اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی انجام شد. روش تحقیق پژوهش، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر اجرا جزء پژوهش‌های شبه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر سردشت بودند که حجم نمونه 80 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­های استاندارد شده سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) استفاده شد. فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS به کمک آنالیزکواریانس یک‌راهه آزمون شدند و نتایج تحقیق نشان داد بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی تأثیر معناداری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارد (001/0P=). پژوهش حاضر دارای محدودیت‌هایی بود من جمله جامعه آماری دانش­آموزان دوره متوسطه دوم شهر سردشت در نظر گرفته شده و از ابزار خود گزارش­دهی پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، در نهایت پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات آینده دیگر مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شده و از ابزارهای دیگری جهت بررسی بیشتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the training package of educational resilience, school attachment, academic self-concept and academic engagement on academic adjustment

نویسندگان [English]

  • Omid Fattahi 1
  • Hooshang Jadidi 2
  • Hamzeh Ahmadiyan 2
  • Omid Moradi 2
1 phd student.department of psychology.islamic azad university.sanandaj branch.sanandaj.iran.
2 author.faculty member.department of psychology.islamic azad university.sanandaj branch.sanandaj.Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the training package on educational resilience, school attachment, academic self-concept and academic engagement on academic adjustment. The research method was applied research and quasi-experimental research. The statistical population of the study included all high school students in Sardasht that the sample size was 80 and were selected by multi-stage cluster random sampling. Baker & Siriac (1984) standardized academic adjustment questionnaire was used to collect data. Hypotheses were tested using SPSS software using one-way analysis of covariance. And the finds showed that: The training package of academic resilience, school attachment, academic self-concept and academic engagement has a significant effect on students' academic adjustment (p = 0.001). The present study had some limitations, such as the statistical population of secondary school students in Sardasht and the standard self-report questionnaire was used. Finally, it is suggested that in future studies, other educational levels are considered and Use other tools for further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • academic self-concept
  • school attachment
  • academic engagement
اسفندیاری، شهریار. (1395). پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی.
بشرپور، سجاد؛ عیسی‌زادگان، علی؛ زاهد، عادل و احمدیان، لیلا. (1392). مقایسه­ خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و عادی. مطالعات آموزش و یادگیری 5(2)، 47-64.
بیگلرباهر، پری ناز. (1395). بررسی پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس تاکیدهای هدف پیشرفت والدین و معلمان، پیوند با مدرسه و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
پورپاریزی، معصومه، توحیدی، افسانه و خضری مقدم، نوشیروان. (1397). بررسی رابطه ذهن‌آ‌گاهی با پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 4(3)، 29-44.
خدایاری‌فرد، محمد و عابدینی، یاسمین. (1391). مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رمضانی، محسن. (1397). نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه‌ی خودکارآمدی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه شهرستان بیرجند. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
رئیسون، محمدرضا؛ محمدی، یحیی؛ عبدالرزاق نژاد، مهدی و شریفزاده، غلامرضا. (1393). بررسی رابطه خودپنداره و عزتنفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین در سال تحصیلی 92-1391. مراقبت های نوین، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،11(3)، 236-242.
زارعی، حیدر علی؛ میرهاشمی، مالک و شریفی، حسن پاشا.(1391). ارتباط سبک‌های تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۲ (۳)، ۱۶۰-۱۶۶.
سعیدی، بشری. (1396). پیش بینی رفتارهای مشکل آفرین نوجوانان براساس هویت و پیوند مدرسه. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سلطانی نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه و توانایی یوسفیان، سمیرا. (1392). بررسی شاخص­های روانسنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 31، سال پنجم، بهار 1392، 34-17.
شیخ‌الاسلامی، علی؛ دادجویی، رباب و سیداسماعیلی قمی، نسترن. (1399). نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسه‌‏ی دانش‌آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(40)، 33-20.
صدوقی، مجید (1397). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و تابآوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(2)، 7-14.
عباسی، زهرا. (1398). رابطه‌ی نگرش والدین به تربیت جنسی و خودکارآمدی فرزندان با میانجی‌گری خودپنداره. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور گرمسار.
عزیزیان کهن، نسرین؛ دهقانی، ماهرخ و مومنی فر، فهیمه. (1400). تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان. روان شناسی مدرسه، 10(1)، 167-186
علی اکبری، مهناز. (1397). بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمرویی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
عنایتی، بهمن. (1398). بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس با تاکید بر خودپنداره تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان مهاباد. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.
