اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی˛ نجف آباد˛دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد˛ ایران

3 دانشجوی دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک بر رفتارهای خوردن کودکان انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل مادران کودکان پیش دبستانی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان با تشخیص اختلالات خوردن در سال 1398 بودند که از میان آنان تعداد 30 نفر که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش تحت مداخله آنلاین 8 جلسه‌ای بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک به شیوه جلسات گروهی هفتگی 1 ساعت قرار گرفت و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش نامه رفتار خوردن کودکان (واردل و ) بود. نتایج نشان داد که تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در ابعاد رفتار خوردن وجود دارد (05/0p<). نتایج حاکی از آن بود که مداخله بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک باعث بهبود ابعاد ایرادگیری از غذا، لذت از غذا، پرخوری هیجانی و کم خوری هیجانی کودک شده است. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان از مداخله بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک در بهبود ابعاد رفتارهای خوردن کودک در کنار سایر گزینه‌های درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of online intervention of fillial therapy on preschool Children's Eating Behavior

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Adili 1
  • Zohreh Raeesi 2
  • Neda Ghasemi 3
1 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor. Department of Clinical Psychology. Najaf Abad . Islamic Azad University. Najaf Abad. Iran
3 Ph.D. student of Psychology, Department of Psychology. Faculty of Literature and Humanities. Lorestan University.
چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of online intervention of play therapy training based on the parent-child relationship on children's eating behaviors. The present study was a quasi-experimental study with a pretest, posttest design with experimental and control groups. The statistical population of the study included all preschool children referred to counseling centers in Isfahan, from which 30 people were selected by purposive sampling and randomly assigned to experimental(15people) and control groups(15 pepole). The experimental group underwent an 8-session play therapy based on parent-child relationships in the manner of 1-hour weekly group sessions and the control group did not receive any intervention. The research tool was a questionnaire on children's eating behaviors(vardel et al, 2001). The results showed that filial therapy improved the dimensions of food objection, food enjoyment, emotional overeating, and emotional undereating of the child (p<0/05). According to the research results, it can be said that play therapy intervention based on parent-child relationships has the necessary efficiency and effectiveness in improving the dimensions of child eating behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • filial therapy
  • Eating behavior
  • preschool children