رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ، گروه روان شناسی واحد کرمان ، دانشگاه آزاداسلامی ،کرمان،ایران

2 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد کرمان

4 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

10.22111/jeps.2019.5146

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی خلاقانه و سبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان است که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل هستند. تعداد 150 نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و روش آن پیمایشی بود. داده ها با استفاده از مقیاس خودکارآمدی خلاق (CSES)، آزمون مجموعه تصاویر پنهان (GEFT)، و آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس(AMT) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرخودکارآمدی خلاقانه 200/0 تغییرات متغیر ملاک انگیزش پیشرفت تحصیلیرا پیش بینی کند. همچنین متغیر سبک یادگیری شناختی 142/0 تغییرات متغیر ملاک انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند. درنتیجه خودکارآمدی خلاقانه و سبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و متغیرهای خودکارآمدی خلاقانه و سبک یادگیری شناختی بهترین پیش بینی کننده برای متغیر ملاک انگیزش پیشرفت تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cognitive self-efficacy and cognitive learning style with academic achievement motivation in secondary school students in Kerman

نویسندگان [English]

  • mandana sadat nezami 1
  • vidasadat razavi nematollahi 2
  • Amanolah Soltani 3
  • Zahra zeinaddiny 4
1 PhD student, Educational Psychology, Islamic Azad University, Kerman,Kerman Branch , Iran
2 department of psychology, azad university, kerman, iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between creative self-efficacy and cognitive learning style with academic achievement motivation in second grade high school students in Kerman. The statistical population is all students in the second grade secondary school of Kerman, who study in the academic year of 1963-96. 150 samples were selected using cluster sampling. This research was descriptive-correlational and survey method. Data were collected using the Creative Self-efficacy Scale (CSES), the Hidden Image Collection Test (GEFT), and the Hermann's Motivation Exercise Test (AMT). Data analysis was performed using multiple regression analysis and SPSS software. Findings of the research showed that the creative self-efficacy variable of 0.20% of the variability of the variable predicted the academic achievement motivation. Also, the cognitive style variable of variable 142/0 predicts the variable of motivation for academic achievement. As a result, there is a relationship between creative self-efficacy and cognitive style with the motivation for academic achievement. Creative self-efficacy and cognitive learning styles are the best predictors for the variable of academic achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • learning style
  • motivation for academic achievement