طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه هرمزگان، بندرعباس (نویسنده مسئول)

3  دانشیار گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و بررسی ویژگی‌هایروان‌سنجیپرسشنامه کاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی بود. این پژوهش از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) است که با استفاده از روش تحلیل عاملی انجام شده است.جامعۀپژوهش شامل کلیۀمعلمان دورۀ ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 33000 نفر بود. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 295 نفر تعیین شد.ابتدا پرسشنامۀ اولیه با مطالعۀ پیشینۀپژوهش و مصاحبه از متخصصان و الهام از ابزارهای مشابه و با 75 سؤال تهیه و در میاننمونۀ 295 نفری پژوهش اجرا شد. سپس، پایایی ابزار با آزمون آلفای کرونباخ و همبستگی سؤال با کل آزمون اصلاح و تأیید شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل شاملِ عوامل سازمانی، سواد اطلاعاتی و فناوری، طراحی آموزشی، منابع آموزشی، عوامل محیطی وعوامل انگیزشی،به‌عنوان عوامل زیربنایی و تشکیل‌دهنده تعیین شدند.درنهایت عوامل یادشده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نیز بررسی و تأیید شده و 45 سؤال از مجموع 75 سؤال موجود در ابزار اولیه به این شش عامل مربوط شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Examining the Psychometric Properties OF Effective Factors of Using E-learning Questionnaire in the Elementary Level of Karaj City

نویسندگان [English]

  • mohamad javaheri daneshmand 1
  • eghbal zarei 2
  • aliakbar sheykhi fini 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and determine the psychometric characteristics which conducted from the utilization of electronic learning (e-learning) at the elementary level. This research is "quantitative" in terms of nature, is non-experimental type in terms of controlling the variables and in terms of purpose is “applied" one. The research population included all the elementary school teachers in the Karaj city in the 1394-1395 school year with 33000 participants. The sampling method was simple random sampling and the sizes of this sample were restricted by using 295 Cochran sampling formula. First, the original questionnaire was prepared by studying the background research and interviewing specialists and inspiration from similar tools and with 75 questions. A sample of 295 subjects was conducted. Then, the validity of the instrument was corrected by Cronbach's alpha and correlation and cohesion of the questionnaire corrected and edited with the whole test. By using factor analysis, six factors which include organizational factors, information literacy, and technology, educational design, educational resources, environmental factors, motivational factors were determined as the underlying and constituent factors. The specified elements were verified by confirmatory factor analysis. The 45 questions from the total of 75 questions in the primary tool were related to these six factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designing
  • psychometrics characters
  • e-learning applying questionnaire
  • elementary schools of Karaj
1- ابراهیمی کوشک،مهدی؛ اسدی، سمیه؛قدوسی، رضا؛ مقدم، سارا؛ دلدار، کلثوم؛ موحد، مهری. (1390).بررسی نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهددرخصوص ارائۀ برنامه‌های آموزش ضمن‌خدمت به‌صورت آنلاین.مجلۀ یادگیری الکترونیکی مدیا،2، 11-16.
2-احدیان، محمد. (1377). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران انتشارات بشری.
3- حسینی، خداداد؛نوری،سیدحمید؛ذبیحی،علی. (1395). پذیرش آموزش الکترونیکی درآموزش عالی: کاربرد نظریه جریان،مدل پذیرش فناوری وکیفیت خدمات الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،19(1)،111- 136.
4-صنایعی،علی؛سلمانیان،حمید. (1392). تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی با تأکید بر عوامل درونی. فناوری آموزشی،2(4)، 261- 270.
5- فهامی، ریحانه؛ زارع،حسین. (1392). عواملمؤثر بر پذیرش فناوری‌های جدید درآموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری، مطالعه موردی دانشگاه پیام نوراصفهان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،4(1)، 80-67.
6- قربانی‌زاده،وجه الله؛ نانگیر، سیدطه حسن؛ رودساز، حبیب. (1391). فراتحلیل عوامل مؤثربرپذیرش فناوری اطلاعات درایران. پژوهش‌ها ی مدیریت درایران، 17(2)، 35-16
7-محبی اسفلی، رضا؛معصومه،زمانی. (1392). بررسی عوامل مؤثر در به‌کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس.پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 6(2)،21-15.
8-منصورزاده، محمد؛ محمودی، فیروز؛ حبیبی، حمدا... (1396). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 9(5)، 61-50.
9-نظری،محسن؛ حاجی حیدری،نسترن؛ نصری،مصطفی. (1391).بررسی تأثیرویژگی‌های فروشگاه اینترنتی در قصد خرید اینترنتی مشتریان.مدیریت بازرگانی،4(14)، 127-146.