روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی­گری سرمایه روان‌شناختی صورت پذیرفت. شرکت­ کنندگان این پژوهش شامل 200 نفر (100 زن، 100 مرد) از دانشجویان دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های راهبردهای حل تعارض رحیم (ROCI-II)، سرمایه روان‌شناختی لوتانز (PCQ) و سلامت اجتماعی کی­یس استفاده شد. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ  و روایی آن‌ها از طریق تحلیل عاملی احراز شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم‌افزار ایموس(AMOS) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین راهبردهای حل تعارض، سرمایه روان‌شناختی و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که با استفاده از سرمایه روان‌شناختی می­توان سلامت اجتماعی را پیش­بینی کرد و سرمایه روان‌شناختی به عنوان میانجی در رابطه راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی عمل می­کند. با توجه به نتایج به­دست آمده می­توان نتیجه گرفت که احتمالا افرادی که سرمایه روان‌شناختی مطلوب­تری داشته باشند از سلامت اجتماعی مناسبی نیز برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationship between conflict resolution strategies dimensions and social well-being of Students by considering the moderating effects of psychological capital

نویسندگان [English]

  • nasrin zamani 1
  • Jalil Babapour 2
  • Hassan Sabori 3
چکیده [English]

The present study investigated the mediating role of psychological capital in the structural relationship between the conflict resolution strategies dimensions and social well-being of students. Participants were 200 university students (100 women, 100 men) from Tabriz University who were selected by random multistage cluster sampling method. To study the research variables, each participant completed the conflict resolution strategies Questionnaire (Rahim, 1983), Psychological Capital Questionnaire (Luthans, 2007) and social health Questionnaire (Keyes, 1998). Reliability of research instruments were determined by Cronbach's alpha coefficient and validity were determined by Factor analysis. To analysis data, were used structural equation modeling by AMOS. The results showed that, there is relationship between conflict resolution, social well-being andpsychological capital. Finally, the results showed that by use of psychological capital can predict social health and psychological capital acts as a mediator in relationship between conflict resolution and social well-being. According to the obtained results, it can be concluded that people who have more favorable psychological capital will have a good social well-being.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal communication
  • psychological capital
  • psychological well-being
  • resiliency
  • self-efficacy
باباپورخیرالدین جلیل؛ طوسی، فهیمه؛ حکمتی، عیسی (1388). بررسی نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش­های نوین روان‌شناختی، 4(16)، 19-1.

بهادری خسروشاهی جعفر؛ هاشمی‌نصرت آباد تورج؛ باباپورخیرالدین جلیل (1391). رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 2(1)، 153-145.

حقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال؛ قادری، فواد (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سبک­های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 1(4)، 561-534.

سام آرام، عزت الله (1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور. فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، 1(1)، 30-9.

گنجی، حمزه (1388 ). بهداشت روانی. تهران: رشد.

قنبرزاده ماکویی،  پروین (1385). اعتیاد و ویژگی ها و مسائل آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

فارسی‌نژاد، معصومه (1383). بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران. پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.

مرادی، اکرم؛ سجادی، حمیرا؛ محققی‌کمال، سید­حسین؛ وامقی، مروئه؛ حسینی تشنیزی، سعید؛ قائد امینی، غلامرضا (1394). بررسی سلامت اجتماعی کودکان کار مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان؛ 14(11)، 988-977.

هاشمی‌نصرت‌آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ بهادری خسروشاهی، جعفر (1390). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناختی اجتماعی، 1(41)، 4-40.

هاشمی نصرت­آباد، تورج؛ حکمتی، عیسی؛ واحدی، شهرام؛ و باباپور، جلیل (1392). ویژگی­های روان‌سنجی نسخه کوتاه پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کی­یس. مجله علوم رفتاری. 8، (1)،  20-11.

 

Bao, Y., Zhu, F., Hu, Y., & Cui, N. (2016). The research of interpersonal conflict and solution strategies. Psychology, 7, 541-545.

Bourne, P. A., Clarke-Christian, J., Sharpe-Pryce, C., Hudson-Davis, A., & Francis, C. (2015). Strategies in dealing with violence in schools: Perceived effectiveness of conflict management strategies used by education leaders in reducing students’ disagreements. Journal of Psychiatry, 18(2), 2-11.

Ding, Y., Yang, Y., Yang, X., Zhang, T., Qiu, X., He, X., … Sui, H. (2015). The mediating role of coping style in the relationship between psychological capital and burnout among Chinese nurses. PLOS ONE, 10(4), 1-14.

Erkutlu, H. (2014). Exploring the moderating effect of psychological capital on the relationship between narcissism and psychological wellbeing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1148–1156.

