اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ،ایران

3 دانشکده روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی، دانشجویان رشته غلوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون –پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پیوسته دوره  کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش‌دبستانی-دبستانی پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان ورودی سال 1395بود. 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل )  با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس تک عاملی و چند متغیری (مانکوا) و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه کنترل بین میانگین عملکرد تحصیلی دوره پیگیری با پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  به عبارت دیگر گذشت زمان باعث کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به زمان پیش‌آزمون و پس‌آزمون شده است                                                                               

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of evaluate the effect of teaching the Jig-Saw technique on improving academic performance among enterning students university stuyding Educational sciences at Farhangian University in Sistan and Baluchestan Province in 1395 .

نویسندگان [English]

  • hamid reza abbasi 1
  • vali Mehdinezad 2
  • Mahmoud Shiraz 3
1 Department of Educational Psychology, Zahedan Unit, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Faculty of Psychology , Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effectiveness of cooperative Teaching-learning method Jig-Saw on academic performance of students of educational sciences in Shahid Motahari pardis at Farhangian University in Sistan and Baluchestan Province in 1395. A quasi-experimental research was a pretest-posttest and follow-up study with control group. The statistical population consisted of all undergraduate students in the field of educational science of the pre-school-elementary school of shahid Motahari Pardis at Farhangian university of Sistan and Balouchestan province in the year 1395.60 subjects(30 experimental group and 30 control group) were selected using purposeful sampling. For data analysis, one-factor and multi-variable covariance analysis (MANCOVA) and repeated measures variance (ANOVA) analysis were used. The results showed that there is a significant difference in the control group between the mean of academic performance of the follow-up period with pre-test and post-test.In other words,the passage of time has reduced the academic performance of students over the pre-test and post-test time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jigsaw Technique"
  • Educational performance test"
  • Students
1-اکبری، امین(1397)به مقایسه روش تدریس نوین با روش تدریس سنتی و تاثیر آن بر یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان قشم در سال تحصیلی 95-1394. تحقیقات جدید در علوم انسانی،شماره41.   
2-ایوبی، حسن. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی، یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی.پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.     
3-بدری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود؛ مقدم، محمد(1389). تأثیر بازاندیشی درعمل بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکزتربیت معلم تبریز، مطالعات تربیتی وروان شناسی،11(1)،210-189. 
4 -بدری گرگری، رحیم؛ رضایی، اکبروجدی گرگری، جواد(1390). مقایسه روش تدریس مبتنی برروش مشارکتی وروش سنتی دریادگیری درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان پسر.فصلنامه علوم تربیتی،4(16)،120-107.  
5-بهرنگی،محمدر ضا،آقایاری،طیبه(1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی دانش آموزان پایه پنجم، فصلنامه نوآوری آموزشی،17(3).            6-بهرنگی، محمدرضا(1394). بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساووروش تدریس یادگیری درحد تسلط برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ناحیه2 شهربندرعباس دردرس علوم.پایان­نامه کارشناسی ارشد.
 7-پارسا، محمد، (1385)، روانشناسی تربیتی. تهران : انتشارات سخن. 
8-پاکدل، طیف.(1382). مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال وسنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش فریدن در سال تحصیلی82-81،پایان­نامه کارشناسی ارشد.
 9-پاکیزه ، علی ( 1379 ). بررسی و تاثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی. 
10-خالق­خواه، علی؛ رضایی شریف، عی؛ زاهد بابلان، عادل و هاشمی، سیده زهرا(1394). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﻧﻮع ﺟﯿﮓ ﺳﺎو ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ.مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 7(2)، 182- 152.             11-درتاج، فریبرز. (1383). بررسی تأثیر شبه‌سازی ذهنی فرایندی و برایندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی. پایان‌نامه دکترا چاپ نشده، تهران: دانشگاه علّامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
12-سپهریان ، آذر(1396). تاثیر یادگیری مشارکتی جیگ ساو بر نیازهای روانشناختی دانشجویان فصلنامه آموزش و یادگیری های مجازی، 14(13)، 21- 30.  
13-سیف،علی‌اکبر.(1395). اندازه‌گیری،سنجشو ارزشیابی آموزشی. ویراست6،تهران: نشردوران.
14-شجاعی سردشت ، م ( 1392 ). تاثیر یادگیری آموزش جیگ ساو دانشجویان سال اول در پیشرفت تحصیلی ریاضی در شهر بندرعباس. دانشگاه هرمزگان. 
15-طالبی، مهدی. (1383). مقایسه تاثیر روش یادگیری مشارکتی و سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس ریاضی دانشآموزان سال دوم راهنمایی مدارس ارومیه در سال تحصیلی 83-84. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.     
16-عبیری، مرجان؛ صادقی، عباس؛ خسروی، مهناز و افقی، نادر (1393). مقایسه تاثیر روش همیاری مشارکتی، اکتشافی، سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11(15).
17-عظیمی، محمد؛ کیانی، قربان؛ ادیب، یوسف و پیری، موسی(1395). تاثیر اجرای شیوه­های مختلف یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی عمومی‌دانش­آموزان. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 2 (22)، 109- 99.    
18-کارجوراوری، مینا. (1387). تاثیر برنامه درسی مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش­آموزان دختر سال سوم دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز.             
19-کرامتی ، محمدرضا (1388). مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بررشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 82-81 رساله دکتری . دانشگاه تربیت معلم.  
20-کرمی، مرتضی؛ صمدزاده، عظیم و افشاری، معصومه(1391). تاثیر روش مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهر مقدس مشهد. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9(2) شماره 65
21-کیوانفر،محمدرضا(1382).بررسی میزان تاثیرروش های فعال تدریس درموفقیت تحصیلی دانش-آموزان پایه چهارم ابتدایی دردرس علوم تجربی،شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.   
 22-مرتضی قاسمی،معصومه(1384)، تفکر انتقادی راهی برای درست اندیشیدن وصحیح عمل کردن، زنجان، خلاصه مقالات همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی.    
 23-معتمدی ، عبدالله و مفاخر، عبدالله ( 1390 ). بررسی میزان یادگیری خود تنظیمی‌در بین حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن. روان شناسی دین ، 4(2) -112 99. 
24-منگلی، عاطفه(1394). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد انار.                                                                          25-مومنی مهموئی، حسین؛ پاکدامن، مجید؛ فاضلی، مینا و غلامی‌نوقاب، محمدحسین(1394). تأثیر روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.       
26-میرفی ، نیلوفر (1374 ). تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.