بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلّی از این پژوهش، بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاسِ همدلی اساسی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود. مشارکت‌کنندگان پژوهش 700 نفر (340 دانش‌آموز پسر و360 دانش‌آموز دختر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس همدلی اساسی و خرده‌مقیاس‌های ارتباط با همسالان و پرخاشگری را تکمیل کردند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی، تحلیل عامل اکتشافی و روایی همگرا و واگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی حاکی از وجود 2 عامل به نام‌های ابعاد عاطفی و شناختی بود. نتایج بررسی اعتبار سازة عاملی نشان داد که دو خرده‌مقیاس همدلی اساسی 7/37 واریانس را به خود اختصاص می‌دهند و پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ بین 74/0 تا 80/0 و به روش باز‌آزمایی بین 72/0 تا 80/0 محاسبه شد. همچنین در تحقیق حاضر، دختران همدلی بیشتری را در مقایسه با پسران از خود نشان دادند. بر‌اساسِ این نتایج، مقیاس همدلی اساسی ابزاری معتبر برای ارزیابی میزان همدلی در نوجوانان ایرانی است و می‌تواند مورد استفادة متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of factor structure, reliability and validity of basic empathy scale: Persian form

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Jafari 1
  • Zahra Nooroozi 2
  • Mahbobe Foolad Chang 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factor structure and reliability, validity of basic empathy scale among high school students of Shiraz.Participants were 700 high school students (340 male and 360 female) from Shiraz city that selected by cluster sampling method and they completed basic empathy scale and peer relation and aggressive subscales. Cronbach’s alpha, test-retest reliability, exploratory factor analysis and convergent and divergent validity for data analyzing were used. The results of exploratory factor analysis showed two factors that named affective component and cognitive component. The two factors explained 37/7 percent of total variance and Cranach’s alpha coefficients for scale were ranged from 0.74 to 0.84 and test-retest reliability coefficients were from 0.72 to 0.80. Also, in present study girls showed more empathy than boys.Based on this result, BES is a valuable instrument for assessing of empathy in adolescences and it can be used by mental health and educational professionals

کلیدواژه‌ها [English]

  • : reliability
  • Factor Analysis
  • validity
  • basic empathy scale
1. آناستازی، آن. (1387). روان‌آزمایی. (ترجمة محمدتقی براهنی)، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1974)

2.عارفی، مژگان (1386). ارائه یک الگوی علّی برای عملکرد اجتماعی بر‌اساس نظریة ذهن با میانجی‌گری باورهای ماکیاولیستی و همدلی. رسالة دکتری رشتة روان‌شناسی تربیتی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

3.یوسفی، فریده؛ خیر، محمد (1381). بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون و مقایسة عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة 18، شمارة 2، 158-147.

 

4.Albiero, P; Matricardi, G; Speltri, D; Toso, D. (2009). The assessment of empathy in adolescence: A contribution to the Italian validation of the ‘‘Basic Empathy Scale’’. Journal of Adolescence, 32(2), 393-408.

5.Baron-Cohen, S; Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 163-175.

6.Bryant, B. (1982). An index of empathy for children and adolescents. Child Development, 53(2), 413-425.

7.Cavojova, V; Sirota , M; Belovicova, Z. (2012). Slovak validation of the Basic Empathy Scale in pre-adolescents. STUDIA PSYCHOLOGICA, 54 (3), 195-208.

8.D’Ambrosio, F; Olivier, M; Didon, D;  Besche C. (2009). The basic empathy scale: A French validation of a measure of empathy in youth. Personality and Individual Differences, 46(2), 160-165.

9.Dolby, R; Waters, B; Barnett, B; Kelk, N; Lewin, V. (1990). The early development of empathy: self-regulation and individual differences in the first year. Motivation and Emotion, 14(2), 9-106.

10.Eisenberg, R; Lennon, R. (1983). Sex Differences in Empathy and Related Capacities.  Psychological Bulletin, 94, (1), 100-131.

11.Eisenberg, N; Miller P, N. (1987). the relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological Bulletin, 101(1): 91-119.

12.Hogan, R. (1969). Development of an empathy scale. Journal of consulting and clinical psychology, 33, 307- 316.

13.Hojat, M.A. (2007). Empathy in Patient Care: Antecedents, Development, Measurement, and Outcomes. New York: Springer.

14.Jolliffe, D; Farrington, D. P. (2006). Development and validation of basic empathy scale. Journal of Adolescence, 29(4), 589-611.

15.Lawrence, E. J; Shaw, P; Baker, D; Baron-Cohen, S; David, A. S. (2004). Measuring empathy: Reliability and validity of the empathy quotient. Psychological Medicine, 34(5), 911–919.

16.Mehrabian, A; Epstein, N. A. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of Personality, 40, 525–543.

17.Mestre, W. M; Samper, M; Frias, M. D; Tur, M. (2009). Are women more empathetic than men? A longitudinal study in adolescence. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 76-83.

18.Pechorro, P; Ray, J, V; Salas-Wright, P, C; Marocod, J; Gonçalves, A. (2015). Adaptation of the Basic Empathy Scale among a Portuguese sample of incarcerated juvenile offenders. Psychology, Crime & Law, 21(7), 699-714.

19.Pecukonis, E.V. (1990). A cognitive/affective empathy training program as a function of ego development in aggressive adolescent female. Adolescence, 25(97), 59-76.

20.Roth-Hanania, R; Davidov, M; Zahn-Waxler, C. (2011). Empathy development from 8 to 16 months: Early signs of concern for others. Infant Behavior & Development, 34(3), 447–458.

21.Sánchez-Pérez, N; Fuentes, L. J; Jolliffe, D; González-Salinas, C. (2014). assessing children's empathy through a Spanish adaptation of the basic empathy scale: parent's and child's report. Personality and Social Psychology, 5, pp 1-13.

22.Yaoguo ,G; Dan, X; Beibei, Q. (2012). The Basic Empathy Scale: A Chinese Validation of a Measure of Empathy in Adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 43 (4), 499-511.