مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در نوجوانان دختر و پسر شهرستان خاش بود.بدین منظور تعداد ۴۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر (۱۹۹ دختر و ۲۰۱ پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از سطح شهرستان خاش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامة سبک‌های هویت برزونسکی (۱۹۹۲) و پرسشنامة کیفیت دوستی ظهره‌وند و حجازی (۱۳۷۹) بود. به‌منظورِ تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از آزمون t برای مقایسة میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهندة تفاوت معنادار بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در کلیة مؤلفه‌های پرسشنامة سبک‌های هویت به‌غیر از سبک سردرگم- اجتنابی است. همچنین، بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در نمرة کل پرسشنامة کیفیت دوستی و در مؤلفة رضایت‌مندی حداقل در سطح اطمینان، ۹۵ درصد تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در مؤلفه‌های مجاورت، خود‌فاش‌سازی و اعتماد بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Identity Styles and Friendship Quality among Female and Male Students in Khash

نویسندگان [English]

  • Mahvash Raghibi 1
  • Mehrdad Mazaheri 1
  • Mahla Shojaie 2
  • Amir Karami 2
1 Sistan & Baluchestan University
چکیده [English]

The objective of this study was to compare identity styles and friendship quality among female and male adolescent students in Khash. To this end, a corpus of 400 female and male students (199 female students and 201 male students) studying in Khash was selected using the cluster random sampling method. The measurement tools applied in the current study were the Berzonsky Identity Styles Questionnaire (1992) and the Hejazi and Zohrevand Friendship Quality Inventory (2000). For data analysis, the t-test was used to compare the means of the two independent groups. The obtained results showed significant differences between the mean scores of the female and male students on all the subscales considered in the Identity Style Questionnaire except for the diffuse-avoidant style. Moreover, there were not any significant differences between the mean scores of the female and male students on the total score of friendship quality and the subscale of satisfaction at the 95% confidence level. However, considering the subscales of proximity, self-disclosure, and trust, significant differences were found between the mean scores of the female and male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • Friendship Quality
  • Students
۱.تنهای‌رشوانلو، فرهاد؛ کرامتی، راضیه؛ سعادتی شامیر، ابوطالب (۱۳۹۱). خوش‌بینی و عزت‌نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک‌های هویت. فصلنامة روانشناسی کاربردی، ۶ (۲)، ۷۳-۹۰.

۲.حجازی، الهه؛ فرتاش، سهیلا (۱۳۸۵). بررسی رابطة سبک‌های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی. مجلة روانشناسی و علوم‌تربیتی، ۳۶ (۱)، ۱۶۷-۱۸۴.

۳.دانشورپور، زهره؛ تاجیک‌اسمعیلی، عزیرالله؛ شهرآرای، مهرناز؛ فرزاد، ولی‌الله؛ شکری، امید (۱۳۸۶). تفاوت‌های جنسی در صمیمیت اجتماعی: نقش سبک‌های هویت‌. فصلنامة روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، شمارة ۵۱، ص ۳۹۳.

۴.عارفی، مختار؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ ثنایی، باقر (۱۳۸۵). بررسی رابطة بین سبک‌های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. مجلة تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، ۱۸، ۱۰-۳۱.

۵.ظهره‌وند، راضیه؛ حجازی، الهه (۱۳۷۹). رابطة بین کیفیت دوستی و روش‌های مقابله با فشارهای روانی در کودکان و نوجوانان دختر. مجلة پژوهش‌های روان‌شناختی، ۶ (۱-۲)، ۳۳-۴۶.