رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی گری راهبردهای مقابله ای

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ایام امتحانات، دورانی پر استرس در زندگی دانشجویی است، و بر این مبنا این  پژوهش با هدف بررسی رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی­گری راهبردهای مقابله­ای انجام گرفت. مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود. 331 دانشجو از میان کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجدید نظر شده انگیزش تحصیلی هـارتر (R-HAM)، مقیاس تجدید نظر شده راهبردهای مقابله­ای (R-COP) و سیاهه رویکرد و مهارت­های مطالعه برای دانشجویان  (ASSIST) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و آزمون بوت استراپ (ماکرو پریچر و هیز) انجام شد. بر اساس نتایج، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده­ها برخوردار بود. به طور کلی، نتایج نشان داد انگیزش درونی با راهبردهای مقابله گرایشی و رویکرد مطالعه عمقی رابطه مثبت و با رویکرد مطالعه سطحی رابطه منفی دارد. رابطه انگیزش بیرونی با راهبردهای مقابله اجتنابی و رویکرد مطالعه سطحی رابطه مثبت و انگیزش  درونی با راهبردهای مقابله اجتنابی و رویکرد مطالعه سطحی رابطه دارد. انگیزش درونی ازطریق راهبردهای مقابله­ای گرایشی با رویکردهای مطالعه عمقی و راهبردی دانشجویان ارتباط مثبت و انگیزش بیرونی نیز ازطریق راهبردهای مقابله­ای اجتنابی با رویکرد مطالعه سطحی رابطه مثبت دارد. نتایج از تحریک انگیزه های درونی دانشجویان به منظور اتخاذ سبک مقابله ای گرایشی و در نتیجه تقویت رویکردهای مطالعه عمیق و راهبردی در آنان حمایت کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The casual relationship between academic motivation and approaches to studying with mediating role of coping strategies during the examinations

نویسندگان [English]

  • Naser Behroozi 1
  • Shabnam Rezaie 2
  • Siroos Alipoor 3
چکیده [English]

Exams days are a stressful period in student's life. In this regard, the purpose of present study was to investigate the casual relationship between academic motivation and approaches to studying with mediating role of coping strategies during the examinations in agricultural students of Shahid Chamran University of Ahwaz. In this descriptive-correlation study, the population was all of the agriculture students of Shahid Chamran University of Ahwaz. From this population 331 students were selected as sample using multi-phase random sampling method. The research instruments in this study were Revised Harter Academic Motivation (R-HAM), Revised Coping Strategies (R-COP) and Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST). Evaluation of the proposed model was by path analysis and bootstrapping procedure in Preacher and Hayes. The proposed model had an appropriate fitness with data. Overall, the results showed that internal motivation with coping strategies and deep study approach has a positive relationship and has negative relationship with the surface study approach. Also, the relationship between external motivation with avoidance coping strategies and surface approach study was positive. Internal motivation didn’t have a significant relationship with avoidance coping strategies and surface study approach. In addition, were positively correlatedbetween internal motivation through coping strategies with student's deep and strategic study approaches and also external motivation through avoidance coping strategies with student's surface study approach. Results were support that stimulating students' intrinsic motivation to adopt coping strategies and consequentlyreinforce depth and strategic approaches to study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivation
  • approaches to studying
  • coping strategies
آتش‌افروز، عسکر (1391). رابطه علّی بین باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری هدف‌های پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش درونی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز. پایان‌نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
بحرانی، محمود (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر. مطالعات روانشناختی، 5 (1)،صص. 72-51.
بنی‌اسدی، علیوپورشافعی، هادی (1391). نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش-آموزان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین. اندیشه‌های نوین تربیتی،8 (4)، صص. 102-81.
سیف، علی‌اکبر (1392). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش هفتم). تهران: انتشارات دوران.
شکورنیا، عبدالحسین؛ غفوریان بروجردنیا و الهام‌پور حسین (1391). مقایسه رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان مقطع پایه وبالینی رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. گام‌های توسعه درآموزش پزشکی.مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 9 (2)، صص 142-132.
فتح‌آبادی، جلیل و سیف، علی اکبر (1387). بررسی تأثیر روش های مختلف سنجش (تشریحی یا چند گزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 14 (2)، صص. 46-21.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Al-Qahtani, F. (2015). Associations between approaches to study, the learning environment, and academic achievement. Journal of Taibah University Medical Sciences, 10(1), 56-65.
Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. (1994). The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 950–967.
Amiot, C. E., Blanchard, C. M., & Gaudreau, P. (2008). The self in change: A longitudinal investigation of coping and self-determination processes. Self and Identity, 15, 204–224.
Appelhans, B. M., & Schmeck, R. R. (2002). Learning styles and approach versus avoidant coping during academic exam preparation. College Student Journal, 36(1), 157–160.
Bolkan, S., Goodboy, K., & Griffin,J. (2011).Teacher leadership and intellectual stimulation: Improving students’ approaches to studying through intrinsic motivation communication, Research Reports.
Carnwell, R, & Harrington, C. (2001). Approaches to Study: Their Impact on Coping Strategies in Women Distance Learners. Available at http://eric.ed.gov/?id=ED457734.
 
