اثربخشی آموزش هوش هیجانی با میانجی‌گری خودکارآمدی اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 نویسندۀ مسئول: دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی با میانجی­گری خودکارآمدی اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی دانش­ آموزان دختر انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی صورت گرفت. جامعه آماری کلیه دانش­ آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی99-98 با حدود تقریبی 6000 نفر بود. از میان 120 نفر از دانش‌آموزان یکی از مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان کاشان که به شکل نمونه ­گیری دردسترس انتخاب شده بود؛ 20 نفر که بالاترین و 20 نفر که پایین­ ترین میزان خودکارآمدی اجتماعی را داشتند، انتخاب شد و در نهایت با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (2 ساعته) تحت آموزش هوش هیجانی بر مبنای نظریه هوش هیجانی گلمن (1995) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده ­ها نیز پرسشنامه ­های اضطراب اجتماعی (کانور، 2000)، کمال‌گرایی (هیل و همکاران، 2004) و خودکارآمدی اجتماعی (کنلی، 1989) بود. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش هوش هیجانی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی سازش ­نیافته و افزایش کمال‌گرایی سازش­یافته در دانش ­آموزان می­شود. همچنین نتایج نشان داد خودکارآمدی اجتماعی در تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی سازش یافته نقش میانجی‌گری دارد (05/0P<). ولی در تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کمال‌گرایی سازش نیافته نقش میانجی ندارد (05/0P>). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن خودکارآمدی اجتماعی می ­توان از آموزش هوش هیجانی به عنوان مداخله مؤثر جهت بهبود اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی دانش ­آموزان ابتدایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotional intelligence training mediated by social self-efficacy on social anxiety and perfectionism of sixth grade elementary school female students

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Bakhshi 1
  • Fariborz Sedigh arfaei 2
1 master student of psychology, faculty of humanities.kashan university.kashan.iran
2 author:associate professor of psychology. department of psychology.kashan university.kashan,iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotional intelligence training mediated by social self-efficacy on social anxiety and perfectionism of sixth grade elementary school female students. This research was conducted by quasi-experimental method. The statistical population was all female students in the sixth grade of elementary school in Kashan in the 97-98 academic year. Among 120 students of one of the girls' primary schools in Kashan, which was selected by available sampling; The 20 people with the highest and the 20 people with the lowest level of social self-efficacy were selected and were finally randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group underwent emotional intelligence training for 8 sessions. Data collection tools were questionnaires of social anxiety (Connor, 2000), perfectionism (Hill et al., 2004) and social self-efficacy (Conley, 1989). The results of multivariate analysis of covariance showed that emotional intelligence training reduces social anxiety and uncompromising perfectionism and increases adaptive perfectionism in students. Social self-efficacy also has a mediating role in this regard (P <0.05). The results of this study showed that by considering social self-efficacy, emotional intelligence training can be used as an effective intervention to improve social anxiety and perfectionism of elementary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • social self-efficacy
  • social anxiety
  • perfectionism
ادبی، هیوا. (1397). بررسی رابطه هوش هیجانی و خودتنظیمی هیجانی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
باستانی، لیلا.‌ (1396). تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی و سلامت روانی نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی‌. پایان‌نامه‌ کارشناسی ‌ارشد. دانشگاه پیام نور. واحد تهران جنوب.
بهرامی، محمد. (1391). مقایسه ‌رفتار‌های‌ اجتنابی، تنظیم شناختی ‌هیجان ‌و ‌ادراک ‌از‌ خود در‌ دانش‌‌آموزان دارای‌ اختلال ‌اضطراب ‌اجتماعی ‌و ‌بهنجار. پایان‌نامه ‌کارشناسی ‌ارشد. دانشگاه ‌محقق‌ اردبیلی.
تمنایی فر، محمدرضا. (1392). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس ابراز وجود و خودکارآمدی در دانش‌آموزان شهرستان کاشان. فصلنامه خانواده و پژوهش. جلد 9، شماره 4، 118-95.
