رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده

افزایش فرسودگی در فراگیران و مشکلات تحصیلی و سلامتی مرتبط با آن، فرسودگی تحصیلی را به موضوعی درخورِ پژوهش تبدیل کرده است. در همین راستا هدف از انجام این مطالعۀ توصیفی، بررسی رابطۀ میان یادگیری خودنظم‌‌ده و فرسودگی تحصیلی بود. روش پژوهشِ مطالعۀ حاضر از نوع همبستگی است و نمونۀ تحقیق 290 نفر از دانشجویان دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر را شامل می‌‌شود که با روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای انتخاب شدند. داده‌‌ها با پرسش‌‌نامه‌‌های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی‌‌گروت (1990) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (2007) جمع‌‌آوری و با روش‌‌های آماری همبستگی ساده و رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شد. نتایج مطالعه، توانایی خودکارآمدی در پیش‌‌بینی مؤلفه‌‌های بی‌‌علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی به‌گونه‌‌ای منفی، توانایی عناصر ارزش‌‌گذاریدرونی و خودتنظیمی در پیش‌‌بینی هر سه مؤلفۀ فرسودگی تحصیلی به‌گونه‌‌ای منفی و توانایی اضطراب امتحان در پیش‌‌بینی مؤلفه‌‌های خستگی تحصیلی و بی‌‌علاقگی تحصیلی به‌گونه‌‌ای مثبت را نشان داد. این نتایج آموزش مهارت‌‌های خودنظم‌‌دهی را برای جلوگیری از رشد فرسودگی در دانشجویان پیشنهاد می‌‌‌‌‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aaa

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gorgi 1
  • Sina Shafiee Sorak 2
منابع
1.آقازاده، سید ابراهیم.، رضایی، اکبر.، و محمدزاده، علی. (1388). رابطۀ باورهای معرفت‌‌شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی. تازه‌‌های علوم شناختی، 11، 63-74.
2.البرزی، شهلا.، و سیف، دیبا. (1381). بررسی رابطۀ باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19، 73-82.
3.امینی، زرار محمد. (1387). رابطۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌‌آموزان. اندیشه‌‌های نوین تربیتی، 4، 123-136.
4.حسین چاری، مسعود.، و دهقانی، یوسف. (1387). پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام‌‌های آموزشی، 2، 63-73.
5.رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا؛ شوفلی، ویلمار بی. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مزلاچ در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 1، 21-38.
6.سیف، دیبا.، و لطیفیان، مرتضی. (1387). بررسی رابطۀ باورهای انگیزشی و راهبردهای خودنظم‌‌ده دانشجویان در درس ریاضی. مجلۀ روانشناسی، 8، 404-420.
7.عابدینی، یاسمین.، باقریان، رضا.، و کدخدایی، محبوبه‌‌السادات. (1389). بررسی رابطۀ باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی-فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل‌‌های رقیب. تازه‌‌های علوم شناختی، 12، 34-48.
8.کجباف، محمد باقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی تهرانی، علیرضا. (1382). رابطۀ باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان دبیرستانی. تازه‌‌های علوم شناختی، 5، 27-33.
9.نعامی، عبدالزهرا. (1388). رابطۀ بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روانشناختی، 5، 117-134.
10.هرمزی، محمود. (1387). نقش پیش‌‌دانسته‌‌ها و ویژگی‌‌های فردی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. فصل‌‌نامۀ روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 1-27.
11.Bask, M., & Salmela-Aro, K., (2013). Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout. European Journal of Psychology of Education, 28, 511-528.
12.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
13.Butler, D. L., & Winne, P.H. (1995). Feedback and Self-Regulated Learning: A Theoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.
14.Bresó, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. (2007). In search of the ‘‘third dimension’’ of burnout: Efficacy or inefficacy? Applied Psychology: An International Review, 56, 460–478.
15.Chambers, E. (1992). Workload and the quality of student learning. Studies in Higher Education, 17, 141–153.
16.Chang, E., Eddins-Folensbee, F., & Coverdale, J. (2012). Survey of the prevalence of burnout, stress, depression, and the use of supports by medical students at one school (Review). Academic Psychiatry, 36, 177-182.
17.Chang, Y. (2012). The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of emotion-focused coping. Personality and Individual Differences, 53, 635-639.
18.Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499-512.
19.Fives, H., Hamman, D., & Olivarez, A. (2007). Does burnout begin with student-teaching? Analyzing efficacy, burnout, and support during the student-teaching semester. Teaching and Teacher Education, 23, 916-934.
