تأثیر آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرکرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان بوده است. در این راستا از روش نیمه‌آزمایشی با طرح دو گروهی انتساب تصادفی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد و پرسشنامة هوش هیجانی به عنوان ابزار پژوهش بر روی نمونه مورد بررسی به اجرا گذاشته شد.60 نفر از پسران کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پس از تقسیم با روش همتا‌کردن به دو دستة هم‌طراز، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. طی 10جلسه طرح آموزش خوش‌بینی بر اساس نظریة سلیگمن اجرا شد و یک ماه بعد از اتمام جلسات، پس‌آزمون برگزار شد. از آزمون آماری t گروه مستقل برای تحلیل داده‌ها استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش راهبردهای خوش‌بینی در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی‌داری مؤثر بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که آموزش گروهی مهارت‌های خوش‌بینی در برنامه‌های آموزشی مراکز کانون اصلاح و تربیت نوجوانان گنجانده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرکرمان

نویسندگان [English]

  • mahvash raghibi
  • marjan rabani
چکیده [English]

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان بوده است. در این راستا از روش نیمه‌آزمایشی با طرح دو گروهی انتساب تصادفی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد و پرسشنامة هوش هیجانی به عنوان ابزار پژوهش بر روی نمونه مورد بررسی به اجرا گذاشته شد.60 نفر از پسران کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پس از تقسیم با روش همتا‌کردن به دو دستة هم‌طراز، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. طی 10جلسه طرح آموزش خوش‌بینی بر اساس نظریة سلیگمن اجرا شد و یک ماه بعد از اتمام جلسات، پس‌آزمون برگزار شد. از آزمون آماری t گروه مستقل برای تحلیل داده‌ها استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش راهبردهای خوش‌بینی در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی‌داری مؤثر بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که آموزش گروهی مهارت‌های خوش‌بینی در برنامه‌های آموزشی مراکز کانون اصلاح و تربیت نوجوانان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خوش‌بینی
  • هوش هیجانی
  • بزه‌کاران