مقایسه راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجان ، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

   بیماری کرونا علاوه بر نشانه‌های جسمانی آثار روانشناختی  متعددی را بر اقشار مختلف جامعه بر جای  نهاده است. در این بین کودکان و نوجوانان جزء گروه‌های آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند که  واکنش‌های روانشناختی مختلفی را ، نسبت به این پدیده نوظهور و تاثیرات ناشی از آن نشان می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان در دوران قرنطینه خانگی بیماری کوید-19 انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی -مقایسه‌ای این پژوهش شامل 800 نفر دانش‌آموز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98-99 در مدارس عادی و استعداد درخشان شهرستان رودان در مقطع متوسطه دوم بود که 160 نفر از آنها به عنوان نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و جهت جمع‌آوری داده‌ها از استفاده شد. داده‌ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع می­توان گفت توانایی تنظیم شناختی هیجانات، بهوشیاری و انعطاف­پذیری بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان تأثیر دارد. با توجه به نتایج به دست آمده ، لزوم توجه برنامه‌ریزان در  زمینه اصلاح  هیجانات و شناخت خود و کاهش راهبردهای منفی تنظیم هیجان برای دانش‌آموزان جهت کنار آمدن با شرایط بحران و جلوگیری از افت تحصیلی احساس می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies, mindfulness and Cognitive Flexibility in gifted and Normal Students During Home Quarantine 19

نویسندگان [English]

  • Sana Noorimoghadam 1
  • Aliasghar Moridi 2
1 Assistant Professor. Department of Psychology.Faculty of Education and Psychology,University of Sistan and Baluchestan,Zahedan,Iran.
2 M.A. Student of Psychology. Department of Psychology. Faculty of Education and Psychology. University of Sistan and Baluchestan.Zahedan.Iran.
چکیده [English]

    In addition to physical symptoms, coronavirus has had many psychological effects on various segments of society. Among these, children and adolescents are considered vulnerable groups that show different psychological reactions to this emerging phenomenon and its effects. The aim of this study was to compare the strategies of cognitive regulation of emotion, mindfulness and cognitive flexibility in normal and gifted high school students during the home quarantine of Qovid-19 disease. The research method was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study included 800 students that studying in the academic year of 98-99 in normal and gifted schools in Rudan City in the secondary school, 160 student were selected by available sampling method (80 students of normal schools and 80 students of gifted schools). Research data were collected using the Garnfsky Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001), Freiburg Mindfulness Questionnaire (2006) and the Dennis and Vander Wall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010). Data were analyzed using descriptive statistics and one-way analysis of variance. The results showed that gifted school students scored higher on the subscales of self-blame, acceptance, positive reassessment, mindfulness and cognitive flexibility than normal school students. In general, it can be said that the ability to cognitively regulate emotions, mindfulness and flexibility affect students' academic performance. According to the results of the study, it is necessary for planners to pay attention to correcting emotions and self-awareness and reduce negative emotion regulation strategies for students to cope with crisis situations and prevent academic failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive emotion regulation
  • Mindfulness
  • Cognitive flexibility