مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22111/jeps.2019.5083

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدلیابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی با میانجیگری خودتنظیمی انجام شد. این تحقیق به روش میدانی صورت گرفت. جامعه‌ی آماری آن را تمامی دانش-آموزان دوره‌ی دوم متوسطه استان قم که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه شامل 278 دانش‌آموز دختر پایه‌ی یازدهم رشته‌ی تجربی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی خودارزیابی جاج، ارز، بونو و تئورسن(2003)، پرسشنامه‌ی خودتنظیمی بوفارد و همکاران(1995) و آزمون ریاضی گردآوری و به روش همبستگی- مدل معادلات ساختاری و به وسیله‌ی نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل با داده‌های این پژوهش، برازش مناسبی دارد و خودارزیابی با میانجیگری خودتنظیمی بر پیشرفت درس ریاضی تاثیر مستقیم دارد. در این میان رابطه‌ی همبستگی بین خودارزیابی و پیشرفت تحصیلی (r=0/42) و خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی (r=0/40) در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌‌دار بود. نتایج پژوهش اهمیت راهبردهای خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی را نشان می‌دهد. بر این اساس برای افزایش پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان می‌بایست به آموزش این راهبردها توجه بیشتری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Self-Assessment Impact on Mathematics Achievement of Second levels in high School Students with intermediation of Self-Regulation

نویسندگان [English]

  • Azam Zare 1
  • hasan heydari 2
  • Hosein Davoodi 3
  • Mahdi Moeinikia 4
1 Education psychology, Azad university, qomein. Iran.
3 Counseling Department, Khomein Branch of Islamic Azad University, Khomein, Iran.
4 Education science, Education Department, University of Mohaghegh Ardebili, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the modeling of self-assessment impact on mathematics achievement with intermediation of self-regulation. This research was conducted by field method. The statistical population consisted of all secondary school students of Qom province who were studying in the academic year of 1397-98. The sample size consisted of 278 female students in11th grade who were selected by multistage cluster sampling. Data were collected through self-assessment Questionnaire of Jaje, Currency, Bono and Thoresen(2003), Self-regulation Questionnaire of Bufard et al(1995) and Mathematics Test. Then structural equation modeling was used for correlation analysis and analyzed by Amos software. The results showed that the model fits well with the data of this study and self- assessment mediated by self-regulation has a direct impact on the progress of mathematics achievement. The correlation between self- assessment and academic achievement (r=0.42) and self-regulation and academic achievement (r=0.40) was significant at 99% confidence level. The results show the importance of self-assessment strategies on mathematics achievement. Accordingly, to increase students' mathematics achievement, more attention should be paid to teaching these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self- assessment
  • academic achievement
  • self-regulation
  • math lesson