تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،گروه علوم تربیتی –برنامه درسی

2 عضوهیئت علمی ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

3 عضوهیئت علمی، پژوهشگاه مطالعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی.

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین اثر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی بر سبک های شناختی دانش آموزان در سال 1399 بود.
روش کار:  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری، حجم نمونه طبق فرمول کوکران 60 نفر، که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام شد. جهت جمع­آوری داده­ها از آزمون سبک­های شناختی آزمون گروهی شکل­های نهفته(ویتکین،التمن و راسکین[1]، ( 1971 ) بهره گرفته شد. [2]، آموزش مبتنی بر رویکرد ساختن­گرایی طی10 جلسه، هر جلسه به مدت60 دقیقه، اجرا شد و جهت تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون اندازه­گیری مکرر و مقایسه زوجی) استفاده شد. 
یافته­ها:
نتایج پژوهش، بیانگر آن است که با توجه به اندازه اثر(72/0 )، آموزش با رویکرد ساختن گرایی در درس علوم بر سبک­های شناختی دانش­آموزان موثر است. همچنین  بین میانگین پیش­آزمون و پس­آزمون، میانگین پیش­آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنی­داری وجود دارد (P<0.01). بطوری که میانگین پس­آزمون و پیگیری از میانگین پیش­آزمون به لحاظ آماری در سبک­های شناختی بالاتر است. همچنین بین میانگین نمرات پس آزمون و نمرات میانگین آزمون پیگیری به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله آموزشی بر اثر گذشت زمان دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of constructivist-based approach of teaching in sciences Course on students' cognitive styles

نویسندگان [English]

  • Monire Mohammadzadeh 1
  • Maryam Safarnavadeh 2
  • Ghodsi Ahghar 3
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to determine the effect of teaching the seventh grade experimental sciences course based on the constructivist approach on students' cognitive styles in 1399.
 
 
Methods:
  The design of this research was quasi-experimental with pre-test-post-test with control group and follow-up stage, sample size according to Cochran's formula of 60 people, which was performed using purposive sampling method.
Data collection was done with questionnaire of cognitive styles of group test of latent bugs (GEFT), Witkin, Oltman, Raskin,1971
The training based on the constructivist approach was performed in 10 sessions, each session lasting 60 minutes, and
Finding:
The results indicate that according to the effect size (0.72), education with constructivist approach in sciences course is effective on students' cognitive styles.
There is also a statistically significant difference between the mean of pretest and posttest, mean of pretest and follow-up (P <.01). So that the mean of post-test and follow-up is statistically higher than the mean of pre-test in the variable of cognitive styles.
Also, there is no statistically significant difference between the mean scores of post-test and the mean scores of follow-up test, which shows the sustainability of the results affected by the educational intervention over time.
descriptive and inferential statistics (repeated measures test and paired sample test) were used to analyze the data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • constructivist approach
  • Cognitive styles
  • Latent bugs