20.Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159–165.
21.Frydenberg, E., & Lewis, R. (2004). Adolescents least able to cope: How do they respond to their stresses? British Journal of Guidance & Counselling, 32, 25−37.
22.Greene, B. A., DeBacker, T. K., Ravindran, B., & Krow, A. J. (1999). Goals, values, and beliefs as predictors of achievement and effort in high school mathematics classes. Sex Roles, 40, 421−458.
23.Kramarski, B., & Gutman, M. (2006). How can self-regulated learning be supported in mathematical e-learning environments? Journal of Computer Assisted Learning, 22, 24-33.
24.Kramarski, B., & Mizrachi, N. (2006). Online discussion and self-regulated learning: effects of instructional methods on mathematical literacy. Journal of Educational Research, 99, 218-230.
25.Kramarski, B., & Zoltan, S. (2008). Using errors as springboards for enhancing mathematical reasoning with three metacognitive approaches. Journal of Educational Research, 102, 137-151.
26.Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and psychological measurement, 30, 607-610.
27.Leiter, M. P., & Maslach, C. (1988). The impact of interpersonal environment on burnout and organization commitment. Journal of Organizational Behavior, 9, 297–308.
28.Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99–113.
29.Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397−422.
30.Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychological Bulletin, 132, 327−353.
31.Niemiec, R. P., Sikorski, C., & Walberg, H. J. (1996). Learner-Control Effects: A Review of Reviews and a Meta-Analysis, Journal of Educational Computing Research, 15, 157-174.
32.Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544-555.
33.Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing student motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16, 385−407.
34.Pintrich, P. R. (1995). Understanding self-regulated learning. In P. R. Pintrich (Ed.), Understanding self-regulated learning (pp. 3−12). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
35.Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33−40.
36.Puustinen, M., & Pulkkinen, L. (2001). Models of self-regulated learning: A review. Scandinavian Journal of Educational Research, 45, 269−286.
37.Rudman, A., Gustavsson, J.P. (2012). Burnout  during  nursing  education  predicts  lower  occupational preparedness  and  future  clinical  performance:  A  longitudinal  study. International Journal of Nursing Studies, 49, 988-1001.
38.Ruthig, J. C., Perry, R. P., Hall, N. C., & Hladkyj, S. (2004). Optimism and Attributional Retraining: Longitudinal Effects on Academic Achievement, Test Anxiety, and Voluntary Course Withdrawal in College Students. Journal of Applied Social Psychology, 34, 709−730.
39.Schaufeli, W. B., Martínez, I. M, Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker. A. B. (2002). Burnout and Engagement in University Students A Cross-National Study. Cross-Cultural Psychology, 33, 464-481.
40.Schunk, S. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40, 85−94.
41.Schunk, D. H., & Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 631–649). San Diego, CA: Academic Press.
42.Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1997). Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist, 32(4), 195−208.
43.Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulated learning. In B. Zimmerman, & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd ed). (pp. 125-151). NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
44.Shanahan, M. J. (2000). Pathways to adulthood in changing societies: variability and mechanisms in life course perspective. Annual Review of Sociology, 26, 667–692.
45.Siegrist, J., & Peter, R. (1996). Measuring effort-reward imbalance at work: guidelines. Düsseldorf: Institut für Medizinische Soziologie.
46.van den Boom, G., Paas, F., & van Merrie¨nboer, J. J. G. (2007). Effects of elicited reflections combined with tutor or peer feedback on self-regulated learning and learning outcomes. Learning and Instruction, 17, 532-548.
47.van der Veen, I., & Peetsma, T. (2009). The development in self-regulated learning behavior of first-year students in the lowest level of secondary school in the Netherlands. Learning and Individual Differences, 19, 34-46.
48.Vandevelde, S., Van Keer, H., & De Wever, B. (2011). Exploring the impact of student tutoring on at-risk fifth and sixth graders' self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 21, 419-425.
49.Vrugt, A., & Oort, F. J. (2008). Metacognition, achievement goals, study strategies, and academic achievement: Pathways to achievement. Metacognition and Learning, 30, 123−146.
50.Watson, R., Deary, I., Thompson, D., & Li, G. (2008). A study of stress and burnout in nursing students in Hong Kong: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 1534–1542.
51.Yang, H. J., & Farn, C. K. (2005). An investigation the factors affecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21, 917-932.
52.Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical–vocational colleges. International Journal of Educational Development, 24, 283-301.
53.Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43, 1529–1540.
54.Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30, 217−221.
55.Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: an