رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد رامسر، دانشگاه آزاداسلامی، رامسر، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاداسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطة دوم شهرستان ساری بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش مشتمل بر 346 دانش‌آموز دختر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و سه پرسش نامة خودشناسی فنیگستین و همکاران (1975)، یادگیری خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995) و سازگاری اجتماعی سینگ و سینها (1993) را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، بین خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد (01/0>p). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی  3 /3 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین می‌کنند. بر اساس یافته‌ها، عملیاتی کردن کارگاه‌های آموزشی در رابطه با خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی به منظور افزایش سازگاری اجتماعی و برقراری روابط بهینه با دیگران پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of self-awareness and self-regulated learning to social adjustment among girl high school students

نویسندگان [English]

  • Safora Bagherzade 1
  • Seyede Leila Hosseini Tabaghdehi 2
  • Maryam Hafezian 3
چکیده [English]

The present paper aims at investigation of the relationship of self-awareness and self-regulated learning to social adjustment among girl high school students of Sari city. This is a correlational study in terms of methodology. The sample of the study included 346 girl students, who were selected by random cluster sampling. They completed the self-consciousness questionnaire of Fenigstein et al. (1975), the self-regulation learning questionnaire of Bouffard et al. (1995), and the social adjustment questionnaire of Sinha & Singh (1993). Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to analyze the data. Results showed that self awareness and self regulated learning had a significant relation to social adjustment (P<0.01). Also, the regression results revealed that self awareness and self regulated learning determined 3.3% of the social adjustment variance. According to the findings, establishment of training workshops on self awareness and self regulated learning is proposed to increase the social adjustment and make good relations with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self awareness
  • self regulated learning
  • Social Adjustment
آذین، احمد؛ و موسوی، سیدمحمود (1390). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهرستان فریدون شهر. جامعه شناسی کاربردی، 22 (1 پیاپی 41)، 200-183.

ادیب، یوسف (1382). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت های زندگی برای دورة راهنمایی تحصیلی، رسالة دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.

اشرفی، سحر؛ حدادی، معصومه؛ نشیبا، نازبانو؛ و قاسم‌زاده، عزیزرضا (1393). اثربخشی مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش‌آموزان. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 1 (5)، 41-29.

امان‌الهی، عباس؛ عطاری، یوسفعلی و خجسته‌مهر، رضا (1388). بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری در بین دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اهواز. تازههاوپژوهش‌هایمشاوره، 8 (30)، 81-61.

پور رضوی، سیده صغری (1394). اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سازگاری دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر ساری. پایان نامه کارشناسی  ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ساری.

تاوان، سارا؛ و احتشام‌زاده، پروین (1394). بررسی روابط فراشناخت، تنظیم شناختی هیجان، خودآگاهی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر متوسطة اول آبادان، کنفرانس جهانی افق‌های نوین در علوم انسانی، مطالعات آتی و توانمندسازی.

توکلی‌زاده، جهان شیر؛ ابراهیمی قوام‌آبادی، صغری؛ فرخی، نورعلی و گلزاری، محمود (1390). بررسی اثربخشی آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. مجلةاصولبهداشتروانی، 13(3)، 259-250.

حاج شمسایی، مهدی؛ کارشکی، حسین؛ و امین یزدی، سید امیر (1392). نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 7 (21)، 18- 1.

رادفر،، صادق؛ حمیدی، فاضل؛ لرستانی، فریبرز؛ میرزائی، قاطع (1387). راهنمای تجربی مهارت‌های زندگی برای نوجوانان، تهران: وترانس، مؤسسة تحقیق پزشکی و ترانس.

 سینها، ای، کی. بی و سینگ، آر. بی (1380). راهنمای پرسشنامه­ی سازگاری دانش­آموزان دبیرستانی. ترجمه­ی ابوالفضل کرمی، تهران: مؤسسه­ی روان تجهیز سینا.

صدیقی، کاظم (1380). بررسی میزان اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایة سوم دبیرستان های نیشابور. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

صحرائیان، مریم؛ صلحی، مهناز؛ حقانی، حمید؛ و بیگی‌زاده، شیوا (1390). بررسی آگاهی و نگرش عملکرد دختران سال سوم دبیرستان جهرم در زمینه های مهارت های خودآگاهی، ارتباط با دیگران و تصمیم‌گیری سال 89-88 . مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 1 (1)، 24-17

صفوی، محبوبه؛ موسوی‌لطفی، سیده مریم؛ و لطفی، رضا (1387). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 . مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 14 (5  پیاپی71)، 261-255.

