نقش باورهای وسواسی و کمال گرایی در تصویر بدنی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای وسواسی و کمال گرایی با تصویر بدنی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان شهر زاهدان  انجام شد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 147 دانش آموز  به شیوه چند مرحله ای از میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای شهر زاهدان انتخاب و با پرسشنامه های باورهای وسواسی(OBQ-44)، کمال گرایی(فراست و همکاران،1990)، و نگرانی از تصویر بدنی(BICI)، ارزیابی شدند. داده ها با استفاه از  روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  تصویر بدنی با باورهای وسواسی و همه زیر مقیاسهای آن و با کمال گرایی  و تمام زیر مقیاس های آن رابطه مثبت و معنا داری داشت. از بین متغیرهای پژوهش، احساس مسئولیت وارزیابی از خطر و تهدید توانست دوازده درصد، انتقاد والدین شانزده درصد، و نگرانی در مورد اشتباهات بیست و سه درصد، از واریانس تصویر بدنی را پیش بینی کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تصویر بدنی با  باورهای وسواسی و کمال گرایی و کلیه زیر مقیاس های آنها رابطه مثبت و معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Obsessive Beliefs and Perfectionism in Body Image among Female Third-Grade Students at High Schools in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Sanaz Saravani 1
  • Mahmood Shirazi 2
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of determining the relationship of obsessive beliefs and perfectionism with body image among third-grade high school students in Zahedan. In the current study, using a multistage sampling method, a sample of 147 students was selected among third-grade students at high schools in Zahedan and was evaluated using Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ-44), Perfectionism Scale (Frost et al., 1990), and Body Image Concern Inventory (BICI). Data were analyzed through applying a Pearson correlation coefficient and a stepwise regression analysis.
Results showed that body image was significantly and directly related to obsessive beliefs and all its subscales and perfectionism and all its subscales. Among the variables under study, a sense of responsibility and assessment of dangers and threats predicted 12%, parental criticism predicted 16%, and concern over mistakes predicted 23% of the variance in body image.The results of the present study indicated that body image was significantly and directly related to obsessive beliefs, perfectionism, and all their subscales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive Beliefs
  • Perfectionism
  • Body Image
بشرپور،سجاد.(1394).ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیرمنطقی و نگرش های جنسیتی در دانش جویان دختر. پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره1، 1-15
بهزادی،زهرا، رحمتی،صمد.(1395). مقایسه فراوانی باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با افراد سالم. فصلنامه علمی پژوهشی ِ پژوهش در سلامت روانشناختی،دروه دهم،شماره 1، 43_ 52.
بهمنی،محمدمهدی، قادری،زهرا، صالحی،مسلم.(1393). رابطه تصویر بدنی وکمالگرایی با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانی مرودشت.نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی سال 93.
پاشا، غلامرضا، خدادادی اندریه،فریده.(1387). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌‌های شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آن‌‌ها در سازمان آب و برق اهواز. فصلنامه یافته‌‌های نو در روان‌شناسی ص55-65
خانجانی، زینب، باباپور،جلیل، صبا،گزیزه.(2012).بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیر متقاضی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دوره20،شماره 2، 237-248.
رضایی،مریم، افلاک سیر،عبدالعزیز، محمدی،نوراله، یاوری،امیرحسین، غیور،محبوبه.(1394). بررسی نقش پیش بین کمالگرایی و شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی در دانشجویان دختر،مقاله پژوهشی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،دوره 14، صفحه 223-234.
زرشناس،ساره،کربلایی نوری،اشرف، حسینی،سیدعلی، رهگذر،مهدی، سیدنور،رضا، مشتاق،نهاله.(1389). تاثیر ورزش هوازی بر نگرش زنان در مورد تصویر بدنی، مجله توان بخشی. دوره یازدهم، شماره 2، 15-25
سبزواری،پروانه(1394).رابطه عملکرد خانواده و تصویر بدنی در دختران نوجوان، نقش واسطه گری کمال گرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
شجیع،رضا،کوزه چیان،هاشم،امیری،مجتبی،اقبالی،فرشته.(1390).تعیین رابطه بین کمالگرایی و اضطراب بدنی اجتماعی زنان دارای فعالیت بدنی منظم.  مجله مدیریت ورزشی، شماره 10، 85-101
شمس،گیتی، قدیری،نرگس، اسماعیلی،یعقوب، ابراهیم خانی،نرگس.(1383). اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی44. مجله تازه های علوم شناختی، سال6، شماره 1 ، 23-37
عباسپور،پرستو، فراهانی،محمدنقی، شهرآرای،مهرناز.(1385).بررسی رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس با سلامت بهزیستی در دانشجویان پزشکی دانشگاههای دولتی شهر تهران. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت،صفحه266-271
غضنفری،فیروزه، آقامحمدحسنی،پروین، صدرمحمدی،رضوان، شیخان،ریحانه.(1394). بررسی اختلال در تصویر ذهنی در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری_عملی و افراد سالم. مجله پژوهشی سلامت جامعه دوره 9،شماره 4، 49-60
فیلبندی کشکولی،علیرضا.(1391). بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با اضطراب اجتماعی و تغییرات این متغیرها در زنان شرکت کننده در برنامه های کاهش وزن. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی،رشته روانشناسی بالینی.