غلام پور، میثم؛ پورشافعی، هادی و قرآنی سیرجانی، سیما. (1398). رابطه خوش‌بینی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی‌گری امید به آینده دانش‌آموزان پیش دانشگاهی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۲ (۵)، ۷۹-۸۸.
 قاضی طباطبائی، محمود؛ حجازی، الهه و علی‌رضایی، شریف. (1389). آزمون تئوری های مساله اجتماعی یپوند با مدرسه در بین دانش آموزان مقطع ابتدائی. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران. 1(2)، 138-113.
محمدی شمیرانی، سمانه؛ سعدی پور، اسماعیل؛ درتاج، فریبرز؛ ابراهیمی قوام، صغری و فلسفی نژاد، محمدرضا. (1399). اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۸ (۲)، ۲۱۳-۲۲۶.
موسوی، فرانک و بدری، عمران. (1395). بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی با خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 1 (25)،190-177.
میرزابیگی، احمد؛ بختیارپور، سعید؛ افتخار صعادی، زهرا؛ مکوندی، بهنام و پاشا، رضا. (1397). مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 1085-1104.
میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 6(3)، 51-74.
همتی، رضا و غفاری، مسعود. (1395). تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری تحصیلی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه یافتة شهرستان مبارکه. رویکردهای نوین آموزشی،11 (2)، 24، 106-78.
Alva, S. (1991). Academic invulnerability among mexican-american students: the importance of protective and resources and appraisals. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 13, 18-34.
Aslan, M. (2020). Survey data showing the influences of school attachment among secondary school students in Albania, 1. DOI:10.17632/rv3dtj7bgg.2.
Aslan, M. and Kosir, S. (2021). Survey data showing the influences of school attachment among secondary school students in Albania. Data in Brief, Volume 35, April 2021, 106949. doi.org/10.1016/j.dib.2021.106949.
Baker, R. E., & Siryk, B. (1999). Student Adaptation to College Questionnaire Manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Cabrera N, Padilla A. (2013). Entering and succeeding in the culture of college. J Behav Sci; 26, (2):152-7. 3.
Çıkrıkçı, Ö. Erzen, E. (2020). Academic Procrastination, School Attachment, and Life Satisfaction: A Mediation Model. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther; 38, 225–242.
Eith, C. A. (2005). Delinquency, Schools, and the Social Bond. New York: LFB Scholarly Publishing LLC
Foster, T. A. (2013). An exploration of academic resilience among rural students living in poverty. Unpublished doctoral dissertation, School of Education, Piedmont College.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109.
Gillham, J. E., Brunwasser, S. M., & Freres, D. R. (2018). Preventing depression in early adolescence: The Penn Resiliency Program. In J. R. Z. Abela & B. L. Hankin (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents. (pp. 309– 322). New York, NY: Guilford Press.
Green, J., Liem, G. A., Martin, A.J., Colmar, S., Marsh, H.W. & McInerney, D. (2012). Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: key processes from a longitudinal perspective. Journal of adolescence, 35(5), 111-122.
Heaton, D. (2013). Resilience and resistance in academically successful Latino students. Phd thesis, Utah State University http://digitalcommons.usu.edu/etd/1490/.
Hughes, J. N., & Cao, Q. (2018). Trajectories of teacher-student warmth and conflict at the transition to middle school: Effects on academic engagement and achievement. Journal of School Psychology, 67, 148-162.
Jimerson, R. Shane; C, Emily; G, L. J. (2003). Toward an Understanding of Definitions and Measures of School Engagement and Related Terms. Journal of school health, 72(4), 138-146.
Katrin Arens, A. Malte, J.Franzis, P.Isabelle, S. and Martin, B. (2020). The Structure of Academic Self-Concept: A Methodological Review and Empirical Illustration of Central Models. Review of Educational Research, 91(1), 34-72.
Khalaf, M. A. (2014). Validity and reliability of the academic resilience scale in Egyptian context. US-China Education Review, 4 (3), 202-210.
Kronborg, L., Cornejo-Araya, CA. (2018). Gifted educational provisions for gifted and highly able students in Victorian schools, Australia. Universitas Psychologica, 5, 17(5),1-4.
Ladd, G. W., & Dinella, L. M. (2009). Continuity and change in early school engagement: Predictive of children's achievement trajectories from first to eight grade? Journal of Educational Psychology, 101, 190–206.
