پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد مشاورۀ توابخشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانش‌‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر ثلاث باباجانی (کرمانشاه) در سال ‏تحصیلی 1395-1394 تشکیل می‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌‌ای، تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که در‌نهایت 130 پرسشنامۀ سالم وارد تحلیل شد. از پرسشنامۀ پیوند با مدرسۀ رضایی‌‌شریف و همکاران (1390)، پرسشنامۀ حمایت تحصیلی ساندز و پلاکت (2005) و پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی یسن‌‌چن (2004) برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین حمایت تحصیلی (و مؤلفه‌‌های آن) و خودپندارۀ تحصیلی (و مؤلفه‏های آن) با پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 46 درصد از کل واریانس پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی قابل پیش‏بینی است؛ بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی از متغیّرهای مهم و مرتبط با پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • ali sheikholeslami 1
  • Ghafar karimianpour 2
  • Yosra Mohammadi 3
چکیده [English]

aa

 

 

منابع

1.بیابانگرد، اسماعیل. (1393). روان‌شناسی تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

2.تمنایی‌فر، محمدرضا؛ لیث، حکیمه. (1394). رابطۀ هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش‏آموزان دبیرستان. فصلنامۀ پژوهش‏ها‏ی نوین روان‌شناختی، 10(39)، 28-1.

3.خجسته‏مهر، رضا؛ عباسپور، ذبیح‏اله؛ کرایی، امین؛ کوچکی، رحیم. (1391). تأثیر برنامۀ موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپندارۀ تحصیلی، نگرش نسبت‌به مدرسه، یادگیری شیوۀ موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‏آموز‏ان. مجلۀ روان‌شناسی مدرسه، (1)1، 45-27.

4.رضایی شریف، علی؛ حجازی، الهه؛ قاضی طباطبایی، محمود و اژه‌‌ای، جواد. (1393). ساخت‌ و آماده‌‌‌‌سازی پرسشنامۀ پیوند با مدرسه (SBQ) در دانش‌‌آموزان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 3(1)، 67-55.

5.زاهد بابلان، عادل؛ رضایی‌شریف، علی؛ مرادی، مسعود و قربان نژاد، رقیه. (1393). مقایسه پیوند با مدرسه دانش‌‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.

6.زراعت زهرا؛ غفوریان، علیرضا. (1388). اثربخشی آموزش حل مسئله بر خودپندارۀ تحصیلی دانشجویان. مجلۀ راهبردهای آموزشی، 2(1)، 26-23.

7.سامانی، سیامک؛ جعفری، محمدعلی. (1390). بررسی کفایت شاخص‌‌های روان‌سنجی مقیاس حمایت تحصیلی (نسخۀ فارسی). مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری، 3(1)، صص60-47.

8.سپهریان آذر، فیروزه؛ سعادتمند، سعید. (1394). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی و مشاورۀ گروهی با روش عاطفی رفتاری-عقلانی بر خودپندارۀ تحصیلی، انگیزش پیشرفت و

 

 

 

 

سلامت روان دانش‌‌‌‌آموزان ناموفق. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 16(1)، 55-43.

9.شفیع نادری، محمد؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا؛ عربزاده، مهدی؛ مرادپور، زهرا. (1391). بررسی نقش واسطه‏ای رویکردها و راهبردهای یادگیری عمیق در ارتباط میان خودپندارۀ تحصیلی، انتطارات پیامد با پیشرفت تحصیلی. اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تهران. دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی تهران.

10.مرادی، مسعود؛ رضایی‌شریف؛ علی، قلی‌زاده، داوود. (1394). بررسی رابطۀ بین خودکارآمدی عمومی با پیوند با مدرسه. دومین کنفرانس ملی توسعۀ پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعۀ پایدار و مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مؤسسۀ آموزش عالی مهر اروند.

11.هاشمی، تورج؛ واحدی، شهرام؛ محبّی، مینا. (1394). رابطۀ ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی. دو فصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 3(5). 1-20.

12.یارمحمدی واصل، مسیب؛ قنادی، فاطمه و مقامی، حمید. (1391). ‏بررسی رابطۀ خودپندارۀ تحصیلی با عملکرد ریاضی در دورۀ راهنمایی. مجلۀ پژوهش در نظام‏ها‏ی آموزشی، 1(1). 64-37.

13.Arslan, S. Çardak, M. & Uysal, R. (2013). Student Academic Support as Predictor of Academic Locus of Control in Turkish University Students. Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 2460–2469.

 14.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

15.Bandura, A. (1997); Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

16.Barrera, M. R (2006). Factors that influence school bonding. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education, university of Texas.

17.Battistich, V;Schaps, E. & Wilson, N. (2004). Effects of an elementary school intervention on students’ “connectedness” to

 

 

school and social adjustment during middle school. Journal of Primary Prevention, 24, 243-262.

