پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد دانشگاه قم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی بلوغ عاطفی براساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر متوسطه دوم و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ آماری پژوهش از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم ساکن شهر قم، که در سال تحصیلی 96-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل شده بود (N=4980). از این تعداد، 357 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­­ای انتخاب شدند. ابزار­های پژوهش، سه پرسشنامه­ جو عاطفی خانواده (هیل برن، 1964)، پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین (گرنگویست، 1998) و پرسشنامه بلوغ عاطفی (سینگ و بهارگاوا، 1991) بودند. طبق یافته های به دست آمده، بین «بلوغ عاطفی» و «جو عاطفی خانواده» رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (P<0/01)، هم چنین بین«بلوغ عاطفی» و «میزان مذهبی بودن والدین» و مؤلفه های آن همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شدP<0/01)). علاوه بر آن «میزان مذهبی بودن والدین» و «جوعاطفی خانواده» قادرند «بلوغ عاطفی» را به طور معناداری پیش­بینی کنند. متغیر جوعاطفی خانواده به تنهایی99/9 درصد از واریانس بلوغ عاطفی و متغیر میزان مذهبی بودن والدین نیز به تنهایی، 04/1 درصد از واریانس بلوغ عاطفی را پیش بینی کردند. نتایج کلی پژوهش نشان داد که رابطه عاطفی در خانواده و بین والدین و فرزندان و میزان مذهبی بودن والدین از عوامل تأثیر­گذار در میزان بلوغ عاطفی نوجوانان دختر است، بنابر­این به منظور ارتقای رشد عاطفی فرزندان لازم است آموزش­های مؤثری پیرامون برقراری روابط عاطفی مناسب و مسائل دینی به والدین آن ها داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Emotional Maturity through Family emotional atmosphere and the level of religiosity parents in second-grade female students

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • seyedeh fatemeh rajaiemoosavi 2
1 qom university
2 qom university
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the emotional maturity of secondary school girls living in the city of qom based on the emotional environment of their family at home and the level of religiosity of their parents (N=4980). The research method was descriptive-correlational. The test sample was selection of 357 students who were studying during the year of 2016-2017 and this selection was based on multistage cluster random sampling. The tools used for analysis were three questionnaires based on emotional maturity questionnaire (Singh and Bahargawa, 1991), emotional environment of family namely: (Hill Burn, 1964), Parental Religiousness Questionnaire (Greenwind, 1998).
Results:  based on the results a strong correlation was seen between emotional maturity and the emotional environment of one`s family (P<0/01) as well as between emotional maturity and the level of religiosity of one`s parents (P<0/01).  The change in the emotional environment of the family had 9/99 % effect emotional maturity whereas the level of religiosity had a 1/04 % effect. The overall results showed that emotional atmosphere at home and the religiosity of one`s parents are key factors leading to the emotional maturity of adolescent girls.Therefore, in order to promote the emotional development of children, effective training is required to provide a suitable emotional environment at home as well as to educated parents on religious matters and issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Emotional maturity
  • Family emotional climate
  • Parental religious level
1.ایمانی، سعید. الخلیل، یاسمین و شکری، امید (1398). بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان . فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی، 16(33 )، صص 1- 28.
2.ایمانی، رویا و محب، نعیمه. (1388). رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان. مجله زن و مطالعات خانواده، 2(6)، صص29-49
3.بادله، علیرضا و صاحبی, فهیمه سادات. (1398). رابطه ارگونومی روانی - اجتماعی، ادراکی و حرکتی کلاس های  هوشمند با سلامتی دانش آموزان. فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی, 16(33)، صص 29- 48.
4.بخشی، نگین و فولادچنگ، محبوبه (1397). رابطه جو مدرسه و تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای سرزندگی تحصیلی . فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی , ش 30 ، صص 51- 78.
5.تام، فرشته. (1390). مقایسه سازگاری اجتماعی و بلوغ عاطفی دبیران مجرد و متأهل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
6.حیدری نیا،زهره. (۱۳۹۲).بررسی نقش واسطه گری سرسختی روان شناختی در رابطه بین جوعاطفی خانواده و سازگاری دانشجویان با دانشگاه.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
 7.زالی زاده، مسعود؛ باقری، معصومه و ملتفت، حسین. (1397). بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز). مجله جامعه شناسی کاربردی، 29 (2)، صص 129- 146..
8.داوودی، محمد؛ حسین زاده، علی. (1393). سیره تربیتی پیامبر اکرم و اهل بیت(علیهم السلام). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
9.رهاوردی،عصمت؛ باقیانی مقدم، محمد­ حسین. (1394). نقش واسطه ای جو خانواده در ارتباط با سلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد. مجله ی طلوع بهشت، شماره 4, 138-148.
10.سراج خرمی، ناصر؛ صفر زاده، سحر. (1391). مقایسه ویژگی های روانشناختی، جو عاطفی خانواده و اندیشه پردازی خودکشی بین دختران فراری و عادی شهر اهواز، مجله یافته های نو در روان شناسی اجتماعی، 7(23)، صص. 129- 148.
11.سلیمی، مرجان. (1388). بررسی مقایسه ای تأثیر الگوهای تربیتی و میزان مذهبی بودن والدین از منظر دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 8 تهران بر بلوغ عاطفی این دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س). 
12.سهیلی،فریبا؛ کلانتری هرمز، آتوسا. (1392). بررسی همبستگی میان رابطه پدر- فرزندی و کفایت اجتماعی در نوجوانان، مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 4 ش 16
13.شریعتمداری، علی. (1385). روان شناسی تربیتی. تهران: امیرکبیر.
14.شهابیزاده، فاطمه. (1383). بررسیارتباطبینادراکسبکدلبستگیدورانکودکیوسبکدلبستگیبزرگسالیباسبکدلبستگیبهخدا . پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهشهیدبهشتی.
15.عسگری، پرویز؛ صفرزاده، سحر؛ قاسمی مفرد، مریم.(۱۳۹۰). رابطه جو عاطفی خانواده و جهت گیری  مذهبی با گرایش به اعتیاد، مجله مطالعات اسلام و روان شناسی، ۵ (۸) ، صص ۷- ۲۶.
 
 
 
 
 
16.عظیمی فر، شیرین؛ جزایری، رضوان سادات؛ فاتحی زاده، مریم سادات و عابدی، احمد. (1396). هم سنجی تأثیر آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزند پروری با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد در رابطه مادر- کودک مادران دچار مشکلات رفتاری برون سازی شده. مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، ش2 (24)، صص99- 122
17.محبی نورالدین وند، محمد­­حسین؛ مشتاقی. سعید؛ شهبازی، مسعود. (1390). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، ش ۳۰، ص۸۳-۹۳.
18.مسعودی، محمد حسین. (1390). بررسی رابطه سطح دینداری والدین و اختلالات رفتاری کودکان در استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
19.مسعودی، حمید؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن.(۱۳۹۴). تاثیر نقش پدری بر تریت دینی فرزندان در بین خانواده های شهر مشهد، فصلنامه ی تربیت اسلامی، 6 (2۰)،  صص 141- 162.
20.مظاهری، محمد علی؛ صالحی، مهدیه؛ فرزاد، ولی اله ؛ شهابی زاده، فاطمه.(1390). مذهبی بودن والدین و کارکرد خانواده در جامعه پذیری مقابله مذهبی. مجله تحقیقات روان شناختی، 3 ( 12)، صص 57-70.
21.موسوی شوشتری، مژگان. (1376). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
22.نکیسا، پارسا؛ احمدپناه، محمد؛ پارسا، پریسا؛ قلعه ایها، علی. (1393). بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان بر روی سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه ایلام، 23 ( 4)، صص 83-90.
 
 
 
23.نمازی، فرحناز؛ سهرابی شگفتی، نادره (1397). نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی در بین الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان، مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، 15 (30)، صص 237-256.
24.نودین یزدی، معصومه (1390). رابطه بلوغ عاطفی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان دختر مقطع متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
25.نیک سیرت، فرشته؛ خادمی اشکذری، ملوک؛ هاشمی، زهرا. (1395). رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 12،(4)، صص 151- 174.
26.یاوری، علی.(۱۳۹۲).بررسی سبک های هویت و بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی معتادان مرد تحت درمان و نگهدارنده متادون مراکز شهر بجنورد.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی گروه آموزش مشاوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.