نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌بینی پیوند با مدرسه‏ی دانش‌آموزان انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‏ی اوّل ناحیه‏ ی دو شهر اردبیل و همچنین معلّمان این ناحیه در سال‏تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‌ای‌، 720 نفر (144 معلّم و 576 دانش‌آموز) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌ منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی پیوند با مدرسه‏ ی سرنکویچ و جوردانو، پرسشنامه‌ی اشتیاق شغلی شائوفلی و بیکر و پرسشنامه‌ی رضایت شغلی مینه‏سوتا، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها ‌نشان داد که بین اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان با پیوند با مدرسه دانش‌آموزان رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان تقریباً 23 درصد از واریانس مربوط به پیوند با مدرسه‏ی دانش‌آموزان را پیش-بینی می‌نمایند (01/0>p). در نتیجه می‌توان گفت که اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان توانایی پیش‌بینی پیوند با مدرسه‏ ی دانش‌آموزان را داشته و نیازمند برنامه‌هایی برای بهبود این متغیرها در معلّمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Teachers' Job Engagement and Job Satisfaction in Prediction Students' School Bonding

نویسندگان [English]

  • Ali Sheykholreslami 1
  • Robab Dadjooei 2
  • Nastaran Seyedesmaili Ghomi 3
1 Associate Professor of Educational Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of teachers' job engagement and job satisfaction in prediction students' school bonding. This research was applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population of this study consisted of all female high school students in the second district of Ardabil and also teachers in this district in the 2015-2016 academic year, among whom using random sampling method. Clustering, 720 people (144 teachers and 576 students) were selected as the sample. For data collection, Cernkovich, and Giordano School Bonding Questionnaire, Schaufeli and Bakker Job Engagement Questionnaire and MSQ Job Satisfaction Questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. Findings showed that there is a significant positive relationship between job satisfaction and job satisfaction of teachers with the connection with students' school (p < 0.01). Also, the results of regression analysis showed that teachers 'job motivation and job satisfaction predict approximately 23% of the variance related to students' connection with school (p < 0.01). As a result, it can be said that teachers' job engagement and job satisfaction have the ability to predict the students' school bonding and require programs to improve these variables in teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job engagement
  • job satisfaction
  • school bonding
اشرف‌زاده، توحید؛ عیسی‌زادگان، علی و میکائیلی منیع، فرزانه. (1398). الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، 15(53)، 72-51.
امانی، ملاحت. (1397). ارتباط رضایت شغلی و کیفیت تدریس معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. نشریه‌ی رویش روانشناسی، 7(12)، 254-241.
برزگر بفرویی، کاظم؛ برزگر بفرویی، مهدی و خضری، حسن. (1395). نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد. فصلنامه‌ی روانشناسی تربیتی، 12(42)، 40-21.
رضایی‌شریف، علی؛ حجازی، الهه؛ قاضی طباطبایی، محمود و اژه ای، جواد. (1393). ساخت و آماده سازی پرسشنامه‌ی پیوند با مدرسه در دانش آموزان. مجله‌ی روانشناسی مدرسه، 3(1)، 67-55.
ساکی، رضا. قلی‏پور هفتخوانی، زهره و رضایی، منیره. (1389). بررسی رابطه‏ی تعهد سازمانی معلّمان با عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران. پژوهش رهبری و مدیریت آموزشی، (13)2، 81-61.
شعبانی‏پور، غلامرضا. فراهانی، ابوالفضل و جعفری، عبدالله. (1390). تعیین رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلّمان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان همدان. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، (1)8، 42-33.
شیخ الاسلامی، علی؛ کریمیان پور، غفار و محمدی، یسری. (1397). پیش بینی پیوند با مدرسه‌ی دانش آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‌ی تحصیلی. فصلنامه‌ی مطالعات روانشناسی تربیتی، (30)، 206-187.
قاضی‏طباطبایی، سیدمحمود. حجازی، الهه و رضایی‏شریف، علی. (1389). آزمون تئوری‌های مسئله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش‏آموزان مقطع ابتدایی. مسائل اجتماعی ایران، (2)1، 138-113.
