تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبان‌آموزان انگلیسی در مهارت‌های چهارگانه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از هوش هیجانی و هوش معنوی جهت بهبود عملکرد زبان‌آموزان انگلیسی یک مؤسسه با استفاده از روش نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. علاوه بر این، اثر این مداخله بر روی سطح هوش هیجانی و هوش معنوی زبان‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی زبان‌آموزان در سطح متوسط بسندگی در سال 1396 را در بر می‌گرفت و حجم نمونه برآورد شده 120 نفر بود که در 5 کلاس آموزشی در سطح متوسط زبان مشغول به تحصیل بودند. شرکت کنندگان در دو گروه آزمایشی (65 نفر) و گواه (55 نفر) قرار گرفتند. زبان‌آموزان گروه آزمایشی در شش جلسه‌ی هفتگی مورد مداخله‌ی هوش هیجانی و هوش معنوی، که برنامه آن توسط پژوهشگران بر پایه پیشینه نظری پژوهش تدوین شده بود، قرار گرفتند. اما گروه کنترل، تحت آموزش‌های رایج مؤسسه قرار گرفتند و مداخله‌ای در زمینه متغیرهای مستقل پژوهش دریافت نکردند. جهت سنجش هوش هیجانی زبان‌آموزان از پرسشنامه هوش هیجانی پتریدز و همکاران (2006) و جهت سنجش هوش معنوی آنها از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، گروه آزمایش دارای نمرات بالاتری در مهارت‌های مکالمه، شنیدن، نگارش و خواندن زبان انگلیسی بودند و شش جلسه‌ی مداخله‌ی هوش هیجانی و هوش معنوی موجب افزایش معنی‌دار این دو متغیر در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون گردید. با توجه به نتایج این پژوهش، می‌توان مداخله‌ی هوش هیجانی و هوش معنوی را برای رشد مؤلفه‌های این دو متغیر و ارتقای عملکرد زبان‌آموزان انگلیسی در مهارت‌های چهارگانه به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching emotional intelligence and spiritual intelligence on EFL learners’ performance in four language skills

نویسندگان [English]

  • Parisa Abdolrezapour 1
  • Nasim Ghanbari 2
1 Assistant Professor of English Language Teaching, Salman Farsi University of Kazerun
2 Assistant Professor of English Language Teaching, Persian Gulf University of Bushehr
چکیده [English]


This study aimed to apply emotional intelligence and spiritual intelligence to improve EFL learners’ performance through a quasi-experimental pre-test posttest design.  In addition, the effect of the intervention on learners’ emotional intelligence and spiritual intelligence was investigated. The population included all intermediate EFL learners and the sample included 120 intermediate EFL learners who were studying in 5 different classes. They were divided into experimental (65) and control (55) groups. Subjects of the experimental group underwent mediation sessions in six weekly sessions which was designed by the researchers, while the control group received the typical instruction of the institute. Petrides et al.’s (2006) Trait Emotional Intelligence Questionnaire was used to assess learners’ emotional intelligence and King’s (2008) Spiritual Intelligence Inventory was applied to assess their spiritual intelligence. Findings showed that compared to the control group, the experimental group had higher grades in speaking, writing, reading and listening skills and the mediation led to a significant increase in EFL learners’ emotional intelligence and spiritual intelligence. Considering the results of this study, we can apply emotional intelligence and spiritual intelligence to enhance these variables and improve learners’ performance and achievement in the foreign language setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • spiritual intelligence
  • EFL learning
  • language subskills
اسدزاده هیر، نجف؛ مهاجران، بهناز؛ قلعه ای، علیرضا؛ دیوبند، افشین؛ جوادی، پریسا. (1398). بررسی رابطه بین هوش معنوی و مولفه های آن با عملکرد شغلی معلمان شهرستان اصلاندوز. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی مدرسه، 30، 21-7.
رقیب، مائده سادات؛ احمدی، سید‌جعفر؛ سیادت، سید‌علی. (1387). تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 8، 56-39.
لقمانپور زرینی، رسول؛ تلارمی، ژاله. (1396). بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مطالعه قیاسی دانشگاه علوم دریای امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه ای). فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 4(4)، 62-78.
منبع مهدیه،امید (1397). بررسی و تبیین تاثیر انگیزش بر یادگیری دانشجویان (با تاکید بر نقش کیفیت درسی). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 118،79-98

 

