نقش میانجی گری کمال گرایی در رابطه جهت گیری هدفی با مسئولیت پذیری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت‌گیری هدفی با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان از طریق میانجی‌گری کمال‌گرایی اجرا شد.‌ روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 98-97 به تعداد3903 نفر بود. 351 نفر از دانش آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از طریق سه پرسشنامه نسخه تجدید نظر شده هدف پیشرفت AGQ-R(الیوت و مورایاما،2008)، کمال‌گرایی مثبت و منفی(تری شورت و همکاران،1995) و مقیاس مسئولیت‌پذیری پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI-RE) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد اهداف تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی با مسئولیت‌پذیری در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی داری دارند (p <0/01). همچنین بین اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد اجتنابی با مسئولیت‌پذیری رابطه‌ی معنی‌داری یافت نشد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که اهداف تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی به طور غیر مستقیم و با میانجی‌گری کمال گرایی مثبت می‌توانند با مسئولیت پذیری رابطه داشته باشند. همچنین نتایج نشان دادند که کمال‌گرایی منفی در رابطه‌ی بین اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد اجتنابی با مسئولیت‌پذیری نقش میانجی معکوسی را ایفا می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اهداف پیشرفت گرایشی بر کمال‌گرایی مثبت تاثیر می‌گذارد که این امر به نوبه خود منجر به مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of mediating perfectionism in relationship goal orientation with students' responsibility

نویسندگان [English]

 • Mohammad Norouzi 1
 • Abdolvahab Pourghaz 2
 • Afsaneh Marziyeh 3
1 Master of Educational Research, Faculty of Educational Sciences, University of sistan and Baluchestan , Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Sistan and Baluchestan , Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Sistan and Baluchestan , Iran.
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the relationship between goal orientation and students' responsibility through the mediation of perfectionism. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of this research was all 3,903 boy students in the first grade of the second level of high school in Zahedan in the academic year of 2018-2019. Through multi-stage cluster random sampling method 351 students were selected and were studied through three questionnaires of Achievement Goal Questionnaire-Revised version (AGQ-R) (Elliot and Murayama, 2008), Positive and Negative Perfectionism (Terry Short et al., 1995) and the California Psychological Inventory Responsibility (CPI-RE) scale. The research results showed that the goals of tendency dominance and tendency performance have a positive and significant relationship with responsibility at 99% confidence level (P <0.01). Also, no significant relationship was found between avoidance dominance goals and avoidance performance with responsibility. The results of path analysis indicate that the goals of tendency dominance and tendency performance indirectly and with the mediation of positive perfectionism can have relationship with responsibility. The results also show that negative perfectionism plays a reverse mediating role in the relationship between avoidance dominance goals and avoidance performance with responsibility. Therefore, it can be concluded that the goals of tendency development impact on positive perfectionism, which this issue in turn will lead to students' responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Perfectionism"
 • " goal orientation"
 • "Responsibility"
 1.  

  1. اشرفی، کوثر؛ کاوسیان، جواد؛ کدیور، پروین؛ کریمی، کامبیز. (1398). نقش هوش هیجانی و ابعاد شخصیت در پیش بینی مولفه‌های اهداف پیشرفت. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 20(4)، 112-101.
  2. باقری، خسرو. (1387). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ هفدهم.
  3. بشارت، محمد علی. (1382). قابلیت اعتماد و درستی مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی. مجله علوم روان شناختی، 2(8)، 359-346.
  4. بشارت، محمد علی. (1384). تحلیل اکتشافی رابطه کمال‌گرایی و شخصیت. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 6(1)، 96-81.
  5. بهرامی، فاطمه؛ ملکیان، حسین؛ عابدی، محمد رضا. (1383). بررسی و مقایسه راه کارهای مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان. مجله آموزه، شماره 17، 72-64.
  6. حسینی قمی، طاهره. (1391). مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان. مجله رشد آموزش، 8(2)، 20-16.
  7. خرم دل، سکینه. (1390). بررسی رابطه بین عزت نفس خود مختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان. مجله پیوند، شماره 389، 29-25.

       8..حیدری، مریم؛ محمدی، اکبر؛ حقیقت، سارا. (1399). تاثیر کمال‌گرایی بر مسئولیت‌پذیری با میانجی‌گری اضطراب امتحان در دانشجویان. فصلنامه تعالی        مشاوره و روان درمانی، 9(33)، 23-14.

