassion. London: Constable and Robinson.
Gratz, K.L., Bardeen, J.R., Levy, R., Dixon-Gordon,K.L., & Tull,M.T. (2015). Mechanisms of Change in an Emotion Regulation Group Therapy for Deliberate Self-harm among Women with Borderline Personality Disorder.  Behaviour Research and Therapy, 65, 29–35.
Hankin, B. L., & Abela, J. R. (2011). Nonsuicidal self-injury in adolescence: Prospective rates and risk factors in a 2 ½ year longitudinal study. Psychiatry Research, 186(1), 65-70.
Hooley, J. M., Fox, K. R., & Boccagno, C. (2020). Nonsuicidal Self-Injury: Diagnostic Challenges And Current Perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 16, 101-112.
Jacobson, C. M., & Gould, M. (2007). The epidemiology and phenomenology of non-suicidal self-injurious behavior among adolescents: A critical review of the literature. Archives of Suicide Research, 11(2), 129-147.
Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements about Self-injury (ISAS). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 31(3), 215-219.
Klonsky, E.D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27, 226-239.
Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 447-457.
Lloyd-Richardson, E. E., Perrine, N., Dierker, L., & Kelley, M. L. (2007). Characteristics and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents. Psychological Medicine, 37(8), 1183-1192.
Madge, N., Hawton, K., McMahon, E. M., Corcoran, P., De Leo, D., De Wilde, E. J., … Arensman, E. (2011). Psychological characteristics, stressful life events and deliberate self-harm: findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study. European Child & Adolescent Psychiatry, 20(10), 499.
Madge, N., Hewitt, A., Hawton, K., Wilde, E. J. d., Corcoran, P., Fekete, S., … Ystgaard, M. (2008). Deliberate self‐harm within an international community sample of young people: comparative findings from the Child & Adolescent Self‐harm in Europe (CASE) Study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(6), 667-677.
McKenzie, K. C., & Gross, J. J. (2014). Nonsuicidal self-injury: an emotion regulation perspective. Psychopathology, 47(4), 207-219.
Moran, P., Coffey, C., Romaniuk, H., Olsson, C., Borschmann, R., Carlin, J. B., & Patton, G. C. (2012). The natural history of self-harm from adolescence to young adulthood: a population-based cohort study. The Lancet, 379(9812), 236-243.
Nock, M. (2014). The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195388565.001.0001
Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 885.
Peterson, J., Freedenthal, S., Sheldon, C., & Andersen, R. (2008). No suicidal Self harming in Adolescents. Child/Adolescent Psychiatry,5(11),20-26.
Prinstein, M. J., Heilbron, N., Guerry, J. D., Franklin, J. C., Rancourt, D., Simon, V., & Spirito, A. (2010). Peer influence and nonsuicidal self injury: Longitudinal results in community and clinically-referred adolescent samples. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(5), 669-682.
Rawlings, J., Shevlin, M., Corcoran, R., Morriss, R., & Taylor, P.J. (2015). Out of the blue: Untangling the association between impulsivity and planning in self-harm. Journal of Affective Disorders, 184,29-35. DOI: 10.1016/j.jad. 2015.05.042 PMID: 26070044
Rojas-Velasquez, D. A., Pluhar, E. I., Burns, P. A., & Burton, E. T. (2020). Nonsuicidal self-injury among African American and Hispanic adolescents and young adults: a systematic review. Prevention Science, 1-11.
Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity, 52(4), 1893-1907.
Suyemoto, K. L. (1998). The functions of self-mutilation. Clinical Psychology Review, 18(5), 531-554.
Taliaferro, L. A., Jang, S. T., Westers, N. J., Muehlenkamp, J. J., Whitlock, J. L., & McMorris, B. J. (2020). Associations between connections to parents and friends and non-suicidal self-injury among adolescents: The mediating role of developmental assets. Clinical child psychology and psychiatry, 25(2), 359-371.
Wan, Y., Chen, R., Wang, S., Clifford, A., Zhang, S., & Orton, S. (2020). Associations of coping styles with nonsuicidal self-injury in adolescents: Do they vary with gender and adverse childhood experiences? Child Abuse & Neglect, 104, 104470.