نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانش آموخته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانش آموخته برنامه ریزی درسی، دنشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22111/jeps.2019.5147

چکیده

هدف از این پژوهش،بررسی نقش سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس درس از دید معلمان و دانش آموزان بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی شیراز بودند که از میان آنها 120 معلم و 360 دانش آموز از میان مدارس به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده پژوهش،پرسشنامه‌ سبک‌های تفکر استرنبرگ (1997) و مقیاس‌های اثربخشی آموزشی کلاس از دید معلم و اثربخشی آموزشی کلاس از دید معلم و دانش آموز(محقق ساخته) بودند.برای بررسی روایی و پایایی دو مقیاس نامبرده به ترتیب از روش روش تحلیل گویه و تحلیل عامل اکتشافی و برای سنجش پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج نشان دهنده تایید روایی و پایایی مقیاس‏ها بود.به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از یافته های توصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه به روش همزمان و آزمون ZR فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS 19استفاده شد.یافته‌ها نشان داد هر سه سبک تفکر با اثربخشی آموزشی کلاس درس رابطه مثبت و معنادار داشتند.سبک تفکر قانونگذارانه و سبک تفکر اجرایی توانستند پیشبین مثبت و معنادار اثربخشی آموزشی کلاس باشند اما سبک تفکر قضاوتی نتوانست پیشبین معنادار اثربخشی آموزشی باشد.یافته‌ها همچنین نشان دادند که در بین همبستگی‌های سبک تفکر و اثربخشی آموزشی در نواحی چهارگانه تفاوت معناداری مشاهده نگردید. همچنین در بین کلاس‌های پنجم و ششم نیز تفاوت معناداری در همبستگی‌های سبک تفکر و اثربخشی آموزشی یافت نشد.این مسئله بیانگر نقش سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس درس بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of different types of teachers’ thinking styles in the effectiveness of classroom instruction from the perspectives of teachers and students: Case Study of elementary Schools in Shiraz

نویسندگان [English]

  • maryam shafiei servestani 1
  • jafar jahani 2
  • ali asghar zare 3
  • seyyed rouhalah mousavi poor 4
1 Assitant professor
2 Educational Planning and Administration Department, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 .
4 .
چکیده [English]

In this study,the role of different types of teachers' thinking styles in the effectiveness of classroom instruction in primary schools in Shiraz were studied. Participants of this study included 120 teachers and 360 primary school students in the city of Shiraz were selected by multistage random cluster sampling.Scales used in this research included Sternberg thinking styles inventory, the classroom teaching effectiveness through the perspective of the teachers and teacher classroom teaching effectiveness through the perspective of the students. Factor analysis was used to investigate the validity of research tools and Cronbach alpha coefficient was used to assess reliability.The results showed acceptable reliability and validity of the scales. The multiple regressions and SPSS software was used for data analysis. Results showed that the most common thinking style is the "judgment thinking style". All the three thinking styles had a significant positive correlation with the classroom teaching effectiveness. Legislative thinking style and executive thinking style could predict the classroom teaching effectiveness, but judgment thinking style could not be a significant predictor for effectiveness of classroom teaching.The results indicate that there is statistically no significant difference between correlation of thinking style and classroom teaching effectiveness in four districts (what districts?).Also in the fifth and sixth grades, there was no significant differences in regard to correlations between thinking style and classroom teaching effectiveness. This shows the role of thinking styles of teachers in the classroom teaching effectiveness ( this doesn’t make sense here?).Detailed discussions about the justification of the results, presented in the thesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking styles
  • classroom
  • teaching effectiveness