Jerng, J. S., Huang, S. F., Liang, H. W., Chen, L. C., Lin, C. K., Huang, H. F., … Sun, J. S. (2017). Workplace interpersonal conflicts among the healthcare workers: Retrospective exploration from the institutional incident reporting system of a university-affiliated medical center. PLOS ONE, 12(2), 1-13.

Hao, J., Wu, D., Liu, L., Li, X., & Wu, H. (2015). Association between work-family conflict and depressive symptoms among Chinese female nurses: The mediating and moderating role of psychological capital. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 6682-6699.

Ilies, R., Johnson, M. D., Judge, T. A., & Keeney, J. (2011). A within-individual study of interpersonal conflict as a work stressor: Dispositional and situational moderators. Journal of Organizational Behavior, 32(1), 44–64.

Irina P, Szleifer I, Ranter MA (2007). Ratner, chirality on surfaces: Modeling and behaviors. Chemistry Today: Chemicale Oggi, 25(5), 18-22.

Keyes, C. L. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health. American Psychologist, 62, 95–108.

Keyes, C. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 2, 121-40.

Karademas, E. C (2006). Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism, hope. Personality and Individual Differences, 40, 1281-1290.

Laschinger, H. K. S., & Grau, A. L. (2012). The influence of personal dispositional factors and organizational resources on workplace violence, burnout, and health outcomes in new graduate nurses: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 49, 282–291.

Luthans, F., Avolio, B., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Psychological capital: Measurement and relationship with performance and job satisfaction. Journal of Personnel Psychology, 60(3), 541-572.

Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2006). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(2), 249-271.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford, UK: Oxford University Press.

Meier, L. L., Semmer, N. K., Elfering, A., & Jacobshagen, N. (2008). The double meaning of control: Three-way interactions between internal resources, job control, and stressors at work. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 244–258.

Meiera, L. L., Semmer, N. K., & Gross, S. (2014). The effect of conflict at work on well-being: Depressive symptoms as a vulnerability factor.Work & Stress, 28(1), 31-48.

Meiera, L. L., Gross, S., Spector, P. E., & Semmer, N. K. (2013). Task and relationship conflict at work: Interactive short-term effects on angry mood and somatic complaints. Journal ofOccupational Health Psychology, 18, 144–156.

Obidoa, C., Reeves, D., Warren, N., Reisine, S., & Cherniack, M. (2011). Depression and work-family conflict among corrections officers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 53, 1294–1301.

Osman, M. K., & Georgiana, K. (2014). The effect of psychological capital on conflicts in the work-family interface, turnover and absence intentions. International Journal of Hospital Managing, 43, 132–143.

Prieto-Remón, T. C., Cobo-Benita, J. R., Ortiz-Marcos, I., & Uruburu, A. (2015). Conflict resolution to project performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 194, 155-164.

Roche, M., Haar, J. M., & Luthans, F. (2014). The role of mindfulness and psychological capital on the well-being of leaders. Journal of Occupational Health Psychology, 19(4), 476-489.

Selvaraj, P. R. (2015). Using positive psychological capital to predict mental health in college students: Implications for counseling and higher education. A dissertation presented to the faculty of The Patton College of Education of Ohio University. In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy, 1-3.

Shakarami, M., Davarniya, R., Zahrakar, K. &, Hosseini, A. (2014). The predictive role of psychological capital, psychological hardiness and spiritual intelligence in students’ psychological well-being. Journal of Research & Health, 4(4), 935-943.

Shahhosseini, M., & Taghizadeh, S. (2016). The relationship between conflict management style and creativity in Khuzestan Province Gas Company. International Academic Journal of Business Management, 3(1), 9-16.

Takeuchi, T., & Yamazaki, Y. (2010). Relationship between work-family conflict and a sense of coherence among Japanese registered nurses. Japan Journal of Nurse Science, 7, doi: 10.1111/ j.1742-7924.2010.00154.x.

Taylor, S., Dickerson, S., & Cousinoklein, L. (2002). Toward a biology of social support. In C.R. Snyder and S. Lopez. (Eds.), Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Thayer, S. M., Updegraff, K. M., & Delgado, M. Y. (2008). Conflict resolution in Mexican American adolescents' friendships: Links with culture, gender and friendship quality. Journal of Youth and Adolescent, 37(7), 783-797.

Turan, M. B., Bahadir, Z., & Certel, Z. (2015). The relationship with the personal qualities of ability about conflict resolution of physical education and sport teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 174, 3390-3396.

Waithaka, A. G., Moore-Austin, S., & Gitimu, P. N. (2015). Influence of conflict resolution training on conflict handling styles of college students. Research in Higher Education Journal, 28, 1-17.

World Health organization (WHO) (1979). “Health for all” Series, No 5.

Yarnell, M. F., & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12, 146–159.

Youssef-Morgan, C. M., & Luthans, F. (2015). Psychological capital and well-being. Stress and Health, 31, 180-188.