بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز( نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایاییِ مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در میان دانشجویان شاغل و متأهل دانشگاه‌های شهر اهواز بود. جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانشجویان زن شاغل و متأهل دانشگاه‌های‌ شهید چمران و آزاد اسلامی شهر اهواز بود که از میان آنها 200 نفر به روش نمونه‌گیری داوطلب شده و با توجه به ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و به مقیاس‌های تعارضِ کار- خانواده- تحصیل (اولسون) و تعارضِ کار- خانواده- تحصیل (زو و سونگ) پاسخ دادند. داده‌ها با روش‌های آماری ضریبِ پایایی آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ضرایب پایاییِ آلفای کرونباخ کلّ مقیاس 96/0 و برای عامل‌های ‌12‌گانه از 83/0 تا 96/0 و ضرایب روایی همگرا بین عامل‌های 12‌‌‌گانۀ این مقیاس و مقیاسِ کار- خانواده- تحصیل (زو و سونگ) در سطح آماری 001/0 >p معنادار بود؛ بنابراین، از مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل می‌توان به‌عنوان یک ابزار پایا و روا در محیط‌های پژوهشی و مشاوره‌ای استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validity of the Work-Family-School Conflict Scale among Students

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Rajabi 1
  • Neda Sayah Tarafzade 2
  • Manochehr Taghizade 3
1 Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Shahid Chamran University of Ahwaz
3 Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

The current research aimed to examine and determine the reliability and validity of the Work-Family-School Conflict Scale among working married female students of universities of Ahvaz. The design of the research was descriptive-correlational. The population of the research included all working married female students of Shahid Chamran and Islamic Azad Universities of Ahvaz, among whom 200 students were selected using voluntary sampling method and according to the include and exclude criteria and completed Olson's Work-Family-School Conflict and Xu and Song's Work-Family-School Conflict Scales. The data were analyzed using Cronbach's α and Pearson correlation coefficients and using SPSS-21. The findings showed that the Cronbach's α coefficients of whole scale was 0.96, for 12-factor model it ranged from 0.83 to 0.96, and for 4-factor model it ranged from 0.57 to 0.80. Also, the convergent validity coefficient of the scale with Xu and Song's Work-Family-School Conflict Scale and Olson's 12-factor model were significant (p < 0.001). Can be said that the Work-Family-School Conflict Scale can apply in research and counseling settings as a reliable and valid scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • work-family-school
  • reliability
  • validity
1.Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 278-308.

2.Biggs, A., & Brough, P. (2005). Investigating the moderating influences of sex upon salience and work-family conflict. Equal Opportunities International, 24, 30–41.

3.Bruck, C. S., Allen, T. D., & Spector, P. E. (2002). The relation between work-family conflict and job satisfaction: A finer-grained analysis, Journal of Vocational Behavior, 60, 336-353.

4.Butler, A. B. (2007). Job characteristics and college performance and attitudes: A model of work-school conflict and facilitation. Journal of Applied Psychology, 92, 500–510.

5.Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 249-276.

6.Chopur, Z. (2011). Work-family conflict: University Employees in Ankara. Master of Science thesis. Department of family and consumer sciences. Hacettepe University. Turkey.

7.Giancola, J. K., Grawitch, M. J., & Borchert, D. (2009). Dealing with the stress of college. Adult Education Quarterly, 59, 246-263.

8.Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 19, 76-88.

9.Hammer, L. B., Grigsby, T. D., & Woods, S. (1998). The conflicting demands of work, family and school among students at an urban University. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 132, 220–226.

10.Haslam, D., Filus, A., Morawska, A., Sanders, M. R., & Fletcher, R. (2015). The Work-Family Conflict Scale (WAFCS): Development and initial validation of a self-report measure of work-family conflict for use with parents. Child Psychiatry and Human Development, 46(3), 346-57.

11.Hennessy, K. D. (2007). Work-family balance: An exploration conflict and enrichment for women in a traditional occupation. Dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the University of Maryland, College Park.

12.Hirsch, B., & Rapkin, B. (1986). Multiple roles, social networks and women's well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1237-1247.

13.Home, A. (1995). Do universities support multiple role women students? Proceedings of the 36th Annual Adult Education Research Conference. Edmonton: University of Alberta, 183-186.

14.Home, A. (1998). Predicting role conflict, overload, and contagion in adult women university students with families and jobs. Adult Education Quarterly, 48, 85-97.

15.Kirby, P. G; Biever, J. L; Martinez, I. G; Gomez, S. (2004). Returning to school: The impact on family and work. The Journal of Psychology, 38, 65-76.

16.Markel, K. S; & Frone, M. R. (1998). Job characteristics, work-school conflict, and school outcomes among adolescents: Testing a structural model. Journal of Applied Psychology, 83, 277–287.

17.Olson, K. J. (2014). Development and initial validation of a measure of work, family, and school conflict. Journal of Occupational Health Psychology, 19(1), 46–59.

18.Wirtz, P. W. (1988). Employment of adolescents while in high school: Employment intensity, Interference with schoolwork, and normative approval. Journal of Adolescent Research, 3, 97–105.

19.Xu, L., & Song, R. (2013). Development and validation of the work–family–school role conflicts and role-related social support scales among registered nurses with multiple roles. International Journal of Nursing Studies, 50, 1391–1398.