قنبری،مژگان، زربخش،محمدرضا.(1394). بررسی رابطه عزت نفس و کمال گرایی با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی چهره. کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه.
کاکاوند،علیرضا.(1394). اثر تعدیل کنندگی کمالگرایی بر ارتباط بین فشار فرهنگی_اجتماعی و نارضایتی از تصویر بدن. فصلنامه روان شناسی کاربردی،سال 9، شماره 1(33)، صفحه 123-139.
هوسپیان،النا، یزدخواستی،فریبا، فاطمی،فرحناز.(1394).کمالگرایی نوروتیک و اختلال بدشکلی بدن در افراد مبتلا به بیماریهای پوستی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره 13، دوره 4، 532-537
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington DC;2013.
Cassin , V, Kristin M, Stephanie E, Bramfield T, FungT. Psychometric properties of the Minnesota EatingBehavior Survey in Canadian university women.Can J Behav Sci 2007; 39(2): 151-9.
Frost RO, Marten P, Lahart C, Rosenblate R. The dimensions of perfectionism. Cogn Ther Res 1990; 14(5): 449-68.
Gamboz J., Johnson JG.(2008).Problematic eating behaviors in adolescents with low self-esteem and elevated depressive symptoms.Journal of Eat Behav. 9(408-414).
Grammas DL, Schwartz JP.Internalization of messages from society and perfectionism as predictors of male bodyimage. Body Image 2009; 6: 31-6.
Hargreaves, D. and M. Tiggemann (2002). “The Role of Appearance Schematicity in theDevelopment of Adolescent Body Dissatisfaction”,Cognitive Therapy and Research , No.Vol. 26, No. 6.
Hudson CLF(2008). The relationship of body image, body mass index and self-esteem to eating attitudes in a normal sample. A thesis submitted in partial fulfilment of the  requirements for the degree of masters of arts in psychology in the university of Canterbury, p1-95
Jakatdar, T. A., T. F. Cash and E. K. Engle (2006). “Body-image thought processes: Thedevelopment and initial validation of the Assessment of Body-Image Cognitive Distortions”,Body Image, No. 3.
Lavell CH, Farrell LJ, Zimmer-Gembeck MJ. Do obsessional belief domains relate to body dysmorphic concerns in undergraduate students? J Obsessiv Compul Relat Dis 2014; 3(4):354–8.
Narimani. M. Barahmand.O(2010).body dysmorphic traits and personality disorder patterns in thin seekers Asian journal of psychiatry.3(194-199), 8-64
Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. (2003).Psychometric validation of the Obsessive Beliefs Questionnaire and the Interprelations of Intrusions Inventory: Part I.Behaviour Research & Therapy, 41, 863-878
Phillips KA, Menard W, Fay C, Pagano ME. Psychosocial functioning and quality of life in body dysmorphic disorder. Comprehensive psychiatry 2007; 46(4):254-60.
Phillips KA, Wilhelm S, Koran LM, Didie ER, Fallon BA, Feusner J, et al. Body dysmorphicdisorder: some key issues for DSM‐V. Depression and Anxiety 2010; 27(6):573-91.
Ridolfi, D. R., T. A. Myers, J. H. Crowther and J. A. Ciesl (2012). “Does Appearance FocusedCognitive Distortions Moderate the Relationship between Social Comparisons to Peers andMedia Images and Body Image Disturbance?”Sex Roles, NO. 65.
Rudiger, J. A., T. F. Cash, M. Roehrig and J. K. Thompson (2007). “Day-to-day body-imagestates: Prospective predictors of in train dividual level and variability”.Body Image, No. 4.
Shives LR(2012).Basic Concepts of psychiatric-Mental Health Nursing. Psychiatric-Mental Health Nurse practitioner and clinical nurse specialist 8 و th, Lipincott Williams & Wilkins,p227.
Strauman, T. J. and A. M. Glenberg (1994). “Self-concept and body-image disturbance: Whichself-beliefs predict body size overestimation?”Cognitive Therapy and Research, Vol. 18,No. 2.
Veale, D.(2004). Advances in a cognitive behavioral model of body dysmorphic disorder. Body Image, 1, 113-125.