رابطه‌ اضطراب و خودکارآمدی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه­ای کمال­گرایی در رابطه میان اضطراب حالت – صفت و خودکارآمدی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و شرکت­کنندگان 349 نفر  از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های خودکارآمدی عمومی، کمال‌گرایی، اهمال‌کاری و اضطراب حالت-صفت پاسخ دادند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس اضطراب صفت – حالت، خودکارآمدی و کمال­گرایی مثبت می­توان اهمال­کاری تحصیلی را پیش­بینی نمود و کمال­گرایی منفی نیز به­طور معناداری اهمال­کاری تحصیلی را پیش بینی کرد. همچنین نقش واسطه­ای کمال­گرایی در رابطه میان اضطراب صفت -  حالت و خودکارآمدی با اهمال­کاری تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت و مدل مفروض با توجه به شاخص­های  X2، GFI، AGFA، CFI و RMSEA که به ترتیب برابر با نمرات 92/2، 99/0، 98/0، 97/0 و 42/0 می­باشد،از برازش مناسب و قابل­قبولی برخوردار است. بر اساس یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که کاهش اضطراب  و کمال­گرایی منفی و ارتقاء خودکارآمدی و کمال­گرایی مثبت می­توانند در کاهش اهمال­کاری تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند. بنابراین می­توان در طراحی مداخلات مربوط به کاهش اهمال­کاری تحصیلی این مؤلفه­ها را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between anxiety and self-efficacy with academic procrastination in Tehran students: the mediating role of perfectionism

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Nikoogoftar 1
  • Zaynab Hajkazemi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty Psychology and Educational Sciences, Payam-e- Noor University, Tehran, Iran.
2 Msster of Psychology. Payame Noor University.Tehran.Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to examine the mediating role of perfectionism in the relationship between anxiety and self – efficacy among students. The research method was descriptive-correlational and participants were 396  students from Tehran city which selected based on stratified random sampling method and completed general self-efficacy scale, Multidimensional Perfectionism Scale, state - trait anxiety, procrastination assessment scale – students. The results of structural equation modeling showed that state – trait anxiety, self – efficacy and positive perfectionism could significantly predict Academic procrastination and also negative perfectionism were statistically significant predictor of Academic procrastination. Moreover, finding showed that perfectionism played a mediating role in the relationship between state – trait anxiety and self – efficacy with Academic procrastination. According to the research finding, it can be concluded that decrease of anxiety and  negative perfectionism, improving self – efficacy and positive perfectionism can be effective in decrease of  students' Academic procrastination. Therefore, these components can be considered in the design of interventions related to reducing Academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Self-efficacy
  • State-trait anxiety
  • Perfectionism