Abdolrezapour, P. (2012). The relationship between emotional intelligence and EFL learners’ writing performance. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 70, 331-339.
Abdolrezapour, P. (2017a). Improving Learners' Oral Fluency through Computer-Mediated Emotional Intelligence Activities. ReCALL, 29 (1), 80-98.
Abdolrezapour, P. (2017b). Improving L2 Reading Comprehension through Emotionalized Dynamic Assessment Procedures. Journal of Psycholinguistic Research, 46 (3), 747-770.
Abdolrezapour, P., & Tavakoli, M. (2012). The relationship between emotional intelligence and EFL learners’ achievement in reading comprehension. Innovation in Language Learning and Teaching, 6(1), 1-13.
Abdolrezapour, P., M. Tavakoli and Ketabi, S. (2014). Qualitative analysis of mediational strategies in emotionalized dynamic assessment of L2 reading comprehension. IJRSLL, 3(1), 51-66.
Allan, D. (1992). Oxford Placement Test. Oxford: Oxford University Press.
Chamot, A. U. (2001). The role of learning strategies in second language acquisition. In M. P. Breen (Ed.), Learner contributions to language learning: New directions in research (pp. 25–43). Harlow, England: Longman.
Cherniss, C., & Goleman, D. (2001). The Emotionally Intelligent Workplace:  How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
Cooper, A., & Petrides, K. V. (2010). A psychometric analysis of the Trait EI Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) using item response theory. Journal of Personality Assessment, 92, 449–457.
 DeBlasio, G. (2011). The effect of spiritual intelligence in the classroom: God only knows. International Journal of Children Spirituality, 16(2), 143-150.
De Raad, B. (2000). Differential psychology. In Kazdin, A. E. (Ed.), Encyclopedia of psychology (pp. 41-44). Oxford: American Psychological Association and Oxford University Press.
Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in second language learning. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), The handbook of second language acquisition (pp. 589–630). Oxford: Blackwell.
Eisenberg, N. (Ed.). (2006). Volume 3: Social, emotional, and personality development. In W. Damon & R. M. Lerner (Series Eds.), Handbook of child psychology (6th ed.). New York: Wiley.
Gardner, H. (2007). Five minds for the future. Boston, MA: Harvard Business School Publishing.
Gkonou, C., Dewaele, J.M., & King, J. (2020). The emotional rollercoaster of language teaching. Bristol: Multilingual matters.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.
Hansen, J. Q., & Stansfield, C. W. (1981). The relationship of field dependent independent cognitive styles to foreign language achievement. Language Learning, 31, 349–367.
James, W. (1977). The varieties of religious experience: A study in human nature. New York: Longman, Green.
Keller, G. (2015). Statistics for Management and Economics, Abbreviated. Cengage Learning.
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
King, D. B., & DeCicco, T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. International Journal of Transpersonal Studies, 28, 68-85.
Kryshko, O., Fleischer, J., Waldeyer, J., Wirth, J., & Leutner, D. (2020). Do motivational regulation strategies contribute to university students’ academic success? Learning and Individual Differences, 82, 101912.
Levin, R. I. (2011). Statistics for management. Pearson Education India.
MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L.E.R., Double, K.S., Bucich, M., & Minbashian, A. (2020). Emotional Intelligence Predicts Academic Performance: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 146(2),150-186.
Mayer, J. D. (2000). Spiritual intelligence or Spiritual consciousness? The international journal for the psychology of religion, 10 (1), 47-56.
Noddings, N. (1993). Educating for intelligent belief or unbelief. New York: Teachers College Press.
Orr, L. G. (2001). How emotional intelligence facilitates spiritual formation. Dissertation Abstracts International, Azusa Pacific University, CA
Oxford, R., & Ehrman, M. (1993). Second Language Research on Individual Differences. Annual Review of Applied Linguistics, 13, 188-205.
Palmer, P. (1999). Evoking the spirit in public education. Education Leadership, 56 (4), 6-11.
Papi, M. & Abdollahzadeh, E. (2012). Teacher Motivational Practice, Student Motivation, and Possible L2 Selves: An Examination in the Iranian EFL Context. Language Learning, 62 (2), 571-594.
Parker, J. D. A., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J., & Majeski, S. A. (2004). Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Personality and Individual Differences, 36, 163–172.
Petrides, K.V., Sangareau, Y., Furnham, A. & Frederickson, N. (2006). Trait emotional intelligence and children’s peer relations at school. Social Development, 15(3), 537-47.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1989). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211
Sánchez-Álvarez, N.,  Martos, M.P.B., & Extremera, N. (2020). A Meta-Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Academic Performance in Secondary Education: A Multi-Stream Comparison. Frontiers in psychology, 11, 1517.
Shepard Wong, M., & Mahboob, A. (2018). Spirituality and English language teaching. Bristol: Multilingual Matters. 
Sisk, D. (2008). Engaging the spiritual intelligence of gifted students to build global awareness in the classroom. Roeper review, 30, 24-30
Song, L. J., Huang, G. H., Peng, K. Z., Law, K. S., Wong, C. S., & Chen, Z. J. (2010). The differential effects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions. Intelligence, 38, 137–143.
Tischer, L., Biberman, J., & McKeage, R. (2002). Linking emotional intelligence, spirituality and work performance. Journal of Managerial Psychology, 17 (3), 203-218.
Vaughan, F. (2002), "What is spiritual intelligence?", Journal of Humanistic Psychology, 42 (2), pp.16-33.
Yin, H., Chi-Kin Lee, J., & Zhang, Z. (2020). Catering for learner diversity in Hong Kong secondary schools: Insights from the relationships between students’ learning styles and approaches. ENCU Review of Education, 1-22.