بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1  استادیار گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 مربی گروه پرستاری،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتداییشهر زاهدان در سال تحصیلی 1396-1395 انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ دانش‌‌آموزان بیش‌‌فعال پسر مقطع ابتدایی شهر زاهدان بود که از بین آنان 30 دانش‌‌آموز که دچار اختلال دیکته‌‌نویسی بودند به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌‌منظور جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامۀ بیش‌‌فعالی کانرز و همکاران (1999)، مقیاس هوش وکسلر (1939) و آزمون دیکته‌‌نویسی جباری (1395)استفاده شد. برای تجزیه‌‌وتحلیل داده‌‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین بیش‌‌فعالی با میزان حافظه رابطۀ معکوس و معنادار و بین بیش‌‌فعالی با اختلال دیکته‌‌نویسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین افزایش بیش‌‌فعالی می‌‌تواند سبب کاهش میزان حافظه و افزایش اختلال در دیکته‌‌ نویسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between hyperactivity with memory rate and dictation disorder of boy' students in elementary school, Zahedan

نویسندگان [English]

  • mehdi zirak 1
  • gholamreza sanagoo moharar 2
  • aliakbar ajam 3
  • malihe gharibi 4
چکیده [English]

ABSTRACT
The main aim of this study was to investigate the relationship between hyperactivity with memory rate and dictation disorder of elementary boys students in Zahedan in the academic year of 2011-2012. A descriptive - correlational method was used. The statistical population included all elementary school students, of which 30 boys with dictation disorder were selected by simple random sampling .In collecting data, hyperactivity questionnaire of Karners et al. (1999), Wechsler Intelligence Scale (1939), and Jabari Dictation Test (1395) was used. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Results indicated that there is a significant and inverse relationship between hyperactivity and memory rate and there is a significant positive relationship between hyperactivity and dictation disorder. Discussion: therefore, Increasing in hyperactivity can reduce memory rate and increase dictation disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recomended a variety of psychology in order to increase the amount of focus and strengthen the memory on these students to be run
1.آقابابایی، سارا؛ ملک‌‌پور، مختار؛ عابدی، احمد. (1390). مقایسۀ کنش‌‌های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املاء: عملکرد در آزمون عصب-روان‌‌شناختی نسپی. مجلۀ روان‌‌شناسی بالینی، سال سوم، شمارۀ 4،
2.باغداساریانس، آنیتا. (1390). مقایسۀ حافظۀ فعال و پایداری هیجانی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌‌فعالی، اوتیسم و عادی. پایان‌‌نامه، دانشگاه آزاد، واحد تهران.
3.بیان‌‌فر، فاطمه؛ علی، مصطفایی. (۱۳۹۵). مقایسۀ نیم‌‌رخ حافظه و توجه در دانش‌‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌‌فعالی- کاستی توجه، اختلال نافرمانی- مقابله‌‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی با دانش‌‌آموزان عادی. نخستین همایش جامع بین‌‌المللی روان‌‌شناسی‌‌، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، تهران، مرکز همایش‌‌های کوشا‌‌گستر با همکاری دانشگاه‌‌های کشور .https://www.civilica.com/Paper-PSYCHI01-PSYCHI01_093.html
4.پوردهقان شهرستانی، مرجان؛ صباغ پورسبزه میدان، هدیه؛ اکبری ابتکار، مژگان. (۱۳۹۶). اثربخشی درمان‌‌شناختی- رفتاری بر بهبود نگهداری توجه و حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌‌فعالی، چهارمین کنفرانس بین‌‌المللی نوآوری‌‌های اخیر در روان‌‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_162.html
5.حیدری صوفیانی، زهرا؛ قلی‌‌زاده، منیژه؛ حق‌‌بین لشت‌‌نشایی، ثریا. (۱۳۹۵). عملکرد کارکردهای اجرایی و حافظۀ فعال در کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌‌فعالی در موفقیت تحصیلی، کنفرانس ملی دانش و فناوری روان‌‌شناسی، علوم تربیتی و جامع روان‌‌شناسی ایران، تهران، مؤسسۀ برگزارکنندۀ همایش‌‌های توسعه‌‌محور دانش و فناوری
6.حسین‌‌زاده، فاطمه. (1389). مقایسۀ ضریب هوشی، حافظۀ بینایی کودکان بیش‌‌فعال کم‌‌توجه و سلامت روانی خواهر و برادر کودکان بیش‌‌فعال کم‌‌توجه با کودکان سالم، پایان‌‌نامه، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، کارشناسی ارشد.
7.راغبند، جواد. (1380). ارتباط اختلال بیش‌‌فعالی همراه با نقص توجه با اختلال یادگیری در پسران 12-7 سال، مجلۀ اصول بهداشت روانی، شمارۀ 2 و 3، 27-24.
8.رحیمی، حمیدرضا؛ اعرابی، مرضیه؛ خدادادی، اسماء؛ سلیمانی‌‌زاده، مجید. (۱۳۹۳). بررسی میزان شیوع اختلال نقص توجه در دانش‌‌آموزان مبتلا به اختلال املاء مقطع دبستان، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه‌‌سازان مبتکر جوان، https://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0909.html.
9.صمیمی، ز؛ حسنی، ج؛ کرد تمینی، م؛ افزون، ج. (1394). اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. فصل‌‌نامۀ سلامت روانی کودک، 2 (3)، 37-21.
10.طاهری، ز. (1393). نقش واسطه‌‌ای حافظۀ کاری در رابطۀ اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌‌شناسی، دانشکدۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند.
11.عبدی، اکبر؛ کرمی، مهری؛ حاتمی، جواد. (1391). اثربخشی تقویت حافظۀ دیداری به طریق بازی‌‌درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش‌‌آموزان دارای اختلال نوشتن، پژوهش در علوم توان‌‌بخشی، سال 8، شمارۀ 4.
12.علیشاهی، محمدجواد؛ ده‌‌بزرگی، غلامرضا؛ دهقان، بهرام. (1382). میزانشیوعاختلالکمبودتوجهوبیش‌‌فعالیدرکودکاندبستانیشیراز. مجلۀ طبیب شرق، سال 5، شمارۀ 1، 67-61.
13.کریمی،یوسف. (1389). اختلال‌‌هاییادگیری. تهران :انتشاراتساوالان.
14.مفتوحی، مهدی. (۱۳۹۶). نقش اختلال کم‌‌توجهی- بیش‌‌فعالی در یادگیری، همایش ملی علوم انسانی، تهران: شرکت توسعه دانش فرزانگان، https://www.civilica.com/Paper-NHSC01-NHSC01_034.html
15.نیکومحمدی، نجمه؛ علیزاده، حمید؛ کریمی، بهروز؛ حکیمی‌‌راد، الهام؛ امین‌‌آبادی، زهرا. (1394). اثربخشی برنامۀ ترکیبی آموزش مستقیم و آگاهی واج‌‌شناسی بر کاهش غلط‌‌های املایی در دانش‌‌آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری املا، فصل‌‌نامۀ پژوهش‌‌های نوین روان‌‌شناختی، سال 10، شمارۀ 39.
16.نظربلند، ن؛ آزادفلاح، پ؛ فتحی، ع؛ عشایری، ح؛ خدادادی، م. (1391). رابطۀ رگۀ شخصیتی اضطراب با عملکرد مؤثر و کفایت پردازش حافظۀ کاری. مجلۀ روان‌‌شناسی،61 (1)، 69-51.