اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ایران

2 هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه ازاد شهر کرد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

10.22111/jeps.2019.5149

چکیده

هوش موفق، مجموعه یکپارچه‌ای از توانایی‌های موردنیاز برای موفقیت در زندگی است که برای انتخاب، سازگاری و تغییر محیط به‌منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی کمک می‌کند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 97-1396 که تعداد آن‌ها 6323 نفر بود. از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ،50 دانش‌آموز انتخاب و به‌تصادف در دو گروه ۲۵ نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، به مدت 12 جلسه تحت برنامه آموزش هوش موفق قرار گرفت. هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به‌وسیله پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی والرلندوهمکاران (1992) موردسنجش قرار گرفتند. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آموزش هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد (001/۰p<). براین اساس، می‌توان از برنامه آموزش هوش موفق برای بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Successful Intelligence component teaching on motivation of Academic Achievement in girl Students.

نویسندگان [English]

  • behrouz hashemi 1
  • ahmad ghazanfari 2
  • Tayyebeh sharifi 3
  • reza ahmadi 4
1 Ph.D Student, Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University of Shahrekord, Iran
2 u
3 استادیار
4 Faculty of Shahrekord University
چکیده [English]

Successful intelligence is an integrated set of abilities needed to success in life that helps to select, adapt and change the environment in order to achieve ones goals in life. The purpose of this study was to determine the effectiveness of successful Intelligence teaching on the academic achievement of girl students. The present study was a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all secondary school students in Shahrekord city 6323 people in the academic year of 1396-1397. A multi-stage random cluster sampling method was used to select 50 students and randomly divided into two groups of 25 participants. The experimental group was trained for 12 sessions under the Intelligent Learning Program. Both groups were evaluated in the pre-test and post-test by the Valereland& etal Educational Motivation Inventory (1992). covariance analysis was used to analyze the data . The findings showed that successful instilling education has a significant effect on students' academic achievement (p <0.001). Accordingly a successful intelligence education program can be used to improve the motivation of students' academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Successful intelligence "
  • "motivation "
  • " motivation of Academic Achievement"
  • "