18.Brian M; Galla, J; Wood, E; Kim H; Angela W. Chiu, A. & Langer. D. (2014). A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and acadeic self-efficacy on academic performance. Journal of School Psychology, 25(3), 295-30

19.Bryan, J; Moore-Thomas, C; Gaenzle, S; Kim, J; Lin, C.H. & Na, G. (2012). The Effects of School Bonding on High School Seniors’ Academic Achievement, 90(2), 467–480

 20.Butler-Barnes, S.T;Estrada-Martinez, L;Colin, R.J. &Jones, B.D. (2015). School and peer influences on the academic outcomes of African American adolescents. Journal of Adolescence, 44(4), 168–181.

21.Catalano, R. & Hawkins, D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories Cambridge, UK: Cambridge University Press. PP149-197.

22.Collie, R. J; Martin, A. J; Malmberg, L-E; Hall, J. & Ginns, P. (2015); Academic buoyancy, student's achievement, and the linking role of control: A cross-lagged analysis of high school students. British Journal of Educational Psychology, 85(1): 113-130.

23.Cuseo;J. (2002). Academic-support strategies for promoting student retention & achievement during the first-year of college & beyond.

24.Dana, P; Paula S. & Nurius. (2014). The role of positive academic self-concept in promoting school success. Children and Youth Services Review, 43, 145-152

25.Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student– teacher relationships on children's social and cognitive development, Educational Psychologist, 38 (4), PP 207–234.

26.Eith, C.A. (2005). Delinquency, Schools, and the Social Bond. New York: LFB Scholarly Publishing LLC

27.Ford, M. E. (1992). Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs. Newbury Park, CA: Sage.

 

 

 

28.Gunuc & Kuzu, A. (2015). Confirmation of Campus-Class-Technology Model in student engagement: A path analysis. Computers in Human Behavior, 48, 114-125

29.Hamre, B.K & Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eight grades. Child Development, 72, PP 625-638.

30.Hirao, K. (2011); Validation of a new conceptual model of school connectedness. The doctoral dissertation of social work, University of Connecticut.

 31.Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press

32.Huang, Ch. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. Journal of School Psychology, 49(5), 505-528

33.Jenkins, P. (1997). School delinquency and the school social bond. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34: 337-67.

34.Kia-Keating, M. & Ellis, B. H. (2007); Belonging and connection to school in resettlement: Young refugees, school belonging, and psychosocial adjustment. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12(1): 29-43.

35.Maddox, s. J. (2005). assessment of school bonding in elementary school students. Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy . university of South Carolina.

36.Marsh, H. W & martien, M. (2012).Academic self-concept.International Guide to Student Achievement, 62.

37.Marsh, H. W. & Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, self-esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 42, 542–552.

38.Martin, A.J; Marsh, H.W. (2008) Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel ‏ ‏and students. Journal of Psychoeducational Assessment, ‏26, 168–184.

 

 

 

39.Martin, A; Marianne M; Michael A; Robyn Gibson; Gregory A. D & Liem. (2015). Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia; David Sudmalis, Australia Council for the Arts, Surry Hills, New South Wales, Australia

40.Mcpartland, J.M. & Mcdill; E.L. (1977). Violence in school : perspectives, programs, and positions. Lexington, MA: Health.

41.Oelsner, J; Lippold, M.A. & Greenberg, M.T. (2010). Factors influencing the development of school bonding among middle school students. The Journal of Early Adolescence, 31(3) , 463-487.

42.Prince, D; Paula S. & Nurius. A. (2014). The role of positive academic self-concept in promoting school success. Children and Youth Services Review, 43, 145-152

43.Scherman, V. (2002). School climate instrument: A pilot study in Pretoria and Envirans. A pablished dissertation. University of Pretoria.

44.Sinclair, M.F; Christenson, S.L; Elevo, D.L; & Hurley, C.M. (1998). Dropout prevention for you with disabilities: Efficacy of a sustained school engagement procedure. Exceptional Children, 65, 7-21

45.Skinner, E; Furrer, C; Marchand, G. & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic, Journal of Educational Psychology, 100, 765-781.

46.Taylor, C. (2001) “The relationship between social and self-control: TracingHirschi’s criminological career”. Theoretical Criminology, 5, 369–388.

47.Turner, J. C; Meyer, D; Anderman, E; Midgley, C; Green. M. & Kang, Y. (2002). The classroom environment and students’ reports of avoidance strategies in mathematics: A multimethod study. Journal of Educational Psychology, 94, 88-106.

48.Wentzel, K R. (1998). Social support and adjustment in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202-209.

49.Wentzel, K.R. (2004). Understanding classroom competence: The role of socialmotivational and self-processes. In R. Kail (Ed.).

 

 

Advances in child development and behavior. New York, NY: Elsevier. 32, 213-241.

50.Wentzel, K.R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York, NY: Guilford. 279-296

51.Wentzel, K.R; Battle, A; Shannon, L; Russell, S.L. & Looney, L.B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35: 193–202.