  1. دانش، عصمت؛ نیکومنش، نرسانگا؛ سلیمی نیا، نرگس؛ سابقی، لیلا؛ شمشیری، مینا. (1393). رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 8(4)، 78-63.
  2. داوری، مژده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه ای، جواد. (1391). رابطه بین کمال‌گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان (1391). مجله روانشناسی، 16(3)،281-266.
  3. رهنمای نهزمی، نقی؛ پوقوسیان، روبن. (1393). الگوی پیش بینی کمال‌گرایی مثبت و منفی در نمونه‌ای از دانشجویان شمال کشور: نقش مدل پنج عاملی شخصیت و سبک‌های دلبستگی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 22(114)، 32-21.
  4. سروقد، سیروس؛ برزگر، مجید؛ بلاغی، طاهره. (1390). رابطه بین ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال‌گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد مرودشت. جامعه شناسی زنان، 2(3)، 102-81 .
  5. صالحی نژاد، نسرین. (1392). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله با تنیدگی با اهداف پیشرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  6. طباطبایی، زهرا؛ کاظمی، سلطانعلی؛ رضایی، آذرمیدخت؛ کورش نیا، مریم. (1399). مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با نقش واسطه ای جهت‌گیری هدف. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، (38)10، 224-203.
  7. فرامرزی، فلور. (1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب و افزایش مسئولیت پذیری معتادان مرد خود معرف بهزیستی شهرستان مسجد سلیمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
  8. غلامی، امید؛ مروتی، ذکراله؛ عالی پور بیرگانی، سیروس؛ مکتبی، غلامحسین. (1394).رابطه علّی بین کمال‌گرایی و هدف های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجی گری باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی. دوفصلنامه علمی پژوهشی رویکرد های نوین آموزش،10(2)، 143-117.
  9. محمدی درویش وند، بهنوش ؛ صلیبی، ژاسنت. (1395). بررسی جهت گیری هدفی با هوش معنوی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم متوسطه شهر تهران. مجله جامعه پژوهی فرهنگی،7(2) ، 101-69.
  10. موسوی ده موردی، سید علی. (1377). رابطه خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی و مسئولیت پذیری مربیان مرد آموزشگاه های اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

  19.Ames, c., & Archer, J. (1988). Achievement  goals in classroom: students , Learning strategies and motivation processes. Journal of educational psychology, 80(3), 260-267.

  1. Barrick, M.R., Mount, M.K., & Strauss, J.P. (1993). Conscientiousness and performance of sales representatives: Test for the mediating effect of goal setting. Journal of Applied Psychology, 78, 715-722.

  21.Basirion.,  Z, Abd Majid R., Mohd Jelas Z. (2014). Big Five Personality Factors, Perceived Parenting Styles, and Perfectionism among Academically Gifted Students. Asian Social Science, 10 (4), 8-15.

  22.Çapan, B.E. (2010). Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia Social and Behavioral Sciences,5,1665–1671.

  1. Chan, D & Tesluk, P. E. (2000). Affective disposition and personality correlates of goal orientation. Paper presented at the 15th annual conference of the society for industrial/organizational psychology, New Orleans, L.A.

  24.Dunkley, DM., Blankstein, KR, Zuroff, DC, Ecce, S, Hui D. (2006).  Self-critical and personal standards factors of perfectionism located within five-factor model of personality. Personality and Individual Differences; 40,409-20.                                                                                                                      25.Elliot., A.J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychology, 34, 169-189.                                                 

  26.Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2x2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology,40, 201–219.                                  

  27.Elliot, A.J., & Murayama, K. (2008).On the measurement of achievement goals:Critique,Illustration,andapplication. Journal of Educationalpsychology,100,613-628.                                                                                                                                   28.Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2002). “Approach–avoidance motivation in personality: approach and avoidance temperaments and goals”. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 804–818.

  29.Escarti., A., Wright, P. M., Pascual, C., & Gutierrez, M. (2015). Tool for Assessing Responsibility-based Education (TARE) 2.0: Instrument revisions, inter-rater reliability, and correlations between observed teaching strategies and student behaviors. Universal Journal of Psychology, 3(2), 55-63.

  30.Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and Maladjustment: An Overview of Theoretical, Definitional and Treatment Issues. In P.L. Hewitt, & G.L. Flett (Eds.), Perfectionism: Theory, Research, and Treatment (p. 5-31).Washington, DC: American Psychological Association.

  31.Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2005). The Perils of Perfectionism in Sports and Exercise. Current Directions in Psychological Science,. 14, (1), 14-  18 .

  32.Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2006). Positive versus Negative Perfectionism in Psychopathology: A Comment on Slade and Owens’s Dual Process Model. Behavior Modification. 30, 4, 472-  495 .

  1. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2015). Measures of perfectionism. In G. J. Boyle, D.H., Saklofske, Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychologicalconstructs (pp. 595-618).SanDiego, CA, US: Elsevier Academic Press.