Lavrijsen, J., Soenens, B., Verschueren, K. (2018). Perfectionism, school burnout and engagement: a comparison of gifted and non-gifted students. In16th conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Date: 2018/09/12-2018/09/15, Location: Ghent, Belgium 2018.
Liu, W.C., & Wang, C.K.J. (2005). Academic self-concept: A cross-sectional study of grade and gender differences in a Singapore Secondary School. Asia Pacific Education Review, 6(1), 20-27.
Markus, P., Rossell, S., Valentina, T., Maureen, M. and Alan, H. (2021). Academic engagement: A review of the literature 2011-2019. Research Policy, 50(1), 104114
Marsh, H. W. (1992). Self-Description Questionnaire (SDQ) III: A theoretical and empirical basis for the measurement of multipledimensions of late adolescent self-concept. A test manual and research monograph. Macarthur, New South Wales, Australia: University of West Sydney, Faculty of Education.
Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1, 133–163.
McBrien, J., Dooley, K., & Birman, D. (2017). Cultural and academic adjustment of refugee youth: Introduction to the special issue. International Journal of Intercultural Relations, 60, 104-108.
Ng, R., Chahine, S., Lanting, B., & Howard, J. (2019). Unpacking the Literature on Stress and Resiliency: A Narrative Review Focused on Learners in the Operating Room. Journal of Surgical Education, 76 (2), 343-353.
Pajares, F., & Schunk, D. H. (2002). The development of academic self-efficacy, In A. Wig-field& J. Eccles (Eds). Development of achie-vement motivation (pp.15-31). San Diago: Academic press.
Paulsen, E., Bru, E., & Murberg, T. A. (2006). Passive students in junior high school: The associations with shyness, perceived competence and social support. Social Psychology of Education, 9(1), 67-81.
Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., Yu, Y., Liu, B., & Wang, T. (2014). Application of the Pennsylvania resilience training program on medical students. Personality and Individual Differences, 61–62, 47-51.
Picado, L., Pinto, AM., & Silva, A. l. (2018). The role of early maladaptive schemas in the explanation of burnout and engagement. In Boletim de Psicologia da Associação de Psicologia de São Paulo. International Education and Research Journal, 3(10), 84-93.
Reschly, A., & Christenson, S. L. (2006). School completion. In G. Bear and K. Minke (Eds). Children’s needs: Development, prevention, and intervention (pp.147-169). Washington DC: National Association of School Psychologist.
Rojas, LF. (2015). Factor affecting academic resilience in middle school student: A case study. Gist Educ Learn Res J; 11, 63-78.
Simons-Morton, B., & Chen, R. (2009). Peer and parent influences on school engagement among early adolescents. Youth & Society, 41, 3-25.
Valka, S. (2015). Management of International students, Academic Adjustment: Challenges and Solutions. European Scientific Journal, ESJ, 11(6). Retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5219
Veiga, F. H., Carvalho, C., Almeida, A., Taveira, C., Janeiro, I., Baía, S., Festas, I., Nogueira, J., Melo, M., & Caldeira, S. (2012). Student engagement in school: differentiation and promotion. In M. F. Patrício, L. Sebastião, J. M. Justo, & J. Bonito (Eds.), Da exclusão à excelência: caminhos organizacionais para a qualidade da educação [From exclusion to excellence:organizational paths to quality of education]. Montargil: Associação da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural. Pp. 117-123.
Viorel, MIH, Codruta, MIH & viorel, D. (2015). Achievement Goals and Behavioral and Emotional Engagement as Precursors of Academic Adjusting. International conference Education, Reflection, Development, ERD 2015, 4-3 July 2015, Cluj-Napoca, Romania.
Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American Educational Research Journal, 45, 633-662.
Wang, M. T., & Peck, S. C. (2013). Adolescent educational success and mental health vary across school engagement profiles. Developmental Psychology, 49, 1266–1276.
Wouters, S., Germeijs, V., Colpin, H., & Verschueren, K. (2011). Academic self‐concept in high school: Predictors and effects on adjustment in higher education. Scandinavian Journal of Psychology, 52(6), 586-594.
Zahari, I. and Fin, L.S. (2017). A Priori Model of Self-Concept: The Effects of Students’ Experiences in School. British Journal of Arts and Social Sciences. 12(I), 201-191.
Zins, J. E., Payton, J. W., Weissberg, R. P., & Brien, M. U. (2007). Social and emotional learning for successful school performance. In K. M. Minke & G. C. Bear (Eds.), Science of emotional intelligence: known and unknown (pp. 376-395). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.