جلیلی، مریم. (1395). اثربخشی آموزش هوش هیجانی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، قوچان.
جمشیدی، بهنام؛ حسین چاری، مسعود؛ حقیقت، شهربانو و رزمی، محمدرضا. (1388). مقیاس جدید کمال‌گرایی. مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 1، 43-35.
خمیسی، احمد. (1394). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و استرس شغلی معلمان زن مدارس استثنایی شهر اهواز در سال تحصیلی 94-1393. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه قم.
داوری، مژده؛ غلام علی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد. (1391). رابطه بین کمال‌گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان. مجله روانشناسی، 16 (3)281-266.
رحمتی، زینب. (1390). رابطه کمال‌گرایی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان با خودکارآمدی بالا و پایین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
رمضان زاده، حسام؛ عرب نرمی، بتول و اقبالی هشتچین، بهشته. (1392). بررسی ارتباط بین ابعاد کمال‌گرایی و خودکارآمدی در دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاس‌های ایروبیک و سایر دانشجویان. مطالعات روانشناسی ورزشی، دوره 2، شماره 4، 78-69.
ستاری، بابک. (1398). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تبریز.
سلاجقه، صادق و بخشانی، نورمحمد. (1396). اثربخشی ترکیب مواجهه درمانی گروهی و آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 15(56) 104-96.
سلطانی فرد، بهروز؛ شریفی درآمدی، پرویز و عسکریان، مهناز. (1386). رابطه کمال‌گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم‌آباد. روانشناسی کاربردی. سال دوم، پاییز 1387، شماره 4.
شهنی ییلاق، منیجه؛ مکتبی، غلامحسین؛ شکرکن، حسین؛ حقیقی، جمال؛ کیان پورقهفرخی، فاطمه. (1388). بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر. دست آوردهای روان‌شناختی، 16 (1) 3-26.
طحان، محمد و کلانتری، معصومه. (1398). تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان نابینا. نشریه رویش روانشناسی، 132-125، (35)2.
غلامی، سمیه. (1389). بررسی رابطه بین خودکارآمدی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی با اضطراب‌اجتماعی در نوجوانان شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مرودشت.
قربانعلی، اکرم (1392) رابطة هوش هیجانی مادران با توانایی نظریة ذهن کودکان. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 15 (2) 40-50.
قزوینه، محمدحسین؛ تجاری، فرشاد و زارعی، علی. (1398). بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی: نقش واسطه ای خودکارآمدی. مطالعات روانشناسی ورزشی. دوره 8، شماره 29، 60-39.
کنعانی زاده، ماجد؛ شهرویی، شهریار و موحد، سلوه. (1393). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان. اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، شادگان.
محمد امین زاده، دانا؛ شکرالله زاده، هیمن و نورانی، امین. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و کمال‌گرایی در دانشجویان. کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی.1394.
محمدخانی، شهرام. (1381). مهارت‌های زندگی. انتشارات اسپند هنر.
محمدی، فاطمه. (1397). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر تاب‌آوری، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای والد مبتلابه سوءمصرف مواد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
نادری ده شیخ، معصومه و برنا، معصومه. (1399). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. روانشناسی اجتماعی بهار، شماره 54، 135-125.
نوری ثمین، شهرام. (1395). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. روانشناسی و دین، 9 (1) 106-122.
Bar-On, R. (1997). The emotional quotient inventory (EQ-i): A test of emotional intelligence. Toronto: Multi-Health Systems.
Bui, E., Anderson, E., Goetter, E. M., Campbell, A. A., Fischer, L. E., Barrett, L. F., & Simon, N. M. (2017). Heightened sensitivity to emotional expressions in generalised anxiety disorder, compared to social anxiety disorder, and controls. Cognition and Emotion, 31(1), 119-126.
Caprara GV, GerbinoM. (2001). Affective perceived self-efficacy: The capacity to regulate negative affect and to express positive affect. In: Caprara GV. (Ed.) Self-efficacy assessment. Italy: Edizioni Erickson. Pp. 112-114.