طالب‌زاده نوبریان، محسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عشوری نژاد، فاطمه؛ و موسوی، سید حسین (1390). بررسی روابط ساختاری خود پنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4 (1)، 80-65.

فولادی، عزت الله (1383). مشاوره همتایان: چشم اندازها، مفاهیم بهداشت و روان و مهار‌ت‌ها، چاپ سوم، تهران: انتشارات طلوع دانش.

فیست، جس؛ فیست، گریگوری‌جی.، و رابرتس، تامی‌آن. (1386/2002). نظریه‌های  شخصیت. ترجمه: یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر روان.

کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ و شیرازی‌تهرانی، علیرضا (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. تازه های علوم شناختی. 5 (1)، 31-24.

کدیور، پروین (1380). بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کیانی، مسعود؛ حجازی، الهه؛ جواد، اژه ‌ی؛ و لواسانی، مسعود غلامعلی (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة خودتنظیمی نوجوانی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. مجله روان‌شناسی، 21 (1)، 22-3.

 لطف‌اله‌زاده، رعنا (1391). بررسی رابطة هوش هیجانی با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة دوم راهنمایی در شهرستان میاندوآب، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.

لطیفیان، مرتضی؛ و سیف، دیبا (1386). بررسی تأثیر خودآگاهی بر اختلالات روابط بین فردی دانشجویان، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3 (26)، 150-137.

مرادپور، جاسب؛ میری، محمدرضا؛ علی‌آبادی، سمانه؛ و پورصادق، عباس (1392). اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآگاهی و ابزار وجود بر سازگاری و عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی. فصلنامه علمی دانشگاه پرستاری و مامایی، 10(1)، 52-43.

والی‌پور، ایرج (1380). روان‌شناسی سازگاری .تهران: انتشارات وحید.

یارمحمدیان، احمد؛ و شرفی‌راد، حیدر (1390). تحلیل رابطة بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان، مجلة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌‌ ای، 2 (8)، 50-35.

 

Bigourklund W. L., & Rehling, D. L. (2010). Students’ perceptions of classroom incivility. College Teaching, 58, 15-18.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bembenutty, H. (2008). Self-regulation of learning and academic delay of gratification: Gender and ethnic differences among college students, Journal of Advanced Academics, 4(18), 586-616.

Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self-regulation and performance among college students. Educational Psychology, 65(3), 317–329.

Campbell-Sills, L., Cohan, S., & Stein, M. (2005). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behavioour, Research and Therapy, 44(4), 585-599.

Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal control, self-regulation, and stress among substance abuse treatment clients. Drug and Alcohol Dependence, 113, 13-20.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self -determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Fenigstein, A., Scheier, R. M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private-self-consciousness: assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522-527.

Gazan, A. M. (2013). Teaching self-regulated learning for psychology students. Social Behavioral Sciences, 78, 743-747.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Maping, A., & Siraj, S. (2012). Eploring self-regulatory strategies for vocabulary learning among Chiense EFL learn. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1211-1215.

Mousoulides, N., & Philippou, G. (2005). Students’ motivational beliefs, self- regulation strategies use, and mathematics ahievements. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Eds.) Proceeding of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 3, pp. 321-328. Melbourne: PME.

Peeters, J., Debacker, F., Reina, V. R., Kindekens A., Buffel, T., & Lombaerts, K. (2014). The role of teacher's self-regulatory capacities in the implementation of self-requlated learning practices.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1963-1970.

Peng, G. (2015). Self-regulated learning behavior of college students of Art their Academic Achievement, Physics Procedia, 33:1451-1455.

Reid, R., Trout, A., & Schwartz, M. (2005). Self-regulation interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder. Excerptional Children, 71, 361-377

Tanyi, M. E. (2002). The student’s adjustment inventory manual, TFE Psychological Journal, 10, 1-14.

UNICEF. (2003). Which Skills are “Life Skills “. WWW. Life Skills–