بررسی مقایسه‌ای احساس شادکامی دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای احساس شادکامی براساس جنسیت و پایۀ تحصیلی در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان زاهدان بود. نمونۀ مورد بررسی عبارت بود از 400 نفر (189 نفر پسر و 211 نفر دختر) از دانش‌آموزان که به روش نمونه‌‌گیری چندمرحله‌‌ای طبقه‌‌ای تصادفی انتخاب شدند. طرح پژوهش، توصیفی و از مقیاس چند‌‌بُعدی رضایتمندی از زندگی دانش‌‌آموزان (MSLSS)به‌منظور اندازه‌گیری احساس شادکامی استفاده شد. در کنار برخی از شاخص‌‌های توصیفی، برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش از آزمون‌های t نمونه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. در کنار توصیف احساس شادکامی دانش‌آموزان به تفکیک جنسیت و پایۀ تحصیلی، یافته‌‌ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین شادکامی و ابعاد رضایتمندی از خانواده، دوستان و محیط زندگی بین گروه دختران و پسران وجود دارد. همچنین یافته‌‌های به‌‌دست‌آمده از تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین چهار پایۀ تحصیلی، ازنظر متغیّر شادکامی و ابعاد رضایتمندی از مدرسه، محیط زندگی و خود، تفاوت معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative survey of the happiness between boys and girls high-school students in Zahedan city

نویسندگان [English]

  • zeynab kiani 1
  • mehrdad mazaheri 2
چکیده [English]

َAbstract
The main aim of the present study was to comparative survey of happiness among high school students of Zahedan. The main aim of the present study was to comparative survey of happiness among high school students of Zahedan.The statistical sample includes 400 (189 males and 211 females) high school students who were selected using a random multiple stage sampling method. A descriptive design has been used for current research and the multidimensional students life satisfaction scale (MSLSS) has been used to measure participants happiness. Some descriptive statistics as well as independent sample t-test, ANOVA, and Tukey test were run to test the research hypothesis. Our Results indicated that a significant difference in mean scores of happiness between boys and girls. Moreover, a statistically significant was shown among different grades on happiness and some different life satisfaction aspects.

1.اکبرزاده، حسین؛ حقیقی، فریبا. (1386). مدیریت شادی در مدرسه. انتشارات مرسل.
2.اصغری نژاد، مهناز؛ دانش، عصمت. (1384). رابطۀ سبک‌های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسائل زناشویی در دانشجویان دانشگاه. مجلۀ تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 4، ‌شمارۀ 14،‌ 9069.
3.بخشی، باب‌الله؛ رمضان‌زاده، ثریا. (1393). نگرش مذهبی و رابطۀ آن با شادکامی در نوجوانان دبیرستانی. مجلۀ مشاور مدرسه، دورۀ نهم، شمارۀ 4، 22-7.
4.جعفری، سید ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا؛ لیاقتدار، جواد. (1381). شادمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. مجلۀ طب و تغذیه، شمارۀ 54، 23-15.
5.جو‌‌کار، بهرام؛ رحیمی، مهدی. (1386). تأثیر الگو‌‌های ارتباطی خانواده‌‌ها بر شادی گروهی از دانش‌‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 13، شمارۀ 4، 384-376.
6.خلیل حسن‌زاده، سیما. (1389). رابطۀ شادی و سازگاری عاطفی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر کرج، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
7.دانش، عصمت. (1389). مقایسۀ سطح شادکامی و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر و پسر متأهل و مجرد دانشگاه، فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی، سال 4، شمارۀ 4، 71-56.
8.صیامیان، حسن؛ نعیمی، ام‌البنین؛ شهرابی، افسانه؛ حسن‌زاده، رمضان؛ اباذری، محمدرضا؛ خادملو، محمد؛ جوادیان کوتنایی، مریم. (1390). بررسی وضعیت شادکامی
و ارتباط با برخی متغیّرهای جمعیت‌شناختی در دانشجویان پیراپزشکی، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورۀ 21، شمارۀ 86، 166-159.
9.صیفوری، ویدا؛ فلاحتی، علی. (1390). بررسی و اهمیت شادی از دیدگاه قرآن، روایات و تعالیم دینی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی 15 (2)، 110-84.
10.عابدی، فرشته؛ سرخی، زهرا. (1387). رابطۀ بین هوش معنوی و صفات شخصیت در افراد 50- 19 شهر ساری. پایان‌نامۀ کارشناسی دانشگاه پیام نور بهشهر.
11.عسگری، پرویز؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمدمهدی؛ عنایتی، میر صلاح‌الدین؛ حیدرئی، علیرضا. (1386). رابطۀ بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز. دانش و پژوهش در روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان (اصفهان) شمارۀ 33، 116-95.
12.علوی، سیدمحمدرضا؛ رنجبر شورآبادی، زهرا. (1389). تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانۀ مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیۀ 2 شهر کرمان. دو فصلنامۀ علمی- تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 4، شمارۀ 7، 89-52.
13.علی‌‌پور، احمد؛ نوربالا، احمد؛ اژه‌‌ای، جواد؛ مطیعیان، حسین. (1387). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن. مجلۀ شادکامی و عملکرد، شمارۀ 15، سال 2، 144131.
14.فلاحی، اکبر. (1390). اثربخشی آموزش شادمانی فوردایس بر میزان شادمانی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان متوسطۀ شاهد و ایثارگر، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده روان‌‌شناسی و علوم‌‌تربیتی.
15.کریمی، عبدالعظیم. (1381). تربیت طربناک. تهران: مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت.
16.کشاورز، امیر؛ مولوی، حسین؛ یارمحمدیان، احمد. (1387). رابطۀ بین جزمیت- انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با شادکامی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی،‌ دورۀ 12، ‌شمارۀ 1، 19-4.
17.مسعود‌‌زاده، عباس؛ خلیلیان، علیرضا؛ اشرفی، مهسا؛ کیمیا‌‌بیگی، کامران. (1383). بررسی وضعیت سلامت‌‌روانی دانش‌‌آموزان دبیرستان‌‌های شهر ساری 1382-1381. مجلۀ علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال 14، شمارۀ 45، 82-74.
18.نشاط دوست، عید طاهر؛ کلانتری، مهرداد؛ مهرابی، حسینعلی؛ پالاهنگ، حسن؛ نوری،‌ نرگس‌السادات؛ سلطانی، ایرج. (1388). تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه. فصلنامۀ جامعه‌شناسی کاربردی، سال 20، شمارۀ 1، 118-105.