Cetin, B. (2015). Academic motivation and approaches to learning in predicting college students' academic achievement: Findings from Turkish and US samples.Journal of College Teaching & Learning, 12 (2), 141-150.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self determination of behavior. Psychological Inquiry,11, 227-268.
Diseth, A. (2007). Approaches to learning, course experience and examination grade among undergraduate psychology students: testing of mediator effects and construct validity. Studies in Higher Education, 32(3), 373-388.
Duff, A. (2004). The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) and its use in management education. Active Learning in Higher Education, 5, 56-72.
Entwistle, N., & McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. Educational Psychology Review, 16, 325-345.
Entwistle,N.,McCune,V., & Tait, H. (2006).Approaches and study skills inventory for student (ASSIST), report of the development and use of inventory.Journal of University Teaching and Learning Practice, 12 (3). 1-12.
Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational components. Developmental Psychology ,17(3), 300-312.
Knee, C. R., Patrick,H., Vietor, N. A., Nanayakkara, A., & Neighbors, C. (2002). Self-determination as growth motivation in romantic relationships. Personality and SocialPsychology Bulletin, 28,  609–619.
Kreber,  C. (2003). The relationship between students’ course perception and their approaches to studying in undergraduate science courses: A Canadian experience. Higher Education Research and Development, 22(1), 57-68.
Kristiansen, G. C., Roberts, F. E., & Abrahamsen, F. E. (2008). Achievement involvement and stress coping in elite wrestling. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 18, 526-538.
Lapper, M. R.,  Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivation in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97(2), 184-196.
Moneta, G. B., Spada, M. M., & Rost, F. (2007). Approaches to studying when preparing for final exams as a function of coping strategies. Personality and Individual Differences, 43, 191–202.
Moneta,G. B., & Spada, M. M. (2009). Coping as a mediator of the relationships between trait intrinsic and extrinsic motivation and approaches to studying during academic exam preparation. Journal of Personality and Individual Differences,46, 664–669.
Pensgaard, A. M., & Roberts, G. C. (2003). Achievement goal orientations and the use of coping strategies among Winter Olympians. Psychology of Sport and Exercise, 4, 101-116.
Pratsala , M., & Redford, P. (2010). "The interplay between motivation, self-efficacy ,and approaches to studying. British Journal of Educational Psychology, 80,283-305.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
Reeve, J. (2002). Self-determination theory applied to educational settings. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 183-203). Rochester, NY: University Of Rochester Press.
Rimmer, S. (2011). The Relationship between athlete motivation, strategies used to cope with stress and affective outcomes in Canadian University students. Dissertation submitted to the Faculty of Applied Health Sciences Brock University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Applied Health Sciences.
Sengodan, V., & Iksan, Z. H. (2012). Students’ Learning Styles and Intrinsic Motivation in Learning Mathematics. Asian Social Science, 8(16), 17-23.
Sprenger, J. (2011). Stress and coping behaviors among primary school teachers. A thesis presented to the faculty of the department of health education and Promotion, East Carolina University.
 Stowell, J. R., Tumminaro, T., & Attarwala, M. (2008). Moderating effects of copingon the relationship between test anxiety and negative mood. Stress and Health,24, 313–321.
Thang, S. M. (2004). Student Approaches to Studying: identifying the Malaysian constructs and comparing them with those in other contexts. Journal of Further and Higher Education,28, 4, 359-372.
Weinstein, C. E., Jong, J., & Acee, T. W. (2010). Learning strategies. Journal of International Encyclopaedia of Education, 16,323-329.
Zuckerman, M., & Gagne, M. (2003). The COPE revised: Proposing a 5-factor