اثربخشی شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش نشخوارفکری و بهبود افسردگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش نشخوار فکری و بهبود افسردگی در دانش­آموزان دختر دبیرستانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع دبیرستان مناطق (1-2-3-4) شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-98‌13 بود که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای از بین 120 دانش­آموز دختر دبیرستانی پایه سوم به کمک سیاهه­های افسردگی بک2، سیاهه پاسخ­های نشخواری و مصاحبه تشخیصی DSM-5، تعداد 20 دانش­آموز واجد شرایط انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (برای هر گروه 10 دانش­آموز) قرار داده شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه، تحت آموزش شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. آزمودنی­های هر دو گروه قبل و بعد از مداخله سیاهه­های افسردگی (بک، استیر و کاربین، 1988) و پاسخ­های نشخواری (نولن-هوکسما و مارو، 1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از نظر نمرات نشخوار فکری (05/0p <) و افسردگی (01/0p <) تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری بر بهبود افسردگی و کاهش نشخوار فکری در دانش­آموزان گروه آزمایش مؤثر بود. با توجه به یافته­های فوق می­توان چنین نتیجه گرفت که شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری در کاهش نشخوار فکری و بهبود افسردگی در دانش­آموزان دختر افسرده مؤثر است و می­توان از آن به‌عنوان یک روش مداخله­ای سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group cognitive therapy by Michael Free method on reducing rumination and depression in female high school students

نویسنده [English]

 • Masoud Rostami
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral group therapy by Michael Free methodon reducing rumination and depression in female high school students. The research method was quasi-experimental with pretest - posttest design with a control group. The statistical population included all third grade female high school students in the regions (1-2-3-4) of Zahedan city in the academic year of 2019.2020 Using multi-stage random cluster sampling among 120 female high school students in third grade, with Beck 2 Depression Inventory, Ruminant Response Inventory and DSM-5 Diagnostic Interview, 20 eligible students were selected and randomly assigned into experimental and control groups (10 students for each group). The experimental group underwent cognitive therapy by Michael Free for 12 sessions, but the control group did not receive any intervention. Subjects in both groups completed depression inventory (Beck, Steer, and Carbin, 1988) and rumination responses inventory (Nolen-Hoeksema, & Morrow, 1991) before and after the intervention. For data analysis, descriptive statistics and analysis of covariance at the inferential statistics level was used. The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of scores of rumination (p <0.05) and depression (p <0.01) and group cognitive therapy training by Michael Free method was effective in improving depression and reducing rumination in experimental group students. According to the above results it can be concluded that cognitive group by Michael Free method is effective in reducing rumination and improving depression in depressed female students and can be used as an intervention method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Group Therapy
 • Depression
 • Rumination
 • Student
 1. باقری‌نژاد م. صالحی فدردی ج. و طباطبایی م. (1389). رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1): 38-21.
 2. بیرامی، منصور. موحدی، یزدان. محمدزادگان، ر. موحدی، م. وکیلی، س. (1392). اثربخشی شناخت­درمانی گروهی مبتنی بر ذهن­آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش­آموزان مدارس دبیرستانی. مجله دست­آوردهای روان­شناختی، 4(2): 18-1.
 3. پیرمردوند چگینی، ب. احمدی، ص. آلبوغبیش، ت. و نظامیوند چگینی، س. (1399). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت­درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه. فصلنامه روانشناسی تحلیلی- شناختی، 11(41): 30-15.
 4. چمنی، ن. و سجادیان، ا. (۱۳۹۸). رابطه علّی اضطراب، نشخوار فکری، غفلت، روابط با همسالان و قلدری با آمادگی به اعتیاد. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۳(۵۱): ۲۱۹-۲۴۰.
 5. خدمتی، نسرین. (۱۳۹۸). رابطه نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجان با رفتارهای خود آسیب‌رسان دانش آموزان. مجله رویش روان­شناسی، ۸ (۱۱): ۱۹-۲۶.
 6. خسروی م. مهرابی ح. ع. و عزیزی مقدم، م. (1387). بررسی مقایسه­ای مؤلفه­های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری و افراد عادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 10(1): 65-73.
 7. خیابانی ن. ح. و خیرالدین ج. ب. و علی­پور، ا. (1390). تأثیر  شناخت-رفتار درمانی در کاهش اختلال افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 33(5): 50-55.
 8. شارف، ر. (1388). نظریه های روان‌درمانی و مشاوره. ترجمه: مهرداد فیروز بخت. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
 9. فری، م. (1999). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. ترجمه: مسعود محمدی و رابرت فرنام، (1389). تهران: انتشارات رشد.
 10. کمالی، م. اعتمادی، ا. و شریفی درآمدی، پ. (1397). اثربخشی شناخت­درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیرمنطقی و احساس تنهایی دانش­آموزان. مجله مطالعات روان­شناختی، 14(3): 112-97.
 11. لاریجانی، ز. س. محمدخانی، پ. حسنی، ف. سپاه­منصور، م. و محمودی، غ. (1393). مقایسة اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی دربارة نشخوار فکری و اجتناب تجربه­ای. مطالعات روانشناختی، 10(2): 27-50.
 12. نظری ع. م. و اسدی م. (1390). بررسی تأثیر  گروه درمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش­آموزان. فصلنامه دانش و تندرستی، 6(1): 44-48.