شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، پیش بینی آگاهی واج شناختی براساس سرعت پردازش (زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با حجم نمونه 56 نفر از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز ناتوانی یادگیری در سال تحصیلی 99 – 98 بود که با روش نمونه گیری در دسترس و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. برای جمع آموری داده ها از فرم دوتایی اطلاعات و تکمیل تصاویر وکسلر شهیم (1373)، آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) کرمی نوری و مرادی (1384)، تکلیف زمان واکنش ویلسون و همکاران (2015) و تکلیف سرعت نامیدن خودکار ولف و دنکلا (2005) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که زمان واکنش (01/0 > p ) و سرعت نامیدن خودکار (05/0 > p )توان پیش بینی آگاهی واج شناختی را دارند. به طوری که زمان واکنش 5/11 درصد و سرعت نامیدن خودکار 3/5 از واریانس آگاهی واج شناختی را پیش بینی می کنند. بنابراین توجه به نقش سرعت پردازش در بررسی آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the role of processing speed (Reaction Time and Rapid Automatized Naming) in Phonological awareness of children with reading learning disabilities

نویسندگان [English]

 • Kambiz Karimi 1
 • Abolghasem Yaghoobi 2
 • Rasool kordnoghabi 3
 • Khosro Rashid 3
1 PhD student in Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This study endeavored to predict phonological awareness based on processing speed (Reaction Time and Rapid Automatized Naming) in students with reading learning disabilities. As a descriptive-correlational study with the sample size of 56 students referred to learning disability centers in the academic year of 2019-20 who were selected by available sampling method based on inclusion and exclusion criteria. To gathering the data, the binary form of information and picture completion of Wechsler (Shahim, 1995), reading and dyslexia test (NEMA) of Karami Nouri and Moradi (2006), Wilson et al. (2015) reaction time task and Wolf and Dunkla (2005) rapid automatized naming task were used. The results showed that reaction time (p < 0.01) and rapid automatized naming (p < 0.05) can predict phonological awareness. So that the reaction time and the rapid automatized naming predict 11.5% and 5.3% of the variance of phonological awareness, respectively. Therefore, it is necessary to pay attention to the role of processing speed in examining the phonological awareness of children with reading learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • processing speed
 • reaction time
 • rapid automatized naming
 • phonological awareness
 • reading learning disability
 1.  احمدپناه، محمد و پاکادانیا، پراکاش (1386). نارساخوانی: مروری بر پژوهش‌های اخیر، کودکان استثنایی، 7 (3): 352 – 337.
 2.  سلیمانی، زهرا؛ برخوردار، اعظم؛ مرادی، علیرضا و جلائی، شهره. (1386). تهیه ابزار ارزیابی نامیدن خودکار سریع و بررسی روایی و پایایی آن در دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، توان‌بخشی نوین، ۱ (۲ و ۳)، 6-1.
 3. جناآبادی، حسین (1386). بررسی تأثیر روش‌های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی‌های ویژه‌ی یادگیری، اختلال خواندن، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 5(1): 26-15.
 4. شهیم، سیما. (1373 الف). مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای کودکان، انطباق و هنجاریابی (چاپ سوم). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
 5. شهیم، سیما. (1373 ب). بررسی فرم‌‌های کوتاه مقیاس وکسلر کودکان برای استفاده در ایران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 9(2)، 77-67.
 6. گنجی، مهدی. (1392). آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5، چاپ اول، جلد دوم، تهران: ساوالان.
 7. مرادی، علیرضا؛ حسینی، مریم؛ کرمی نوری، رضا؛ حسنی، جعفر و پرهون، هادی (1395). بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، تازه‌های علوم شناختی، ۱۸ (۱): 34-22.
 8. نعیمیان، نازگل؛ ضرغام حاجبی، مجید و نوکنی، مصطفی (1399). اثربخشی ترکیب بازتوانی شناختی (کامپیوتری) و نوروفیدبک بروی اختلال یادگیری خاص (ریاضی، خواندن و نوشتن) در کودکان دبستانی منطقه ٥ تهران، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(40): 75-54.