  34.Frost, R. O., Marten, P., Lahart. C., & Rosenblatt, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.

  35.Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfectionism.Psychology,15,27-33.                                                                                                 36. Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). "Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology". Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470.

  37.Jensen, M. (2015). Personality Traits, Learning and Academic Achievements. Journal of Education and Learning,4(4):91-118.                                                                                                            38. Kaplan , A . & Maehr, M.L. (2007). The  contribution   and   prospects   of    goal orientation  theory.  Educational  psychology  Review,19,141-184.                             

  1. Karner-Hutuleac, A. (2014). Perfectionism   and    Self-handicapping   in Adult education. social and Behavioral Sciences,35(2):433-438.                                             40. Matos,  L . ,  Lens,   W.,   &  Vansteenkiste,    M. (2007).   Achievement  among Peruvian  high  school  students.  Psychological  Belgica, 47(1/2),51-70.

  41.Miller, A. L., & Speirs Neumeister, K. L. (2017). The influence of personality, parenting styles, and perfectionism on performance goal orientation in high ability students. Journal of Advanced Academics, 28(4), 313-344                

   42.Molnar, D. S., Reker, D. L., Culp, N. A., Sadava, S. W., & DeCourville, N. H. (2006). A mediated model of perfectionism, affect, and physical health.Journal of Research in Personality,40(5), 482-500.                                                                         43.Navarez JC, Cayubit RO. (2011). Exploring the Factors of Perfectionism within the Big Five Personality Model among Filipino College Students. Educational Measurement and Evaluation Review (EMEReview); 2:77-91.                                    

   44.Norman, R., Davies, F., & Nicholson, I. (1998).The relationship of two aspects of perfectionism with symptoms in a psychiatric out-patients population. Journal of Social and Clinical Psychology, 17, 50-68.

  45.Pickett J., Hofmans J. & De Fruyt F. (2019). Extraversion and performance approach goal orientation: An integrative approach to personality. Journal of Research in Personality. 82, 436-451.

  46.Sanchez _ Hernandez, M. I., & Minardes, E. W. (2016). University social responsibility: a student base analysis in Brazil. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 13(2), 151-169.                                                                              

  47.SchulzHardt,S., Thurowkroning, B.& Frey, D. (2009). Preference based escalation:A new interpretation for the responsibility effect in escalating commitment and entrapment.Organizational Behavior and Human Decision Processes,108,175-186.

  48.Stricker, J., Buecker, S., Schneider., M., & Preckel,F. (2019). Multidimensional Perfectionism and the Big Five Personality Traits: A Metaanalysis. European Journal of Personality,33,176-196.

  49.Slade, P.D ., & Owens, G.R. (1998). A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior modification,3, 372-390.                             

  50.Spangenberg,  E.D. (2017).   Comparing    the  achievement  goal  orientation  of Mathematics   learners   with   and  without  attention-deficit   hyperactivity disorder.South African Journal of  Education, 37(3).                                                               

   51.Stampf, H. & W.D. Parker (2000). A Hierarchical Structural Analysis of Perfectionism and its Relation to Other Personality Characteristics.Personality and Individual Differences, 28, 852  837 .

  52.Stoeber, J. Otto, K. Dalbert, C. (2009). Perfectionism and the Big Five: Conscientiousness predicts longitudinal increases in self-oriented perfectionism. Personality and Individual Differences, 47 (4). 363- 368.

  53.Stoeber,  J.  , Stoll,   O.,   Pescheck,  E.,  & Otto,  K. (2008).  Perfectionism  and Achievement  goals  in  athletes:  Relations  with  approach  and  avoidance orientations  in  mastery and  performance goals.  Psychology  of  sport and Exercise,9,102-121.

  54.Stoeber,   J.,   Stoll,   O.,  Salmi,  O.,  & Tikkaja,   J. (2009).   perfectionism  and Achievement   goals    in  young   Finnish  ice-hockey  players  aspiring   to make  the  Under-16 national  team.  Journal of   sports   sciences,27,85-94.

  1. Van Yperen, N. W. (2006). A novel approach to assessing achievement goals in the context of the 2 × 2 frameworks: Identifying distinct profiles of individuals with different dominant achievement goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 32: 1432–1445.

   56.Verner- Filion, J., & Gaudreau, P.(2010). From perfectionism to academic adjustment: The mediating role of achievement goals. Personality and Individual Difference, 49, 181- 186.

  57.Wang, M., & Erdheim, J. (2007). Does the five-factor model of personality relate to goal orientation? .Personality and Individual Differences, 12, pp. 1493–1505.

   58.Zweig , D & webester, J. (2004). What are we examining? An examination of the relationship between the big- five personality traits, goal orientation, and performance intention, Personality and Individual Differences, 36,1693- 1708.