سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد بابل، سازمان آموزش و پرورش، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانسنجی، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی روایی و پایایی مقیاس اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه (ویگا، 2016) می­پردازد. روش تحقیق، همبستگی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نمونۀ موردمطالعه، شامل 420 دانش‌آموز (230 دختر و 190 پسر) از کلیۀ دانش‌آموزان پایۀ دهم، یازدهم و دوازدهم شهرستان سمنان در سال تحصیلی 96- 1395 ‌می­باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده­ و مقیاس­های اشتیاق در مدرسه (ویگا، 2016) و اشتیاق به مدرسه (وانگ، وایت و اسکلز، 2011) را تکمیل کرده­اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس پنج عامل رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی را نشان داد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفه‌های اشتیاق رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی به ترتیب 78/0، 78/0، 80/0، 67/0، 60/0 و 42/0 به دست آمد. تحلیل عاملی تأییدی، مدل پنج عاملی را مورد تأیید قرار داد همچنین برای روایی همگرا، از پرسشنامۀ اشتیاق به مدرسۀ وانگ، وایت و اسکلز استفاده شد و میزان همبستگی بین دو مقیاس 44/. به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مقیاس حاضر برای ارزیابی اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه کیفیت روان‌سنجی دارد و می‌تواند در مطالعات و موقعیت‌های روانی- آموزشی استفاده شود و محققان می‌توانند از آن به‌عنوان ابزاری معتبر در اندازه‌گیری اشتیاق در مدرسه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abstract Validity and Reliability of Student Engagement in School Scale

نویسندگان [English]

  • fatemeh rasoli khorshidi 1
  • Mohammad Arab Ameri 2
  • masoumeh bahrami 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 PhD Student of Educational Psychology, Babol Azad University, Education Organization, Semnan, Iran.
3 Master of Psychometrics, Department of Measurement and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a student engagement scale in school)SES)Viga 2016 and determine its validity and reliability. This research was acorrelation type of factor analysis (exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis). Factor analysis and reliability studies were conducted using data on 420(230 girls, 190 boys) tenth, eleventh, and twelfth graders of Semnan(academic year 2016- 2017) that were selected by Multistage Cluster Random Sampling and completed Students´ Engagement in School Scale(Viga, 2016) and Student engagement to school scale(Wang, Willett & Eccles, 2011 . Result of Confirmatory factor analysis through varimax rotation and Exploratory factor analysis, the axplored factors were behavioural, agency, self-regulation, affective and cognitive. The Cronbach's alpha were 0/78, 0/80, 0/67, 0/60, 0/42 for behavioural, agency, self-regulation, affective , cognitive and %78 for Student engagement in school. Also Confirmatory factor analysis confirmed these factors.To test the validity of instrument, Student engagement to school scale(Wang, Willett & Eccles, 2011) was used and correlation of 0/44 was concluded. The results permitted to find this scale presents psychometric qualities and can be used in research and psychoeducational practice, to assess the multidimensional students’ engagement in school. The future use of the SES is considered and proposed. This scale may be a useful opportunity for psychologists and teachers. and researcher can use to a valid instrument for Measuring engagement in school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • Student engagement in school
  • Exploratory factor analy-sis
  • confirmatory factor analysis
  • Students
1.زلالی، بهروز؛ قربانی، فاطمه (1393). مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 3(4). 58-44.

2.فرزاد، ولی‌الله؛ ا...؛ کدیور، پروین؛ شکری، امید و دانشورپور، زهره (1386). بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی پرسشنامه سبک‌های تفکر در دانشجویان، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 2(6)، 109-83.

3.هومن، حیدر علی (1381). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا.