رابطۀ ارگونومی روانی/ اجتماعی و ادراکی/ حرکتی کلاسهای هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 آموزش و پرورش استان مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ‌ی مولفه‌های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس‌های هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر و پسر ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در کلاس‌های هوشمند شهرستان بهشهر به تعداد 540 نفر بود. که با توجه به جدول کرجسی مورگان و روش نمونه‌گیری در دسترس 225 دانش‌آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ-هیل و پرسشنامۀ محقق‌ساخته سنجش مولفه‌های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس‌های هوشمند بود که روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصین ارگونومی و پزشکان متخصص مورد بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 87/0 و 81/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss  در تحلیل توصیفی (تعداد، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، واریانس، نما و میانه) و تحلیل استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مولفه‌های روانی/اجتماعی و ادراکی/حرکتی ارگونومی کلاس‌های هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین­معنی که با افزایش ارگونومی معیارهای روانی/اجتماعی و معیارهای ادراکی/حرکتی میزان سلامتی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد و ارگونومی معیارهای روانی/اجتماعی نسبت به ارگونومی معیارهای ادراکی/حرکتی تأثیر بیشتری بر سلامتی دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological / social and perceptual / motor ergonomics of intelligent classes with students' health

نویسندگان [English]

  • alireza badele 1
  • Fahimeh Al-Sadat Sahebi 2
2 Education Departement , Mazandaran, Iran
چکیده [English]

 
Objective of this survey is to evaluate the mental-social and conceptual-kinetic ergonomic relationship of smart classes with students’ health. Its statistical population is all girl and boy students of grade six in primary schools who were studying in the smart classes in the city of Behshahr and includes 540 students. 225 samples were selected through convenience sampling by the use of Krejcie and Morgan Table. Survey tools included Goldberg-Hill General Health Questionnaire and the researcher-made questionnaire of mental-social and conceptual-kinetic ergonomic measurement. Validity of the questionnaires was approved by experts of ergonomy, specialist doctors and test-making professors after their modifications were exerted, and their reliability was measured respectively as 0.87 and 0.81. Data analysis was done by the use of SPSS for descriptive analysis (number, mean value, standard deviation, minimum, maximum, variance, view and median) and for deductive analysis (Pearson’s correlation test and regression test). The survey findings showed that there is a significant and positive relationship between ergonomy of mental-social and conceptual-kinetic factors in the smart classes and students’ health. It means that by increase of ergonomy of mental-social and conceptual-kinetic criteria, students’ level of health increases; and ergonomy of mental-social criteria is more effective on students’ health than the ergonomy of conceptual-kinetic criteria.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ergonomy
  • mental-social
  • conceptual-kinetic
  • smart class
  • public health
1.احمدی، احمد؛ شاهی، یوسف. (1389). تأثیر تمرین‌های ادراکی حرکتی بر مهارت‌های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمونی. مجله اصول بهداشت روانی، (2).

2.اکبرپور، فرهاد. (1392)، بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر فرآیند یاددهی و یادگیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

3.ایوبی‌آواز، کریم؛ هاشمی، امید؛ کرمی، سامان؛ رصافیانی، مهدی؛ حاتمی، رقیه. (1396). مقایسه سلامت عمومی و افسردگی افراد تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) باافراد غیر تحت پوشش. فصلنامه توانبخشی، 19(1)، 62-54.

4.آدینه‌وند، احسان. (1396). بررسی مخاطرات شغلی ارگونومیک، روانی اجتماعی در پرسنل اورژانس بیمارستان‌های گلستان و امام خمینی (ره) اهواز در سال 1394. طرح پژوهشی برون دانشگاهی، دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5.برومندزاده، نیلوفر؛ کریمی‌ثانی، پرویز. (1394). تعیین اثربخشی  مهارت های معنوی بر سلامت عمومی و اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 8(31)، 23-9.

6.پیران ویسه، پیمان؛ معتمدزاده طریقه، مجید؛ محمد قام، ایرج؛ سلطان‌زاده، احمد و مقیم بیگی، عباس. (1394). بررسی ارتباط بین عوامل روانی-اجتماعی با اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران رایانه. مجله علوم پزشکی سبزوار، 23(2)، 240-233.

7.جعفری حاجتی، ام‌کلثوم. (۱۳۸۵). ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان‌های تهران: مطالعه موردی دبیرستان آبسال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

8.جلالی، علی‌اکبر. (1386)، نقشه راه مدارس هوشمند، سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران.

9.ﺟﻮﻫﺮی، زﻫﺮا. (1379)، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳـﺰد، 8(4).

10.حق‌شناس، شریفه. (1388). عملکرد مدارس هوشمند مالزی در مقایسه آن با مدارس هوشمند ایران کرمانشاه. همایش شیوه‌های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

11.حیدری مقدم، رشید؛ گل محمدی، رستم؛ روشنایی، قدرت اله و زارع، راضیه. (1394)، ارزیابی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان دختر ابتدایی با ابعاد میز و نیمکت­ها موجود در مدارس شهر همدان، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، (5).

12.خداویسی، مسعود؛ بیات، مولود؛ امینی، رویا؛ روشنایی، قدرت‌اله. (1396). بررسی همبستگی سلامت عمومی و سلامت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 25(3)، 33-26.

13.رحمانی نیا، فرهاد. (1382). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. انتشارات بامداد، چاپ اول، زمستان.

14.رحیمی، غلامرضا. (1389). سازمان بهداشت جهانی (WHO). مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 5(1)، 56-53.

15.رنجبر، عباسعلی. (1388)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری آموزش‌وپرورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

16.زرافشانی، محمدکیان؛ رضایی، آذرمیدخت؛ غزل، زرافشانی. (1396). مقایسه‌ی شاخص‌های سلامت عمومی زنان حافظ قرآن و زنان غیر حافظ قرآن شهر کرمانشاه. مجله‌ی پژوهش در دین و سلامت، 3(2)، 52-43.

17.سراجی، فرهاد و عطاران، محمد. (1390). یادگیری الکترونیکی، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

18.سلمان، زهرا؛ شیخ، محمود؛ سیف نراقی، مریم؛ عرب عامری، الهه و آقاپور، سیدمهدی. (1388). تأثیر تمرین‌های ادارکی-حرکتی بر بهبود قابلیت‌های حرکتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران. فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، (2)، 63-47.

19.سیدفاطمی، نریمان؛ رضایی، محسن، گیوری، آرزو؛ حسینی، فرید. (1385). اثر دعا بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان .فصلنامه پایش، 5(4):304-295.

20.شریعتمداری، علی. (1372). جامعه و تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.

21.شعبانی، حسن. (1389). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، روش‌ها و فنون تدریس. تهران: سمت.

22.شیخ‌زاده قولجی، فرشته؛ ترخان، مرتضی؛ گلچین، ندا و زارع، حسین. (1393). اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 10(4)، 72-53.

23.عبدزاده، سیما و مجلل، محمدعلی.(1393). بررسیرابطهارگونومیمحیطیمدارسباپیشرفتتحصیلیدانشآموزان (مطالعهموردی، مدارسابتداییشهریمیاندوآب).

24.گمینیان، وجیهه؛ سلیمی، قربانعلی و رجایی‌پور، سعید. (1383). بررسی رابطه بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه تعلیم و تربیت، (77)، 111-91.

25.ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﺳﻌﻴﺪه. (1386). ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و کوله‌پشتی. ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و تربیت اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ.

26.نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران. (1386). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(34)، 24-15.

27.وثوقی، شهرام. (1388). نقش ارگونومی در ارتقاء سلامت و ایمنی محیط کار. فصلنامه کار سالم، 2(7).