محمدی، صلاح‌الدین. (1390). بررسی رابطه‏ی بین هویت‌سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان دبیران دوره دبیرستان شهرستان سنندج. پایان‌نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
مرادی مقدم، مجید؛ جعفری، سکینه و نبوی، سیده مریم. (1396). روابط ساختار سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی درک شده پرستاران. فصلنامه‌ی رهبری و مدیریت آموزشی، 11(2)، 84-67.
مساح، هاجر؛ عریضی سامانی، سیدحمیدرضا و کلانتری، مهرداد. (1396). اشتیاق معلم: تحلیل خودگردان میانجی گری رابطه جو مدرسه و نگرشهای شغلی معلمان. فصلنامه‌ی تعلیم و تربیت، 33(3)، 148-131.
معرفتی، زهرا. (1388). رابطه‏ی اشتیاق شغلی و ویژگی‌های شخصیتی معلّمان با پیوند دانش‏آموزان به مدرسه. پایان‌نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شیراز.
میرکمالی، سیدمحمد. (1393). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. انتشارات یسطرون.
Biggerstaff, J. (2014). The Relationship between Teacher Perceptions of Elementary School Principal Leadership Style and Teacher Job Satisfaction. Dissertations, 22.
Bryan, J; Moore-Thomas, C; Gaenzle, S; Kim, J; Lin, C.H. & Na, G. (2012). The Effects of School Bonding on High School Seniors’ Academic Achievement, 90(2), 467-480.
Cernkovich, S. A. & Giordano, P. C. (1992). School bonding, race, and delinquency. Criminology, 30, 261–291.
Dincer, O. & Osman, T. (2015). The Effect of School Administrators’ Decision-Making Styles on Teacher Job Satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197(25), 1936-1946.
George, M.J., & Jones. G. (1999). Organizational behavior understanding and managing. New York, Addison Wesley. P.74.
Hatchett, D.Y. (2010). The impact of school culture, teacher job satisfaction, and student attendance rates on academic achievement of middle school students. Electronic Theses and Dissertations, 582.
Herzberg, F. (1996). How do you motivate employees? Harvard Business Review, 25(5), 5218-2528.
Hirschi.T. (1969). cause of delinquency. berkeley. university OF California press.
Keyko, K., Cummings, G. G., Yonge, O., & Wong, C. A. (2016). Work engagement in professional nursing practice: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 61, 142-164
Li, F., Wang, G., Li, Y., & Zhou, R. (2017). Job demands and driving anger: The roles of emotional exhaustion and work engagement. Accident Analysis & Prevention, 98, 198-205.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationships to School: Attachment, bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74(7), 274–283.
McCoach, D. B. & Colbert R. D. (2010). Factors Underlying the Collective Teacher Efficacy Scale and Their Mediating Role in the Effect of Socioeconomic Status on Academic Achievemeny at the SchoolLevel. Journal of measurement and Evaluation in Counselin
Oelsner, J; Lippold, M.A. & Greenberg, M.T. (2010). Factors influencing the development of school bonding among middle school students. The Journal of Early Adolescence, 31(3), 463-487.
Perera, H. N., Vosicka, L., Granziera, H., & McIlveen, P. (2018). Towards an integrative perspective on the structure of teacher work engagement. Journal of Vocational Behavior, 108, 28-41.
Schaufeli, W. B. Bakker, A. & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross - national study. Educational and Psychological Measuremen, 66, 701- 716.
Schaufeli, W. Marfitnez, I. Gonzalez-Roma, V. Salanova, M. & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. J Happiness Stud, 3(2), 71-92.
Schaufeli, W., & Salanova, M. (2007). Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner, & D. P. Skarlicki (Eds.), Research in social issues in management (Volume 5): Managing social and ethical issues in organizations (pp. 135-177). Greenwich, CT: Information Age Publishers.
Smith PC., Kendall. L.M.,& Hulin.C.L.(1969). The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement: A Strategy for the Study of Attitudes: Rand McNally.
Tao H, Ellenbecker CH, Wang Y, Li Y. (2015). Examining perception of job satisfaction and intention to leave among ICU nurses in China. International Journal of Nursing Sciences, 2(2), 140-8.
Tran, Q. (2018). Employee Engagement: How does the organization increase engagement? From the viewpoint of HR representatives in Finland.
Zhou H, Han X, Zhang J, Sun J, Hu L, Hu G, et al. (2018). Job Satisfaction and Associated Factors among Medical Staff in Tertiary Public Hospitals: Results from a National Cross-Sectional Survey in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7), 1528.