رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران،زاهدان

3 دانشیار دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران،زاهدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضربررسی رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی است.375 دانش آموزدوره دوم متوسطه شهر نیشابور(125دختر،250پسر) به عنوان نمونه به شیوه ی نمونه برداری تصادفی –طبقه ای انتخاب شدند . شرکت کنندگان با  پرسشنامه معنای تحصیلی ،پرسشنامه استرس ادراک شده،پرسشنامه خوشبینی تحصیلی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از  آزمون  همبستگی پیرسون، ،آزمون t تک نمونه وt مستقل ،تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوشبینی تحصیلی رابطه ی معناداری وجودندارد.اما بین معنای تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.معنای تحصیلی دانش آموزان دختر(301/76)بیشتر از دانش آموزان پسر (284/85)بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between meaning of education with perceived stress Academic Optimism

نویسندگان [English]

  • esmat mehriyan 1
  • hossein jenaabadi 2
  • abdolvahab pourghaz 3
چکیده [English]

ABSTRACT
This study aimed to examine the relationship of meanings of education with perceived stress and academic optimism. A corpus of 375 senior high school students in Neishabur (125 female students and 250 male students) was selected as a sample using a stratified random sampling method. The participants were evaluated by Meanings of Education Scale, Perceived Stress Inventory, and Academic Optimism Survey. Data were analyzed using a Pearson correlation coefficient, a one-sample t-test, an independent t-test, and a stepwise regression analysis. Results indicated that meanings of education were not significantly related to perceived stress and academic optimism. However, there was a significant difference in meanings of education between the male and female students. The female students’ mean score on meanings of education (301.76) was higher than that of their male counterparts (284.85).

کلیدواژه‌ها [English]

  • meanings of education
  • perceived stress
  • academic optimism
1.امیر آبادی شکوهی ،لیلا،خلعتبری ، جواد ، رضا بخش ،حسین.(1389) . ((استرس ادراک شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با سبک های اسنادی مختلف در سال 87)) ،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم،شماره چهارم.
2.بی سپار ، خدیجه.(1392).بررسی رابطه معنای تحصیلی،سبک های مقابله ایو خوشبینی با فشار روانی ادراک شده ،در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور وآزاد اسلامی شهر پیرانشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد.
3.پال،آر؛پتریچ و اچ؛شانک دیل.(1385).انگیزش در تعلیم و تربیت :تحقیقاتو راهکارها،مهرناز شهر آرای، تهران :انتشارات علم.
4. تروجی ، پ؛سیمون جی،اندرایت.(1377). فشار روانی ،اضطراب و راههای                                             مقابله با آن. ترجمه : بخشی پور ،عباس،رودسری ،صبوری مقدم ،حسن، مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی.
5.جوکار ،بهرام ،دلاورپور،محمد.(1386). ((رابطه تعلل ورزی آموزشی بااهداف پیشرفت))،فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی،دورهسوم  ،شماره 3و 4، 80-61.
6.چراغی خواه،زهرا ،عرب زاده ،مهدی ،کدیور ،پروین.(( نقش  خوشبینیتحصیلی،هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش آموزان))،پژوهش نامه روانشناسی مثبت،سال اول،شماره سوم ،پیاپی(3).
7.عباسیان،حسین،حیدرزاده،سارا.(1393).((تبیین نقش خوشبینی تحصیلی  وساختار توانمندساز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان))،پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی ،فصلنامه سال اول ،شماره 2.
8.عیسی زادگان ،علی،حسنی ،محمد،احمدیان ،لیلا. (1388).((دانشجویانومعنای تحصیل))، راهبرد فرهنگ ،شماره هفتم .
9.عیسی زادگان ،علی ،میکائیلی منیع،فرزانه ،مروئی میلان،فیروز.(1393). ((رابطه بین امید،خوشبینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان))،مجله روانشناسی مدرسه ،دوره 3،شماره2/152-137.
10.فیاض،ایراندخت،کیانی،ژاله.(1387).((بررسی آسیب شناسانه باورهای غیر منطقی دانشجویان))،فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ ،سالاول ،شماره چهارم ،ص117-99.
11.مرادی،کیوان،واعظی ،مظفرالدین،فرزانه ،محمدمیرزاییمحمد.(1393).((رابطه خوشبینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین  دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6و9شهر تهران))،فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی ،سال دوم شماره پنجم.