Connolly, J. (1989). Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health. Canadian Journal of Behavioural Science. Revue canadienne des sciences du comportement, 21(3), 258.
Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., Weisler, R. H., & Foa, E. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. The British Journal of Psychiatry, 176(4), 379-386.
Cowden, P. A. (2010). Social anxiety in children with disabilities. Journal of Instructional Psychology, 37(4), 301.
Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism is increasing over time: A meta-analysis of birth cohort differences from 1989 to 2016. Psychological Bulletin, 145 (4), 1-72.
Datu, J. A. D., Wong, G. S. P., & Rubie-Davies, C. (2021). “Can kindness promote media literacy skills, self-esteem, and social self-efficacy among selected female secondary school students? An intervention study”. Computers & Education, 161 (1). 1-10.
Fee, R.L., Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and Personality, 15 (2000), pp. 167-184.
Gaudiano, B. A., & Herbert, J. D. (2006). Self-efficacy for social situations in adolescents with generalized social anxiety disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 35(2), 209-223.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence Bantam Books. New York.
Herbert M. (2008). Solving patient problem: psychiatry. Philadelphia: Harcourt College Publishers, 2008.
Hill, R. W., Huelsman, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of personality assessment, 82(1), 80-91.
Jackson, M., & Hicks, R. E. (2008). Low emotional intelligence and maladaptive perfectionism. In S. Boag (Ed.), Personality Down Under: Perspectives from Australia (pp. 189-200). Nova Science Publishers.
Kahai, S. S., & Lei, Y. (2019). Building social capital with Facebook: Type of network, availability of other media, and social self- efficacy matter. International Journal of Human Computer Studies, 130 (March 2018), 113 –129.
Kopala-Sibley, D. C., Zuroff, D. C., Russell, J. J., & Moskowitz, D. S. (2014). Understanding heterogeneity in social anxiety disorder: dependency and self-criticism moderate fear responses to interpersonal cues. The British journal of clinical psychology, 53(2), 141–156.
Last, C. G., Hersen, M., Kazdin, A., Orvaschel, H., & Perrin, S. (1991). Anxiety disorders in children and their families. Archives of General Psychiatry, 48(10), 928–934.
Morales-Rodríguez FM, Pérez-Mármol JM. The Role of Anxiety, Coping Strategies, and Emotional Intelligence on General Perceived Self-Efficacy in University Students. Front Psychol. 2019 Aug 7.
Moroń, M., & Biolik- Moroń, M. (2021). Trait emotional intelligence and emotional experiences during the COVID-19 pandemic outbreak in Poland: A daily diary study. Personality and Individual Differences, 168, 110348.
Myo Ko Aung, Sai Aung Kyaw Moe. (2020). Emotional Intelligence and Social Anxiety of Undergraduate Students from Sagaing university of education. J. MyanmarAcad. Arts Sci. 2020Vol. XVIII. No.9B
Ollendick, T. H., White, S. W., Richey, J., Kim-Spoon, J., Ryan, S. M., Wieckowski, A. T. & Smith, M. (2019). Attention bias modification treatment for adolescents with social anxiety disorder. Behavior therapy, 50(1), 126-139.
Rudy BM, Davis TE 3rd, Matthews RA. The relationship among self-efficacy, negative self-referent cognitions, and social anxiety in children: a multiple mediator model. Behav Ther. 2012 Sep; 43(3):619-28
Stoeber, J., & Childs, J. H. (2010). The assessment of self-oriented and socially prescribed perfectionism: Subscales make a difference. Journal of personality assessment, 92(6), 577-585.
Stoeber, J., Kempe, T., & Keogh, E. J. (2008). Facets of self-oriented and socially prescribed perfectionism and feelings of pride, shame, and guilt following success and failure. Personality and Individual Differences, 44(7), 1506-1516.
Vanstone, D. M., & Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 141, 68-75.
Yao, M. (2009). An Exploration of Multidimensional Perfectionism, Academic Self-Efficacy, Procrastination Frequency, and Asian American Cultural Values in Asian American University Students. (Electronic Thesis or Dissertation).