نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

سرمایه­های اجتماعی و روانشناختی از متغیرهای احتمالی اثرگذار بر پیشرفت دانشجویان است.  این مطالعه با هدف بررسی نقش سرمایه­های اجتماعی و روانشناختی در پیش­بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان انجام شد. این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. از میان جامعه دانشجویان  کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 98-97 (12000 نفر)، نمونه ­ای به حجم 529 نفر (278 دختر و 251 پسر) به­شیوه نمونه­گیری چند مرحله­ای تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز، 1384) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007) استفاده شد.  تجزیه و تحلیل داده­­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام­به­گام انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که امیدواری، مشارکت­ گروهی و اعتماد اجتماعی29 0/0 از تغیرات اشتیاق تحصیلی را در دانشجویان تبیین می­کنند. می­توان نتیجه گرفت که سرمایه­های اجتماعی و روانشناختی نقش موثری بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارند. بر این اساس برنامه­­ریزان نظام آموزش عالی در تدوین برنامه­های آموزشی جهت افزایش بیشتر اشتیاق تحصیلی دانشجویان به نقش سرمایه های اجتماعی و روانشناختی توجه داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social and Psychological Capital in Predicting Academic Engagement in the Students of University of Guilan

نویسندگان [English]

  • Abdolnaser Javan Mojarad 1
  • Aliakbar Shaykhfini 2
  • Hosain Zaynali Poor 3
  • Abbas Abolghasemi 4
1 Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
3 Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Social and psychological capital might play an influential role in the academic development of the university students. The purpose of this descriptive/correlational study was to investigate the role of social and psychological capital in predicting students' academic engagement. The population of this study included all the BA students of University of Guilan (n = 12000) in the academic year of 2017-2018 out of whom 529 students (278 girls and 251 boys) were selected by multi-stage random sampling method. Academic Engagement Scale (Friedrichs et al., 2004), Social Capital Questionnaire (Delaaviz, 2005), and Psychological Capital Questionnaire (Lutans et al., 2007) were used to gather the data. The collected data were analyzed by Pearson correlation test and step-by-step multiple regression method. The results of regression analysis showed that the variables of hope, group participation and social trust accounted for 0.29 of the changes in academic engagement of the students. It can be concluded that social and psychological capital plays an important role in the students’ academic engagement. It is suggested that the planners of the higher education system pay due attention to the role of social and psychological considerations in designing the educational programs so that the students' academic engagement can be enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Psychological Capital
  • Academic Engagement